Veritas News – (Eng + NL) Citizen Kenya or… Agent Double-O Soul : WHO is he???

English Version Halfway the Page

Veritas News Service Exclusive

18Febr10

Bijgedragen door: John Spoony

Burger van Kenya

of…

Dubbel-Agent : WIE is hij???


Een ding is hij niet, een “rechtmatig geboren burger” volgens de definitie van de wet van de naties, maar nog belangrijker, de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika.

Geconfronteerd met een uitdagend feit, een typisch patroon van communistische strategy is ontkenning door middel van iets “belachelijk” te maken in de hoop het publiek ermee te kunnen overtuigen. Als dat niet werkt zullen zij proberen de hoedanigheid van degenen die hen ervan beschuldigen te onteren, om hun geloofwaardigheid te ondermijnen. Als dat niet werkt zullen ze hun tegenstander bedreigen in een poging ze weg te jagen. Als dat niet werkt vallen ze door de mand … Hier volgt een kort voorbeeld:

Verdedigers van Obama’s frauduleuze activiteiten zijn geneigd om standaard propaganda kreten uit te kramen als “rechtse extremisten”,  “op het randje”,  “Oh, je hebt liever Bush!”, Enz.  Maar toch ondanks de massale media-campagne Amerika ervan te overtuigen dat Barack onbetwist geschikt is het hoogste ambt van de federale regering te houden – en dat iedereen van de vele mensen uit de V.S. en het buitenland die opstonden voor Baracks mislukking, niet de benodigde documenten voor te leggen, in de extreme minderheid zijn – uit een recente AOL poll blijkt dat 81 % van de Amerikanen zijn feitelijke geboorteakte wil zien. De waarheid achter deze zaak is echter dat tientallen legale klachten zijn ingediend tegen de heer Obama, waaronder een groep van meer dan 200 man militair personeel.

Barack Hussein Obama heeft meer dan een miljoen dollar aan juridische kosten geïnvesteerd  om zijn persoonlijke gegevens en referenties afgesloten te houden voor een publiekelijk kritisch onderzoek. Dit omvat school, medische, paspoort, doop, adoptie en juridische gegevens, en oh ja, zijn bewijs van geboorte! De fundamentele vereisten voor elke Amerikaan om het ambt van “Commander in Chief” van onze grote natie uit te kunnen oefenen zijn: dat de kandidaat tenminste 35 jaar oud moet zijn, ten minste 14 jaar in Amerika ingeburgerd moet zijn, EN HIJ/ZIJ MOET een ‘natuurlijk geboren’ burger van de Verenigde Staten van Amerika zijn. Helaas voor meneer Obama, moet hij nog aantonen dat hij voor deze positie in aanmerking komt. Elk argument over geboorteplaats is irrelevant, relevant is het feit dat hij onmogelijk een natuurlijke geboren burger kan zijn – dat wil zeggen, als het waar is dat Barack Obama sr., een burger van het Verenigd Koninkrijk & koloniën was, en  daadwerkelijk zijn biologische vader is. Er zijn zoveel schandalige afdwalingen en marxistische medeplichtigheden binnen de historische gegevens van a.k.a. Obama dat ik moest kiezen welke stukjes van de puzzel ik zou gebruiken voor dit korte artikel. Laten we verder gaan …

Waar komt hij vandaan?

Dat is de 64.000 dollar vraag. Tal van bronnen impliceren dat hij in Kenia werd geboren op 4 Augustus 1961 verbonden aan een 18-jarige meisje genaamd Stanley Ann Dunham – dan word het verhaal vaag. In september 2008, schreef The Times Herald over de eerste civiele rechtszaak aangespannen tegen O door Philip J. Berg, een collega-democraat:

“De Zaak voert aan dat Dunham naar Kenia is gereisd tijdens haar zwangerschap op een leeftijd van 18 jaar en geweerd werd aan boord van een lijnvlucht terug naar Hawaï als gevolg van de late fase van haar zwangerschap. Ze beviel naar verluidt van Obama in Kenia, vloog  terug naar Hawaii en registreerde zijn geboorte daar, ‘volgens’ een memo die de motie voor een tijdelijk huisverbod ondersteund. Volgens de Amerikaanse wet is op het tijdstip van geboorte  Illinois wetgever, als hij in het buitenland geboren is, en één van zijn ouders een Amerikaans staatsburger was, zou zijn moeder tien jaar in de VS hebben moeten wonen, waarvan vijf jaar nadat ze de leeftijd van 14 bereikt had volgens juridische documenten. Als Dunham pas 18 jaar oud was toen ze beviel van haar zoon, zegt Berg, zou haar baby niet hebben voldaan aan de Amerikaanse staatsburgerschap vereisten”.

Op 05-11-2008 nam het Keniaanse Parlement een interessant gesprek op die de bewering ondersteund dat O waarachtig in Kenia geboren werd (en niet Hawaï), zoals bovenstaand gesuggereerd word. Toegevoegd aan het mysterie van de oorsprong van ons onderwerp, werd  een vraag gesteld over de wijze waarop Obama’s moeder naar de universiteit zou kunnen zijn geweest in de staat Washington slechts 2 weken na de vermeende dag van zijn geboorte. Er is inderdaad een lange lijst van tegenstrijdigheden aan de officiële en fel gepropageerde  veronderstelling dat a.k.a. Obama geboren is in de staat Hawaï, met inbegrip van aandringen van zijn eigen Keniaanse grootmoeder dat Barack, Jr geboren werd in Mombosa Kenia, waar ik aanwezig was tijdens zijn geboorte.  Het Keniaanse register zegt ook dat ze openlijk toe hebben gegeven dat de geboorte gegevens van  O’s en de bevalling gegevens, verzegeld en ingedeeld zijn als “top secret” als gevolg van de presidentsverkiezingen. Peter Ogegio de Keniaanse ambassadeur voor de Verenigde Staten heeft ook toegegeven dat O geboren werd in Kenia. En dan is er nog de kwestie over de Keniaanse geboorteakte afkomstig van Lucas Daniel Smith.

Ik denk dat Obama`s media-apparaat vrij sterk bewijs heeft van het burgerschap met het frauduleuze COLB (certificaat van een levend geboren kind) geplaatst op hun “Bevecht de Vervuiling” website en een verklaring van mediatycoon Walter Annenberg’s “Feiten Controle” organisatie – Maar niet heus. Het blijkt nu dat Obama zelf voorzitter was van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Annenberg Stichting Chicago uitdaging (en in nauwe samenwerking werkte met Bill Ayers van “The Weather Underground” een schande). Het is interessant om op te merken dat Walter Annenberg, (die zijn vaders media bedrijf erfde) benoemd werd tot ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk “Hof van St. James” door president Richard Nixon. En ja, hij werd geridderd. Wow, dat maakte hem een dienaar van Engeland! Dit doet me denken aan die griezelige Twighlight Zone aflevering waarin de marsmannetjes landen met open armen en de aardbewoners een boek van hen vinden met de titel “Voor het dienen van de mens (To Serve Man)” – wat een kookboek bleek te zijn. Nu, voor wie sprak O toen hij zei: “We zullen Amerika terug nemen !”???

Het namen spelInteressanter wijze, was junior niet de enige in zijn familie die een verscheidenheid aan verschillende namen en sofi-nummers heeft gebruikt op belangrijke juridische documenten. Zijn moeder Stanley Ann, stiefvader Lolo, opa en oma Dunham en zijn vrouw Michelle hebben dit ook gedaan. Het maakt, dat men zich afvraagt of zij iets te maken hadden met al die CIA-verbindingen, en het commie verwantschap, of was het alleen maar een gewone criminele daad doorgegeven via de stamboom, of via al het bovenstaande.

Naar verluidt, is Rolla Payne (van moeders zijde grootvader van O) geboren en getogen in Kansas, maar zijn sofi-nummer werd uitgegeven in Oklahoma. Hij verhuurde landbouwgrond in Kansas aan de Rockefeller’s Standard Oil Company en werkte tevens voor hen als  accountant. Rolla Payne lijkt niet opgenomen te zijn in de Social Security Death Index. Zijn dochter Madelyn (Payne) Dunham werkte als monteur en later als inspecteur voor Boeing, een bedrijf dat in het geheim word beheerd door een financiële weldoener van Rockefeller. Later werkte ze als vice-president voor twee grote banken. Mogelijke aliassen gekoppeld aan Madelyn Dunham L. zijn William A Mai Residence Payne, L. Schippleck Kelly, Kelly A. Dunham en Kelly L. Dunham. Vele tegenstrijdige berichten rondom de dood van oma Dunham, variërend tussen 21 Okt en 03 november 2008 – één dag voor de presidentsverkiezingen. Barack nam niet deel aan haar begrafenisplechtigheid. Stanley Dunham Armour (O’s grootvader) en zijn vrouw Madelyn waren leden van de CPUSA (Communistische Partij van de Verenigde Staten van Amerika). Stanley’s tijd in militaire dienst komt niet overeen met het moment dat zijn dochter geboren werd. Evenmin verschijnt zijn naam in de Social Security Death Index. Een mogelijke alias voor Stan is Wesley Arnel Dunham (vrouw, Madelyn F). Geen huwelijksakte is te vinden op naam van Stanley / Madelyn en geen begrafenissen werden gehouden voor geen van beiden. Alleen herdenkingen. Hetzelfde geldt voor Stanley Ann, hun enige dochter. Mogelijke aliassen voor haar zijn Sandra Lee Dunham, Susan N. Dunham, Stephen O. Dunham, Scott A. Dunham, voor mensen die zoeken naar Ann, die vinden meer dan één (actieve en inactieve) sofi-nummers. Barack en Michelle gingen door met deze familie-tradities …

Marxistische Radicalen

“Als laatste vergeten we op z`n minst een over-de-schouder bevestiging van
een allereerste radicaal: van al onze legendes, mythologieën en geschiedenis …  het eerste radicaal wat bekend is aan de mens die in opstand kwam tegen de gevestigde orde en dat zo effectief deed dat hij ten minste zijn eigen koninkrijk won – Lucifer”.

Saul Alinsky, regels voor Radicalen (opening voor toewijding)

Chicago, Illinois circa 1919 was de geboorteplaats en is nog steeds een bolwerk van de Amerikaanse communistische beweging. Dit is waar O zijn politieke carrière begon. Toeval? Gezien zijn familiegeschiedenis, nee. Frank Marshall Davis uit Kansas, een vrij bekende communistische dichter en journalist, die 14 jaar voorafgaand aan de Dunham familie verhuisde naar Hawaii (en daarvoor enige tijd verbleef in Chicago) stond bekend als een mentor van de jonge Barack. en won zijn zetel in de senaat van de staat Illinios als lid van de nieuwe partij, een creatie van de quasi-marxistische DSA (Democratisch Socialisten van Amerika) en ACORN (Vereniging van maatschappelijke organisaties voor hervorming Nu). Obama was een advocaat voor ACORN en zij speelden een belangrijke rol in zijn campagne voor de verkiezingen en het voorzitterschap als President. Toen ACORN zwaar onder vuur kwam te liggen voor verkiezingsfraude verliet O hen, zeggende dat ze hem niet representeerden, maar tijdens zijn campagne zei hij dat ze wel invloed op hem hebben. Deze jongen heeft een geschiedenis in het veranderen van ‘zijn verhaal’. Drie sleutelfiguren in zijn klim naar politieke succes waren Frank Marshall Davis, Vernon Jarrett en George Soros, allemaal marxistische radicalen in praktijk en filosofie, zo niet openlijk verheimelijkt. Vernon Jarrett is de voormalig schoonvader van Valerie Jarrett, Obama’s belangrijkste adviseur.

Zoals velen van ons hebben gehoord en gezien, is het hele kabinet Obama samengesteld uit  marxistische radicalen – en het is nu heel duidelijk, dat het zijn agenda is – onze grondwettelijke vrijheden te absorberen en te vernietigen.

Originele artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1516

—————————————————————————————————————

English Version

Veritas News Service Exclusive

18Febr10

By: John Spoony

Citizen Kenya

or…

Agent Double-O Soul : WHO is he???


One thing he isn’t is a “natural born citizen” by definition of The Law Of Nations and more importantly, The Constitution For The United States Of America.

Confronted with a challenging fact, a typical pattern of communist strategy is denial through ridicule in hope of convincing the public that it’s false. If that doesn’t work they will try to defame the character of those who accuse them, to weaken their credibility. If that doesn’t work they will threaten their opponent in attempt to scare them away. If that doesn’t work they’re busted… Here’s a brief example, a microcosm if you will: http://www.youtube.com/watch?v=xNEEcUVbLh8

Defenders of Obama’s fraudulent activities tend to regurgitate the standard propaganda fed catch phrases like “right wing extremists”, “out on the fringe”, “Oh, you like Bush better!”, etc.  But despite the massive media campaign to convince America that Barack is unquestionably eligible to hold our federal government’s highest office – and that anyone of the MANY people from the US and abroad who have stepped up to challenge Barack’s failure to present the NECESSARY documents is in the extreme minority – a recent AOL poll suggests that 81% of America WANTS TO SEE HIS ACTUAL BIRTH CERTIFICATE.  The truth of the matter is that dozens of legal complaints have been filed against  Mr. Obama, including a group of over 200 military personnel.

Barack Hussein Obama has spent well over a million dollars in legal fees to keep his personal records and credentials sealed from public scrutiny. This includes school records, medical, passport, baptism, adoption records, legal clients and oh yeah,  PROOF OF BIRTH! The very basic requirements for any American to hold office as the Commander In Chief of our great nation are that the candidate must be at least 35 years of age, must have at least 14 years of US residency AND must be a ‘natural born’ citizen of the United States Of America. Unfortunately for Mr. Obama, he has yet to prove that he is eligible for this position. What renders any argument over his birth place irrelevant is the FACT that he is not and cannot possibly be a natural born citizen – that is, if it’s even true that Barack Obama Sr., then a citizen of the United Kingdom and Colonies, is actually his father by birth. There are so many scandalous aberrations and Marxist implications within the historical data of a.k.a. Obama that I had to choose which pieces of the puzzle to cram into this short article. Let’s proceed…

From Whence Did He Come?

That’s the $64,000 question. Numerous sources implicate that he was born in Kenya on August 4th, 1961 to an 18 year old girl named Stanley Ann Dunham – then the story gets fuzzy. In September 2008, The Times Herald wrote of the first civil lawsuit filed against O by Philip J. Berg, a fellow democrat:

The suit alleges Dunham traveled to Kenya during her pregnancy at age 18 and was prevented from boarding an airline flight back to Hawaii because of the late stage of her pregnancy. She reportedly gave birth to Obama in Kenya, then flew home to Hawaii and registered his birth there, according to a memo supporting the motion for the temporary restraining order. Under U.S. law at the time of the Illinois lawmaker’s birth, if he had been born abroad, and one parent was a U.S. citizen, his mother would have had to live ten years in the U.S., five of which after she reached 14 (years of age), according to court papers. If Dunham was only 18 years old when she gave birth to her son, Berg says, her baby would not have met U.S. citizenship requirements.”

On November 5th 2008 the Kenyan Parliament recorded an interesting conversation to support the claim that O was actually born in Kenya (and not Hawaii) as suggested above. Adding to the mystery of our subject’s origin, a question has been posed as to how Obama’s mama could have attended college in Washington State just 2 weeks after the alleged day of his birth. Indeed there is a long list of inconsistencies to the official and fiercely propagated assumption that a.k.a. Obama was born in the State of Hawaii, including his own Kenyan Grandmother’s insistence that “Barack, Jr. was born in Mombosa, Kenya and I was present during his birth.”.  The Kenyan Registrar is also said to have openly admitted that they have O’s birthing records and birth delivery records but have sealed and classified them “top secret” as a result of the presidential election. Peter Ogegio, Kenyan Ambassador to the United States also admitted that O was born in Kenya. And then there’s the matter of the KENYAN BIRTH CERTIFICATE submitted by Lucas Daniel Smith.

I guess Obama’s media machine has pretty strong evidence of citizenship with the fraudulent COLB (certificate of live birth) posted on their “Fight The Smears” website and the statements issued by media tycoon Walter Annenberg’s “FactCheck” organization – Not really. It turns out that Obama himself was Board Chair and President of the Annenberg Foundation’s Chicago Challenge (and working  in close association with Bill Ayers of The Weather Underground infamy). It’s interesting to note that Walter Annenberg, who inherited his fathers newspaper business was appointed Ambassador to the United Kingdom’s Court Of St. James by President Richard Nixon. And yes, he was knighted. Wow, that made him a servant of England! This reminds me of that creepy Twighlight Zone episode where the martians land with open arms and the earthlings find a book of theirs entitled “To Serve Man” – which turns out to be a cookbook. Now who was O speaking for when he said “We’re taking America back!”???

The Name Game

Interestingly, Junior wasn’t the only one in his family to have used a variety of different names and social security numbers on important legal documents. His mother Stanley Ann, stepfather Lolo, Grammy and Gramps Dunham and his wife Michelle have also been alleged to do so as well. It makes one wonder if it had anything to do with all those CIA connections, the commie kinship, if it was just a habitual criminal practice passed down through the family tree or all of the above.

Reportedly, Rolla Payne (maternal great grandfather of O) is said to have been born and raised in  Kansas but his social security number was issued in Oklahoma. He leased Kansas farmland to Rockefeller’s Standard Oil Company and also worked for them as an accountant. Rolla Payne does not appear to be listed in the Social Security Death Index. His daughter Madelyn (Payne) Dunham worked as a mechanic and then an aircraft inspector for Boeing, a company secretly owned by the financial benefactor of Rockefeller. Later she worked as a vice president for two major banks. Possible aliases linked to Madelyn L. Dunham are William A Mai Residence Payne, Kelly L. Schippleck , Kelly A. Dunham and Kelly L. Dunham. Many conflicting reports surround the death of Grandma Dunham, spanning between October 21st and November 3rd 2008 – one day before the presidential election.  Barack did not attend her memorial service. Stanley Armour Dunham (O’s Grandfather) and wife Madelyn were members of the CPUSA (Communist Party of the United States of America). Stanley’s time in military service does not coincide with the time of his daughters birth. Neither does his name appear in the Social Security Death Index. A possible alias for Stan is Wesley Arnel Dunham (wife, Madelyn F.). No marriage certificate is found on record for Stanley/Madelyn and no funerals were held for either of them. Just memorial services. The same is true of Stanley Ann, their only daughter. Possible aliases for her are Sandra Lee Dunham, Susan N. Dunham, Stephen O. Dunham, Scott A. Dunham, with people searches on Ann showing more than one (active and inactive) social security number. Barack and Michelle continued these family traditions…

Marxist Radicals

“Lest we forget at least an over-the-shoulder acknowledgment to

the very first radical: from all our legends, mythology, and history… the first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least won his own kingdom — Lucifer.”

Saul Alinsky, Rules For Radicals (opening dedication)

Chicago, Illinois circa 1919 was the birthplace and remains a stronghold of the American communist movement. This is where O began his political career. Coincidence? Considering his family history, no. Frank Marshall Davis of Kansas, a rather famous communist poet and journalist, having moved to Hawaii 14 years prior to the Dunham family (and spent some time in Chicago before that) was known as a mentor to young Barack.  O won his seat in the Illinios State Senate as a member of the New Party, a creation of the quasi-Marxist DSA (Democratic Socialists of America) and ACORN (Association of Community Organizations for Reform Now). Obama was an attorney for ACORN and they played a major role in his campaign and election to the Presidency. When ACORN came under severe scrutiny for voter fraud O abandoned them, saying they don’t represent him, but during his campaign he said they would have an influence on him. The guy has a history of changing ‘his’ story. Three key figures in his rise to political success were Frank Marshall Davis, Vernon Jarrett and George Soros, all Marxist radicals in practice and philosophy, if not overtly, covertly.  Vernon Jarrett is the former Father in law of Valerie Jarrett, Obama’s Chief Advisor.

As many of us have seen and heard, Obama’s entire cabinet is made up of Marxist radicals – and it’s quite obvious by now, that is his agenda – to usurp and destroy our constitutional freedoms.

Original artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1516

Dit bericht is geplaatst in De Leugen aan de macht, Het Einde van ons Beschikkingsrecht, Obama = Obla-bla, Veritas Nieuws Service. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *