Veritas News – (Eng + NL) The CommuNazi

English Version halfway the Page

Veritas News Service Exclusive

21Nov09

By: Spoony

The CommuNazi

70 jaar geleden,
Werd een verdrag gesloten dat een alliantie vestigde tussen de Duitse Adolf Hitler’s socialistische Werkers Partij en de onderdrukkende dictatuur van Jozef Stalin’s extreme communistische autocratie. Het niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Unie van Socialistische Sovjets werd ook genoemd als de Molotov-Ribbentrop Pact, nadat de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken Vjatsjeslav Molotov en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop aan die overeenkomst gewerkt hadden. Sommige historici speculeren of dit “vredesverdrag” tussen de twee grote onderdrukkende krachten, de invoering van de Tweede Wereldoorlog toestond, en beide grootmachten wederzijdse zekerheid gaven dat ze richting andere naties konden oprukken zonder de oppositie van elkaar. De officiële aankondiging van deze onvoorziene alliantie schokte de hele wereld. Nog schokkender was de ontdekking een decennia later, van een geheim opgenomen protocol waarin Noord-en Oost-Europa gescheiden werden in verschillende Duitse en Russische “invloedssferen”. Polen bijvoorbeeld, werd verdeeld tussen de beide binnenvallende landen en kort daarna werden, Estland, Letland, Litouwen en Oost-en Noord-Roemenië geannexeerd door de Sovjet-Unie.

De Molotov-Ribbentrop Pact duurde officieel drie jaar, en eindigde op 22.06.1941, toen Hitler Stalin verried, afzag van het contract en de Sovjet-Unie binnen viel. Echter, velen zijn van mening dat het verdrag tot op de dag van vandaag in het geheim van kracht bleef .

De moderne geschiedenis heeft de text van het Verdrag van de “Molotov-Ribbentrop Pact” in het Engels (Nederlands) vertaald en hier is het dan:

De regering van het Duitse Rijk en de regering van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken verlangen de versterking in de zaak van vrede tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, uitgaande van de fundamentele bepalingen in de neutraliteitsovereenkomst afgesloten  in april 1926 tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, waarin het volgende werd overeengekomen:

Artikel I. Beide Hoge Verdragsluitende Partijen verplichten zich te onthouden van, iedere daad van geweld, geen agressieve actie, of aanvallen op elkaar, hetzij individueel of gezamenlijk met andere machten.

Artikel II. Indien één van de Hoge Verdragsluitende Partijen het voorwerp wordt van  oorlogvoerende actie door een derde mogendheid, is het de andere Hoge Verdragsluitende Partij op geen enkele manier toegestaan zijn steun te verlenen aan deze derde mogendheid.

Artikel III. De regeringen van de twee Hoge Verdragsluitende Partijen zullen in de toekomst  voortdurend contact met elkaar houden met het oog op, overleg en informatie uit te wisselen, over vraagstukken op het gebied van hun gemeenschappelijke belangen.

Artikel IV. Indien geschillen of conflicten ontstaan tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen moeten zij deelnemen aan een samenwerkingsverband van Machten die direct of indirect gericht zijn op de andere partij.

Artikel V. Indien geschillen of conflicten ontstaan tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen over problemen in één of andere vorm, zullen beide partijen deze geschillen of conflicten uitsluitend via vriendelijke uitwisseling van advies of, indien nodig, door de oprichting van een arbitrage commissie beslechten.

Artikel VI. Het huidige Verdrag is gesloten voor een periode van tien jaar, met dien verstande dat, voor zover een van de Hoge Verdragsluitende Partijen niet ingrijpt en vooraf verlengt met één jaar vóór het verstrijken van deze periode, wordt de geldigheid van dit verdrag automatisch verlengd voor nog eens vijf jaar.

Artikel VII. Dit verdrag zal worden bekrachtigd binnen de kortst mogelijke tijd. De akten van bekrachtiging zullen worden uitgewisseld in Berlijn. De overeenkomst treedt in werking zodra het is ondertekend.


Geheim Aanvullend Protocol: [niet gepubliceerd op het moment dat het bovenstaande  publiekelijk werd afgekondigd.]


Artikel I. In het geval van een territoriale en politieke herschikking in de gebieden die behoren tot de Baltische staten (Finland, Estland, Letland, Litouwen), vertegenwoordigt de noordelijke grens met Litouwen de grens van de invloedssferen tussen Duitsland en de
Sovjet-Unie, in dit verband word het belang van Litouwen in het Vilna gebied erkend aan beide partijen.

Artikel II. In het geval van een territoriale en politieke herschikking van de gebieden die behoren tot de Poolse staat, zullen de invloedssferen van Duitsland en de Sovjet-Unie  begrensd worden door de lijn van de rivieren Narev, Weichsel en San.

De vraag, of in het belang van beide partijen,  een onafhankelijke Poolse staat wenselijk is, en hoe deze toestand moet worden begrensd, kan alleen definitief worden vastgesteld in de loop van de verdere politieke ontwikkelingen.

In elke gebeurtenis zullen beide regeringen deze kwestie oplossen door middel van een welwillende schikking.

Artikel III. Met betrekking tot Zuidoost-Europa wordt meer aandacht aangeroepen door  Sovjet-zijde om haar belang in Bessarabië. De Duitse zijde verklaart politiek volledig ongeïnteresseerd te zijn in deze gebieden.

Artikel IV. Dit protocol moet worden behandeld door beide partijen als strikt geheim.
Moskou, 23 aug 1939.

Voor de Regering van het Duitse Rijk v. Ribbentrop

Gevolmachtigde van de regering van de USSRV Molotov

Of dit afschuwelijke geheim nu wel of niet vandaag de dag nog van kracht is moet nog  onomstotelijk bewezen worden. Ontegenzeggelijk heeft het diepe wonden geslagen binnen de landen en samenlevingen die het schonden. Radio Free Europe rapporteert: “Valentins Trojans onthield de roversbenden van het Rode Leger, soldaten gingen van boerderij tot boerderij op zijn platteland Letland, ze plunderden horloges, schoenen en kleding … en Elza Burkite herinnert zich hoe de bezetter de (Russische troepen) een jonge moeder in beslag namen (martelden en uiteindelijk doodschoten), wiens zoon verdwenen was in de Letse bossen om zich te voegen bij anti-Sovjets (de partizanen) … zulke bittere herinneringen kregen een nieuwe betekenis deze week, toen Europa de 70e verjaardag van dit geheime pact tussen Josef Stalin en Adolf Hitler markeerden, voor het opsplitsen van het continent tussen hen op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

“Zeventig jaar later, zijn Polen en de Baltische landen onafhankelijke staten en leden van de Europese Unie. Moldavië, nog onafhankelijk, blijft het in de strijd als armste land van Europa.

Maar een oplevend Rusland heeft de angst gewekt voor nieuwe “invloedssferen” – door de Molotov-Ribbentrop-gedenkdag word de acute angst opgeroepen bij deze kleine naties over hun lotsbestemming, om ten prooi te vallen aan deze grote mogendheden met een vijandige agenda.

Het pact heeft geleid tot een massale gedwongen volksverhuizingen toen Sovjet-autoriteiten honderdduizenden mensen uit de Baltische staten, Polen en Moldavië naar Siberische werkkampen deporteerden.

Later stroomden Etnische Russen tot deze landen, die drastische veranderingen doorvoerden in hun etnische (Heidense) opmaak en de basis gelegd werd voor bittere geschillen die tot op heden voortduren.

Tijdlijn van het Molotov-Ribbentrop Pact (uit Wikipedia)

Een chronologie van de gebeurtenissen, met inbegrip van de Molotov-Ribbentrop Pact onderhandelingen,  in de aanloop naar, culminerend in, en het resultaat van, het Molotov-Ribbentrop-pact. Het niet-aanvalsverdrag tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie werd ondertekend in de vroege uren van 24-8-1939, maar was gedateerd op 23 augustus.

Inleiding

• 07.11.1917: De bolsjewistische revolutie breekt uit in Rusland, na de Russische burgeroorlog.

• 03.03.1918: het Vredeverdrag van Brest-Litovsk tussen de Russische SFSR en de Centrale Mogendheden.

• 11.11.1918: De wapenstilstand tussen de geallieerden en Duitsland eindigt de Eerste Wereldoorlog aan het Westelijk Front. Na de ineenstorting van Duitsland, Britse, Franse en Japanse troepen kwamen tussen beide in de Russische burgeroorlog.

• 28.06.1919: Het Verdrag van Versailles beëindigt officieel de Eerste Wereldoorlog.

• 16.04.1922: Het Verdrag van Rapallo tussen Duitsland en Sovjet-Rusland verwierp alle territoriale en financiële vorderingen tegen de andere. Een geheime bijlage stond Duitsland toe om zijn militairen op te leiden op Sovjet-grondgebied.

• 21.01.1924: De Sovjet-leider Vladimir Lenin sterft. Binnen enkele jaren heeft Jozef Stalin de volle macht.

• 24.04.1926: Het Verdrag van Berlijn tussen de Sovjet-Unie en Duitsland omvatte, gegarandeerd neutraliteit in het geval van een aanval op de ander door een derde partij. Een verlenging werd ondertekend in 1931, geratificeerd in 1933.

• 28.09.1926: De Sovjet-Litouwse geen-agressie pact ondertekend [1].

• 21.1.1932: De Sovjet-Finse geen-agressie pact ondertekend.

• 05.02.1932: De Sovjet-Letse geen-agressie pact ondertekend [2].

• 04.05.1932: De Sovjet-Estland voor geen-agressie pact ondertekend [3].

• 25.07.1932: De Sovjet-Poolse geen-agressie pact ondertekend.

• 30.01.1933: Adolf Hitler kwam aan de macht.

• 26.01.1934: Het Duits-Poolse niet-aanvalsverdrag getekend.

• 2.5.1935: De Frans-Russische verdrag van wederzijdse bijstand ondertekend.

• 18.06.1935: De Anglo-Duitse Marine overeenkomst ondertekend.

• 17.07.1936: De Spaanse Burgeroorlog breekt uit. De Sovjet-Unie en Mexico ondersteunen Republikeinen, Duitsland en Italië ondersteunen Nationalisten.

• 25.11.1936: Het Anti-Comintern Pact ondertekend tussen nazi-Duitsland en het Japanse Keizerrijk. Het pact was tegen de Communistische Internationale in het algemeen, en de Sovjet-Unie in het bijzonder.

• 29.09.1938: het akkoord van München veroorloofd Duitse annexatie van Tsjechoslowakije`s Sudetenland.

• 15-16.03.1939: Duitsland valt Tsjechoslowakije binnen; het Protectoraat van Bohemen en Moravië werd opgericht.

• 01.04.1939: De Spaanse Burgeroorlog eindigt met de overwinning voor Duits-Italiaanse ondersteund door Francisco Franco.

Diplomatie in 1939

• 10.03.1939: Stalin’s toespraak tot de Achttiende partijcongres.

• Maart 1939: tripartiete gesprekken te beginnen tussen de Sovjet-Unie, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

• 31.03.1939: Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bieden garanties voor de onafhankelijkheid van Polen, België, Roemenië, Griekenland en Turkije.

• 28.04.1939: Hitler veroordeelt het 1934 Duits-Poolse geen-agressie pact en de 1935 Anglo-Duitse Marine overeenkomst.

• 03.05.1939: Stalin vervangt minister van Buitenlandse Zaken Maxim Litvinov met Vyacheslav Molotov.

• 22.05.1939: Het Pact van Staal (het Pact van vriendschap en bondgenootschap tussen Duitsland en Italië) ondertekend.

• 07.06.1939: De Duits-Estse geen-agressie pact en de Duits-Letse geen-agressie pact ondertekend.

• 19 08 1939: De Duits-Sovjet-commerciële overeenkomst ondertekend.

• 23-24.08.1939: het Molotov-Ribbentrop Pact ondertekend.

Nasleep

• 25.08.1939: De Anglo-Poolse militaire alliantie ondertekend.

• 01.09.1939: Duitsland valt Polen binnen.

• 03.09.1939: Verenigd Koninkrijk en Frankrijk verklaren de oorlog aan Duitsland

• 17.09.1939: De Sovjet-Unie valt Polen binnen.

• 28.09.1939: Het Duits-Russische verdrag van vriendschap, samenwerking en afbakening ondertekend.

• 29.09.1939: De Sovjet-Estse wederzijdse bijstand pact ondertekend.

• 05.10.1939: De Sovjet-Letse wederzijdse bijstand pact ondertekend.

• 10.10.1939: De Sovjet-Litouwse wederzijdse rechtshulp Verdrag ondertekend.

• 30.11.1939: De Sovjets troepen aanval Finland, het begin van de Winteroorlog, die 105 dagen duurt.

• 12.03.1940: Het Moskou vredesverdrag tussen de Sovjet-Unie en Finland ondertekend.

• juni-augustus 1940: De Sovjet-Unie bezet en annexeert de Baltische staten.

• 06.28.1940: De Sovjet-Unie bezet Bessarabië en Noord-Boekovina.

• 9.27.1940: De Tripartite Pact van Duitsland, Italië en Japan ondertekend.

• 12 tot 15 11 1940: Molotov’s bezoek aan Berlijn.

• 1941-04-13: De Sovjet-Japanse Neutraliteit pact ondertekend.

• 22 juni 1941: Duitsland valt de Sovjet-Unie aan.

Neuordnung (nieuwe orde) is de naam die Hitler gaf aan zijn plan om absolute politieke en raciale controle op te leggen over het hele continent van Europa en uiteindelijk de wereld. Richtlijn Nummer 21: Operatie Barbarossa documenteerde formeel dit plan voor een Arische één wereld regering. Hoewel het voorgespiegeld werd in het beruchte boek van De Führer ‘Mein Kampf’ in 1925, maar toen Duitsland 22/06 het Molotov-Ribbentrop Pact onteerde en uitdaagde markeerde dat het actualiseren van de grootste, dodelijkste militaire operatie in de geschiedenis tot op heden. Bijgevolg, aangezien de communistische systemen historisch gezien nog nooit in staat zijn geweest zichzelf te kunnen handhaven, was Stalin’s bewind geen uitzondering. Hij rende tenslotte naar de geallieerden voor bescherming en een nieuwe “vriendschap”.

Snel vooruit naar het heden – verdragen, verdragen en nog meer verdragen … De overeenkomsten tussen toen en nu zijn schaamteloos duidelijk. Degenen die weigeren te leren van de geschiedenis zijn veroordeeld tot herhaling. Zoals de heer William Cooper zo treffend stelde in 1989 (50 jaar na de communazi pact), “Wees actief of bedank. De toekomst ligt in jouw handen”.

Originele artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1162

—————————————————————————————————————-

English Version

Veritas News Service Exclusive

21Nov09

By: Spoony

The CommuNazi

70 years ago,

A treaty was signed that established an alliance between Adolf Hitler’s German Socialist Workers Party dictatorship and Joseph Stalin’s oppressive extreme communist autocracy. The Treaty Of Non-Aggression Between Germany And The Union Of Soviet Socialist Republics was more commonly called the Molotov–Ribbentrop Pact, after the Soviet Foreign Minister Vyacheslav Molotov and the German Foreign Minister Joachim Von Ribbentrop who collaborated on the agreement. Some historians speculate that this “peace treaty” between the two great oppressive forces allowed the introduction of World War II, giving each super power mutual assurance that they could advance upon other nations with no opposition from one another. The official announcement of this unforeseen alliance shocked the entire world. More shocking was the discovery decades later, of a secretly included protocol which separated Northern and Eastern Europe into different German and Soviet “spheres of influence”. Poland for example, was divided between both invading governments and shortly after, Estonia, Latvia, Lithuania and Eastern and Northern Romania were annexed by the Soviet Union.

The  Molotov–Ribbentrop Pact lasted officially for three years, terminating on June 22, 1941, when Hitler betrayed Stalin, renounced the contract and invaded the Soviet Union. However, many believe that the treaty secretly remains effective to this day.

The Modern History Sourcebook has translated the text of The  Molotov– Ribbentrop Pact into English and here it is:

The Government of the German Reich and The Government of the Union of Soviet Socialist Republics desirous of strengthening the cause of peace between Germany and the U.S.S.R., and proceeding from the fundamental provisions of the Neutrality Agreement concluded in April, 1926 between Germany and the U.S.S.R., have reached the following Agreement:

Article I. Both High Contracting Parties obligate themselves to desist from any act of violence, any aggressive action, and any attack on each other, either individually or jointly with other Powers.

Article II. Should one of the High Contracting Parties become the object of belligerent action by a third Power, the other High Contracting Party shall in no manner lend its support to this third Power.

Article III. The Governments of the two High Contracting Parties shall in the future maintain continual contact with one another for the purpose of consultation in order to exchange information on problems affecting their common interests.

Article IV. Should disputes or conflicts arise between the High Contracting Parties shall participate in any grouping of Powers whatsoever that is directly or indirectly aimed at the other party.

Article V. Should disputes or conflicts arise between the High Contracting Parties over problems of one kind or another, both parties shall settle these disputes or conflicts exclusively through friendly exchange of opinion or, if necessary, through the establishment of arbitration commissions.

Article VI. The present Treaty is concluded for a period of ten years, with the proviso that, in so far as one of the High Contracting Parties does not advance it one year prior to the expiration of this period, the validity of this Treaty shall automatically be extended for another five years.

Article VII. The present treaty shall be ratified within the shortest possible time. The ratifications shall be exchanged in Berlin. The Agreement shall enter into force as soon as it is signed.

Secret Additional Protocol: [not published at the time the above was publicly announced.] Article I. In the event of a territorial and political rearrangement in the areas belonging to the Baltic States (Finland, Estonia, Latvia, Lithuania), the northern boundary of Lithuania shall represent the boundary of the spheres of influence of Germany and

U.S.S.R. In this connection the interest of Lithuania in the Vilna area is recognized by each party.

Article II. In the event of a territorial and political rearrangement of the areas belonging to the Polish state, the spheres of influence of Germany and the U.S.S.R. shall be bounded approximately by the line of the rivers Narev, Vistula and San.

The question of whether the interests of both parties make desirable the maintenance of an independent Polish State and how such a state should be bounded can only be definitely determined in the course of further political developments.

In any event both Governments will resolve this question by means of a friendly agreement.

Article III. With regard to Southeastern Europe attention is called by the Soviet side to its interest in Bessarabia. The German side declares its complete political disinteredness in these areas.

Article IV. This protocol shall be treated by both parties as strictly secret.

Moscow, August 23, 1939.

For the Government of the German Reich v. Ribbentrop

Plenipotentiary of the Government of the U.S.S.R. V. Molotov

Whether or not this heinous provision is still secretly in effect today has yet to be proven conclusively. Undeniably, it has left deep wounds within the countries and societies that it violated. Radio Free Europe reports: “Valentins Trojans remembers the marauding bands of Red Army soldiers going from farmhouse to farmhouse in his rural Latvia, looting watches, shoes, and clothingAnd Elza Burkite recollects how occupying Russian forces seized (then tortured and finally shot) a young mother, whose son had vanished into the Latvian forests to join up with anti-Soviet partisans…  Such bitter memories take on fresh significance this week, as Europe marks the 70th anniversary of the secret pact between Josef Stalin and Adolf Hitler to divide the continent between them on the eve of World War II. “

“Seventy years later, Poland and the Baltic countries are independent states and members of the European Union. Moldova, while independent, continues to struggle as Europe’s poorest country.

But a resurgent Russia has sparked fears of new “spheres of influence” — with the Molotov-Ribbentrop anniversary emphasizing the acute anxiety these small nations feel about their fates falling prey to great powers with a hostile agenda.

The pact resulted in massive forced population movements as Soviet authorities deported hundreds of thousands of people from the Baltic states, Poland, and Moldova to Siberian labor camps.

Ethnic Russians later poured into these countries, dramatically altering their ethnic makeup and laying the ground for bitter disputes that continue to this day. “.

Timeline of the Molotov–Ribbentrop Pact (from Wikipedia)

a chronology of events, including Molotov-Ribbentrop Pact negotiations, leading up to, culminating in, and resulting from the Molotov–Ribbentrop Pact. The Treaty of Non-Aggression between the Nazi Germany and the Soviet Union was signed in the early hours of August 24, 1939, but was dated August 23.

Prelude

•                7 November 1917: Bolshevik revolution breaks out in Russia, following the Russian civil war.

•                3 March 1918: The peace treaty of Brest-Litovsk between the Russian SFSR and the Central Powers.

•                11 November 1918: The armistice between the Allies and Germany ends the First World War on the Western Front. After Germany’s collapse, British, French and Japanese troops intervened in the Russian civil war.

•                28 June 1919: The Treaty of Versailles formally ends the First World War.

•                • 16 April 1922: The Treaty of Rapallo between Germany and Soviet Russia renounced all territorial and financial claims against the other. A secret annex allowed Germany to train its military in the Soviet territory.

•                21 January 1924: The Soviet leader Vladimir Lenin dies. Within few years Joseph Stalin gains full power.

•                24 April 1926: The Treaty of Berlin between the Soviet Union and Germany signed, guaranteed neutrality in the event of an attack on the other by a third party. A renewal was signed in 1931, ratified in 1933.

•                28 September 1926: The Soviet–Lithuanian Non-Aggression Pact signed.[1]

•                21 January 1932: The Soviet–Finnish Non-Aggression Pact signed.

•                5 February 1932: The Soviet–Latvian Non-Aggression Pact signed.[2]

•                4 May 1932: The Soviet–Estonian Non-Aggression Pact signed.[3]

•                25 July 1932: The Soviet–Polish Non-Aggression Pact signed.

•                30 January 1933: Adolf Hitler came to power.

•                26 January 1934: The German–Polish Non-Aggression Pact signed.

•                2 May 1935: The Franco-Soviet Treaty of Mutual Assistance signed.

•                18 June 1935: The Anglo-German Naval Agreement signed.

•                17 July 1936: The Spanish Civil War breaks out. The Soviet Union and Mexico supports Republicans; Germany and Italy supports Nationalists.

•                25 November 1936: The Anti-Comintern Pact signed between Nazi Germany and Empire of Japan. The pact was against the Communist International in general, and the Soviet Union in particular.

•                29 September 1938: The Munich Agreement permits German annexation of Czechoslovakia‘s Sudetenland.

•                15–16 March 1939: Germany invades Czechoslovakia; the Protectorate of Bohemia and Moravia was established.

•                1 April 1939: The Spanish Civil War ends to victory of German-Italian supported Francisco Franco.

Diplomacy in 1939

•                10 March 1939: Stalin’s speech to the Eighteenth Party Congress.

•                March 1939: Tripartite talks begin between the Soviet Union, United Kingdom and France.

•                31 March 1939: United Kingdom and France offer guarantees the independence of Poland, Belgium, Roumania, Greece, and Turkey.

•                28 April 1939: Hitler denounces the 1934 German–Polish Non-Aggression Pact and the 1935 Anglo-German Naval Agreement.

•                3 May 1939: Stalin replaces Foreign Minister Maxim Litvinov with Vyacheslav Molotov.

•                22 May 1939: The Pact of Steel (the Pact of Friendship and Alliance between Germany and Italy) signed.

•                7 June 1939: The German–Estonian Non-Aggression Pact and the German–Latvian Non-Aggression Pact signed.

•                19 August 1939: The German–Soviet Commercial Agreement signed.

•                23/24 August 1939: The Molotov–Ribbentrop Pact signed.

Aftermath

•                25 August 1939: The Anglo-Polish military alliance signed.

•                1 September 1939: Germany invades Poland.

•                3 September 1939: United Kingdom and France declare war on Germany

•                17 September 1939: The Soviet Union invades Poland.

•                28 September 1939: The German–Soviet Treaty of Friendship, Cooperation and Demarcation signed.

•                29 September 1939: The Soviet–Estonian mutual assistance pact signed.

•                5 October 1939: The Soviet–Latvian mutual assistance pact signed.

•                10 October 1939: The Soviet–Lithuanian Mutual Assistance Treaty signed.

•                30 November 1939: The Soviets troops assault Finland, starting the Winter War, lasting 105 days.

•                12 March 1940: The Moscow Peace Treaty between the Soviet Union and Finland signed.

•                June–August 1940: The Soviet Union occupies and annex the Baltic states.

•                28 June 1940: The Soviet Union occupies Bessarabia and Northern Bukovina.

•                27 September 1940: The Tripartite Pact of Germany, Italy and Japan signed.

•                12–15 November 1940: Molotov’s visit to Berlin.

•                13 April 1941: The Soviet–Japanese Neutrality Pact signed.

•                22 June 1941: Germany assaults the Soviet Union.

Neuordnung (new order) is the name Hitler gave to his plan to impose absolute political and racial control over the continent of Europe and eventually the world. Directive Number 21: Operation Barbarossa formally documented this plan for an Arian one world government. Though it was conceptualized in The Fuhrer’s infamous book Mein Kampf in 1925,  Germany’s June 22nd dishonor and defiance of the Molotov–Ribbentrop Pact marked the actualization of the largest, deadliest military operation in history to date. Consequently, as communist systems historically have never been able to sustain themselves independently, Stalin’s reign was no exception. He eventually ran to the Allied Forces for protection and a new “friendship”.

Fast forward to the present – treaties, treaties and more treaties… The similarities between then and now are blatantly clear. Those who refuse to learn from history are condemned to repeat it. As Mr. William Cooper so aptly put it in 1989 (50 years after the communazi pact), “Be active or abdicate. The future is in your hands.”

Original artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1162

Dit bericht is geplaatst in Europa, Veritas Nieuws Service. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *