Veritas News – (Eng + NL) GREEN IS UNIVERSAL?

English version halfway the page

Veritas Nieuws Service Report

Bijgedragen door Desperado

(Vrij vertaald René Voogt)

IS GROEN UNIVERSEEL?

Symbool van de Nationaal-Socialistische Groene – Beslist u zelf wat de drijfveer van deze beweging is.

Iedereen die aandacht besteedt heeft aan de media en de pratende hoofden van het NBC nieuws, zal snel begrijpen dat  Groen de richting van hun nieuwe ding zal zijn. Hoewel de media altijd geprobeerd heeft voorstander te zijn van milieuvriendelijke manieren om  de dingen te doen, is hun slogan veranderd in iets anders. NBC heeft nu een campagne genaamd “Groen is Universeel”. Ze hebben hun pauwenveer omringd door het normale “spectrum van het licht” veranderd in een volledig groen licht. Is groen universeel kun je jezelf misschien afvragen? Wel het lijkt erop dat dit gewoon weer één of andere vorm van globalisering is, zodat iedereen als een probleem geïdentificeerd kan worden en voegt weer een excuus meer toe voor de ‘één wereld regering’, of op zijn minst om internationale relaties op een dieper niveau te binden.

Als iemand ooit geluisterd heeft naar Episode # 733 bij 53:50 min (van Mystery Babylon) door William Cooper dan heb je hem dit horen zeggen:

“Als je jezelf op entertainment-niveau bevind in het Luxor hotel zult u daar een gigantische obelisk te zien krijgen. De generatieve kracht, de fallus (penis) van Osiris. Het Washington Monument. En als je recht omhoog kijkt aan de binnenkant van de piramide zie je een gigantische X. Wat de vier liftschachten zijn die verder gaan tot aan de top van de piramide. De X in het mysterie is het symbool van de mens. Het symbool van de verlichte mens is de X met een I in het midden ervan. De letter I. Als je daar lang genoeg staat en blijft kijken naar het uiteinde van deze obelisk in het Luxor hotel ziet u deze ingesteld op een as van groen laserlicht, onthoud de kleur groen. Denk aan groen! U zult deze kleur meer en meer gaan zien in de toekomst. Gorbatsjov zijn vlag is groen. De eerste vlag die Columbus in het zand plantte, toen hij de Nieuwe Wereld bereikte, was een vlag met een groen kruis. De grote MGM studio vanuit de lucht is een gigantische groen kruis. Dat wist u niet he?  Een schacht van groen laserlicht schiet omhoog van de top van deze piramide in het midden van de X.  Kruis-overschrijding van de X van de piramide creëert de verlichte mens”.

Beschrijft Cooper de kleur groen om de Iluminati (verlichten) aan te duiden? Ironisch genoeg, is voormalig Sovjet-Unie leider Michail Gorbatsjov Sergejevitsj, de oprichter en voorzitter van het Internationale Groene Kruis, een groep die zich toelegt op de opwarming van de aarde, de klimaatverandering en hoe dit internationaal gerepareerd kan worden. Het wordt geassocieerd met het Aardse voorrecht. Een andere groep die ernaar uitkijkt een mondiale  gestabiliseerde samenleving in de 21e eeuw te hebben. Dus de grote vraag is, is de kleur groen werkelijk een symbolische verwijzing om dichter bij het einde van het grote werk te komen, of, het klaarspelen daarvan? Ik denk het wel. Ik denk dat wanneer al deze bedrijven voor “Groen gaan” dat ze allemaal op de één of andere manier een “universele” of “globale” agenda hebben, en dat  terwijl de wetenschap erachter bewijst dat de wereld een normale staat van klimaatsverandering ondergaat, maakt je dat erg wantrouwig. Vooral als je het feit overweegt dat het grootste aantal van deze mensen voorstander zijn van het socialisme welke voor het één wereld regeringssysteem gaan. En aangezien ze in hun eigen geschriften beweren dat zij moeten communiceren via de universele taal van de verborgen symboliek, dan vind ik het logisch dat zij dat zouden willen. Ik ben het ermee eens dat we schonere en zelfs  duurzamere niet schadelijke energie moeten hebben die de aarde niet schaad, maar als ik dan zie hoe deze organisaties het praktisch als een excuus gebruiken om hetzelfde oude wereldregering`s lied te kunnen zingen en te dansen, is het moeilijk te geloven dat ze ook maar echt iets menen van wat ze zeggen.

V. W. Bro. Geoffrey Ludowyk schreef een stuk in 2008 met de naam “Green Masonry” de Natuur en Vrijmetselarij. Daarin bevestigt hij de klimaatverandering en het gevaar voor de planeet en spreekt vervolgens verder dat er een gedaantewisseling moet plaatsvinden tussen  individuen en naties. Hij praat over de armen en over “hoe de welvaart verdeeld moet worden, zodat er in hun basisbehoeften tegemoet gekomen kan worden”, weer een socialistische leerstelling.  Wat lijkt op, waar onze huidige president Barack Obama nu over praat.

Wat heeft dat te maken met de uitstoot van koolstof? Het lijkt erop dat deze hele “groene” beweging simpelweg een manier is om de handen van iedereen ineen te krijgen, alleen dan zoals altijd op de gebruikelijke misleidende manier.

Originele artikel:

http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1192

 

VIPS travel in Limos Fueled by Straw.
http://domesticfuel.com/2009/12/07/copenhagen-vips-travel-in-limos-fueled-by-straw/

Drill now: An America of voluntary servitude is looming in Copenhagen
http://www.examiner.com/x-17078-Lafayette-Political-Buzz-Examiner~y2009m12d6-Drill-now-An-America-of-voluntary-servitude-is-looming-in-Copenhagen

Only twelve days to change the face of our planet? Zodiac refrence.
http://www.smh.com.au/environment/climate-change/twelve-days-to-change-the-face-of-our-planet-20091206-kcg4.html

Copenhagen’s Hidden Agenda: The Multibillion Trade in Carbon Derivatives
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16449

Greening the Bible.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/dec/08/christian-environmentalism-green-bible

Artikel:

http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1238

—————————————————————–

English version

Veritas News Service Report

Contributed By Desperado

GREEN IS UNIVERSAL?

Symbol of the National Socialist Green party – you decide what drives the movement.

Anyone who has been paying attention to the media and the talking heads of NBC can quickly understand that going green is their new thing. Although the media has always tried to be advocates of environmentally friendly ways of doing things, their slogan has changed into something different. NBC has a campaign now called “green is universal.” They have changed their little peacock surrounded by the normal “spectrum of light” to an all green one. Green is universal you might ask? Well it seems that this is just another from of globalization that EVERYONE can identify as a problem and add one more excuse as to one world government or at least international relationships on a deeper level.

If anyone has ever listened to Episode #733 at 53:50 (Mystery Babylon II) by William Cooper than you have heard him say this:

“If you stand on the entertainment level inside The Luxor Hotel you will see a giant obelisk. The generative force, The Phallus of Osiris. The Washington Monument. And if you look straight up on the inside of the pyramid you will see a gigantic X. Which is the four elevator shafts that go up to the apex of the pyramid. The X in the mysteries is the symbol of man. The symbol of the illumined man is the X with an I in the center of it. Letter I. If you stand there long enough and watch the tip of this obelisk in The Luxor Hotel you will see this brought to bear a shaft of green laser light and remember green. Remember green! You’re going to see that color more and more in the future. Gorbachev’s flag is green. The first flag that Columbus planted in the sand when he reached the New World was a flag with a green cross. The MGM Grande from the air is a gigantic green cross. Didn’t know that did you? A shaft of green laser light shoots up from the apex of this pyramid into the center of the X. Criss-crossing the X of the pyramid and creates the illumined man.”

Is Cooper describing the color green to signify Illumination? Ironically, former Soviet Union Leader Mikhail Sergeyevich Gorbachev, is the founder and president of Green Cross International, a group focused on global warming, climate change and how to internationally fix it. It’s associated with The Earth Charter. Another group looking to have a stabilized global society with in the 21st century. So the question is, is green really just a symbolical reference to getting closer to the end of the great work, or bringing it about? I think so. I think when all these corporations are “going green” and they all somehow have a “universal ” or “global” agenda and the science behind it proves that the world is in a normal state of climate change, it makes you very suspicious. Especially when you consider the fact that most of these people advocate socialism and a one-world government system. And since in their own writings they state that they must communicate through the universal language of hidden symbolism I think it makes perfect sense that they would. I agree that we should have cleaner energy and self sustainable energy that doesn’t harm the earth, but when I see these organizations using it practically as an excuse to do the same old world government song and dance its hard to believe that any of them truly mean what they say.

V.W.Bro. Geoffrey Ludowyk wrote a paper in 2008 called “Green Masonry”: Nature and Freemasonry. In that he stated the climate change and the danger it has on the planet and then proceeds to talk about that transformation that must occur among individuals and nations. He talks about the poor and how “we have to distribute wealth so that their basic needs are met”, another socialist tenet. Much like our current president Barack Obama talks about.

What does that have to do with carbon emissions? Seems like this whole “green” movement is just another way to get everyone to join hands, just in the usual deceptive way.

Original artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1192

 

VIPS travel in Limos Fueled by Straw.
http://domesticfuel.com/2009/12/07/copenhagen-vips-travel-in-limos-fueled-by-straw/

Drill now: An America of voluntary servitude is looming in Copenhagen
http://www.examiner.com/x-17078-Lafayette-Political-Buzz-Examiner~y2009m12d6-Drill-now-An-America-of-voluntary-servitude-is-looming-in-Copenhagen

Only twelve days to change the face of our planet? Zodiac refrence.
http://www.smh.com.au/environment/climate-change/twelve-days-to-change-the-face-of-our-planet-20091206-kcg4.html

Copenhagen’s Hidden Agenda: The Multibillion Trade in Carbon Derivatives
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16449

Greening the Bible.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/dec/08/christian-environmentalism-green-bible

Original artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1238

Dit bericht is geplaatst in De Leugen aan de macht, Het Einde van ons Beschikkingsrecht met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *