Borobudur “Eva uit de rib van Adam” (beenmerg-transpantatie)

Klik hier voor deel 1 uit deze serie

Borobudur “Eva uit de rib van Adam”   (beenmerg-transpantatie)

In het vorige artikel is een begin gemaakt over het onderwerp genetische manipulatie in de oudheid. Een paar voorbeelden zijn er gegeven over hoever de wetenschap inmiddels is gevorderd en op welke opmerkelijke bijzonderheden men steeds in ons genetisch materiaal blijkt te stuiten. Merkwaardig is dat er ook steeds grote twijfels blijven bestaan over de aloude gedachte dat de mens afstamt van de primaten. Steeds meer aanwijzingen stapelen zich op dat dit waarschijnlijk niet op een normale evolutionaire wijze tot stand is gekomen en de vraag rijst dan ook steeds, wie was er nu het eerst, de mens of de aap, of hebben zij beiden naast elkaar geleefd en hebben ze zich op een “natuurlijke” manier met elkaar vermengd. In het vorige artikel zagen we het sieraad van de Egyptische Godheid Hathor waarmee werd verwezen naar hun kennis op het gebied van microbiologie en genetica.

Het is echter niet enkel Egypte waar verwijzingen naar een dergelijke hoogbegaafde medische kennis worden aangetroffen want zo barst ook de Javaanse tempel de Borobudur haast letterlijk uit zijn voegen over dit onderwerp. Dit indrukwekkende bouwwerk is helaas grotendeels nog in nevelen gehuld en wat er over geschreven is kan men over het algemeen genomen ook  beslist niet als empirische waarheden beschouwen. Uit alle hoeken worden momenteel nog oude Sanskrietteksten en andere oude zaken  aangedragen om de inhouden van deze tempel en met name de vele aanwezige taferelen te kunnen weerleggen. In mijn bescheiden onderzoek heb ik echter gaandeweg bemerkt dat zolang men de omvangrijke symboliek niet begrijpt dit echter ook een zinloos zoeken naar de bekende naald in de hooiberg zal zijn. Ik nam me  om die reden  dan ook voor om deze teksten eens simpelweg te negeren en de taferelen aan de hand van een meer simpele psycho-logica te benaderen. Om kort te zijn nam ik me voor de figuren en elementen die in de taferelen zijn afgebeeld eens elk afzonderlijk onder de loep te nemen en dit deze dan  in zo weinig mogelijk woorden pogen te omschrijven.

Iemand maakte ooit een opmerking over wat men op Java zoal in deze symboliek zag en dat bleek over het algemeen een nogal geromantiseerd beeld te zijn van wat er naar mijn mening oorspronkelijk mee werd bedoeld. Zo vertelde  die persoon dat hij op Java was geweest en dat door de bevolking aldaar de bomen werden gezien als de bewaarplaats van mooie en bijzondere dingen. Wel, in de oosterse religies wordt de boom inderdaad ook wel  gezien als de “levensboom” waarin alle “karma” ligt opgeslagen en dit is weer enigszins te vergelijken met onze “genen”. Dat daar echter enkel mooie dingen in zouden liggen opgeslagen kunnen we opmaken uit een onderzoek van onder andere de Britse geneticus Marcus Pembrey die  ontdekte dat onze genen een geheugen blijken te hebben waarin juist eerder de hevige en ernstige gebeurtenissen zoals oorlogen en natuurrampen lijken te worden opgeslagen. Dat  er enkel maar mooie zaken in zouden liggen opgeslagen blijkt dus een hele grove misvatting en het et is volgens dan mij ook niet voor niets dat de Boeddhafiguren in deze oude gebouwen vaak “emotieloos” zijn afgebeeld. Ze lijken de toeschouwer daarmee dan te willen zeggen, beste “grasshoppers” sluit je af van de buitenwereld, koppel je los van al je emoties en zie en verwonder ! Met andere woorden, maak je leeg, laat je niet leiden door je emoties of vooroordelen, sluit je af van je omgeving en neem de dingen simpelweg waar zoals ze zijn. En als vanzelf zullen er dan zaken aan je worden geopenbaard waar je voorheen geen enkele notie van zou hebben gehad.

Met dit in het achterhoofd zullen we dan eens gaan kijken naar dit bijzondere mystieke plaatje doch vooraf wil ik de lezer graag nog even wijzen op het gegeven dat de ervaring inmiddels heeft geleerd dat in deze taferelen niets en dan bedoel ik werkelijk helemaal niets aan het toeval is overgelaten. Ze schitteren waarlijk in hun geniale eenvoud en woorden blijken bovendien ook nooit afdoende om  hun inhouden te omschrijven en ik  vraag u  dan ook om zelf  als het ware in de plaatjes te kruipen  en mijn gebrekkige omschrijving daarbij slechts te zien als een ruwe richtlijn. Dit artikel is bovendien in de eerste plaats ook bedoeld om geinteresseerden waaronder mogelijk onderzoekers  en wetenschappers enigszins bekend te maken met dit zeer bijzondere bouwwerk.

Zoals gezegd zullen we aanvankelijk dan steeds met zo min mogelijk woorden pogen te omschrijven wat we (denken) te zien. Laten  ons hier dan beginnen met de vrouwfiguur (voor de lezer) rechts in het beeldscherm.

Vrouw 1,

 -zit op voorgrond
-stukje stof/weefsel over haar been/voet
-eivormig voorwerp in haar linkerhand
-halsketting uitgevoerd met enkelvoudige objecten
-rechter hand raakt haar halsketting
-ogen zijn gesloten
-hoog puntig hoofddeksel met krullend motief

Man 2

 -meest ver op de achtergrond
-voor zijn ogen een bot-achtig object

Man 3

 -op achtergrond
-ogen gesloten
-hoofddeksel zelfde structuur als vrouw 1 maar minder hoog

Vrouw 4
-de ogen gesloten
-gehele lichaam zichtbaar op voorgrond
-halsketting enkelvoudig met links en rechts een knoop en in het midden lusachtige objecten
-eenvoudig rond plat hoofddeksel
-rechterhand rust op het hoofd(deksel)
-in haar linkerhand het bot-achtige object

Uiterst links

 -een paar benen met een abstract bovenlichaam uitgevoerd in een motief gelijk aan het hoofddeksel vrouw 1.

Objecten welke het meest op de voorgrond zijn afgebeeld :
-bot-vormig object
-stukje stof/weefsel vrouw 1
-eivormig object vrouw 1 (hand)
-handen die uit het niets lijken te verschijnen (magic hands)
-scalpelvormig mes

Misschien zal inmiddels al een lichtje zijn gaan branden over wat men hier naar alle waarschijnlijkheid heeft willen uitbeelden want als we namelijk de scalpel, het weefsel, het bot en de drie figuren met de ogen gesloten nemen dan doet dit in onze tijd namelijk denken aan een medische operatie.

We zagen dan 3 figuren op de voorgrond en één figuur op de achtergrond afgebeeld.
De drie voorste figuren hebben de ogen gesloten en de ogen van de achterste figuur zijn verscholen achter een op een menselijke rib/bot gelijkend object. Zijn ogen kunnen omdat dit bot zo dichtbij is geplaatst hierdoor dan ook niets anders zien als dit  bewuste object waardoor we dus zouden kunnen stellen dat dit dan ook zijn enige  onderwerp of doelwit is. Omdat het zo dichtbij is geplaatst lijkt het voor hem in verhouding daardoor ook sterk vergroot wat mogelijk dan verwijst naar een vergrootglas of microscoop.

Als we het bot dan nader bekijken dan valt op dat het op een menselijke rib lijkt doch deze specifieke vorm kunnen we echter in ons lichaam niet direct terug vinden. De reden hiervoor is dat er hier dan eigenlijk twee of zelfs meerdere ribben tegen elkaar zijn geplaatst. Het raakpunt laat zich hier dan aanzien als een T-vorm en deze techniek word ook vaak wel toegepast bij leidingsystemen wanneer er bijvoorbeeld een aftakking in een leiding dient te worden gemaakt. Men noemt  een dergelijke ingreep  dan zeer toepasselijk een “Tie-inn” en  dit woord zegt dan eigenlijk ook al wat het doel is van  deze actie  , men knoopt hier dan namelijk als het ware twee leidingen aan elkaar waardoor de vloeistof dan door beide leidingen kan stromen.

In de afbeelding is het bot dan aan één zijde ook bewust naar voren gericht  waardoor we duidelijk kunnen zien dat het bot inderdaad ook hol is. Zoals gezegd heeft alles dus ook een directe of indirecte vaak ook dubbele betekenis en zo gaat het hier dan waarschijnlijk ook niet om het bot zelf maar juist om wat er in het bot zit en met name dan het “beenmerg” .

Dat dit inderdaad beenmerg is kunnen we afleiden van de vrouwfiguur 1 (voor de lezer rechts in beeld). Zij heeft om haar pols dan een lapje stof = weefsel en in haar hand een rond object wat we hier dan kunnen zien als een stamcel. Het zijn dan ook juist deze stamcellen welke ook hoofdzakelijk in het beenmerg voorkomen waar hier op wordt gedoeld.

De ogen van deze vrouw bevinden zich dan evenals de ogen van de andere figuren op gelijke hoogte met het bot waaruit we kunnen opmaken dat het doelwit of oogpunt hier dan inderdaad het bot of beenmerg betreft. Dan zien we in het midden een mes-achtig voorwerp wat wij in onze tijd kunnen herkennen als een chirurgenscalpel en deze scalpel beslaat hier dan alle figuren in de afbeelding behalve de achterste figuur. Deze figuur zal degene zijn die de ingreep zal gaan uitvoeren en het zullen dan ook zijn handen zijn aan het mes welk hier vanuit het niets lijken te verschijnen. Dit is ook heel opmerkelijk want zo worden de handen van een chirurg ook in onze tijd wel “magische handen”genoemd.

Nu zullen we ons afvragen waarom er dan een beenmergtransplantatie diende te worden uitgevoerd. In onze tijd wordt beenmergtransplantatie vaak toegepast bij echtparen met zwangerschapsproblemen. Wanneer een vrouw niet ontvankelijk blijkt voor het sperma van haar man wordt deze techniek door onze reguliere artsenij al geruime tijd met veel succes toegepast. We zullen er daarom eens vanuit gaan dat dit destijds ook hier het geval moet zijn geweest. Wat dan echter direct opvalt is dat er geen twee personen maar vier personen in het verhaal betrokken zijn. Waarom dit is zouden we dan ook weer terug moeten kunnen vinden in de symboliek en mocht u inmiddels uw denkraam al wat verder open hebben gezet dan wil ik u vragen ook nog wat omringende muurtjes weg te breken.

De hoofddeksels van de figuren verschillen onderling op een aantal belangrijke punten en dit onderwerp heeft ook steeds een belangrijke functie in de toegepaste symboliek van de tempel. Dit was echter niet enkel in hun tijd het geval want ook in onze tijd speelt dit nog steeds een grote rol in het onderscheiden van verschillende statussen uit onze maatschappij, denk hierbij aan politiebeambten, militairen, H.M.de Koningin, fanfares, sportclubs enz. enz. We mogen er dus van uitgaan dat deze onderscheiden destijds ook door deze bevolking werden gemaakt en dat deze onderscheiden zich dan ook in van alles kunnen manifesteren van een simpel T-shirt tot een rapperspetje en van een tattoo tot een toga enz. enz…Het zijn dus van oudsher veelgebruikte initiatiesymbolen waarmee de ene mens of groep mensen met een bepaalde gemeenschappelijke status, voorkeur of interesse zich van anderen kan onderscheiden.

In het tafereel zien we dat de vrouw rechts in beeld dan het meest opvallende hoofddeksel draagt. Het is hier dan hoog uitgevoerd met ronde organisch ogende motieven en als we nu even naar de andere kant van het plaatje gaan dan zien we dat daar enkel twee benen zijn afgebeeld met daarop geen normaal bovenlichaam maar een abstract object wat hetzelfde organische motief heeft als het hoofddeksel van deze vrouw.

Hieruit kunnen we dan opmaken dat het doel van deze beenmergtransplantatie is dat het organisch materiaal van de vrouw wat hier dus van “boven” lijkt te komen via een genetische vermenging tussen haarzelf, de man in het midden en de vrouw links dan vervolgens via de twee benen op de aarde moet doen belanden.

Dat hier benen voor gekozen zijn is ook geniaal gevonden want als we dit weer in verband brengen met een beenmergtransplantatie dan zien we dat in geval deze voor een bevruchting wordt uitgevoerd het dan gaat om de mannelijke en vrouwelijke chromosomen die we kunnen herkennen als XX en XY. Hoe geniaal dit hier dan is weergegeven lijkt haast ook niet meer van deze wereld. Van de benen waarop het organisme zich dan bevind kunnen we ook een X vormen en we noemen dit dan X-benen. Het voorste been ter hoogte van de knie raakt hier echter tevens ook de scalpel van de chirurg en als we daar dan zouden snijden zou het onderbeen dus worden verwijderd waardoor er dan een Y zou kunnen worden gevormd. Dit motief zit zelfs ook weer verwerkt in het bot want als we hier de lijnen door trekken krijgen we eveneens ook weer een Y. Als we hetzelfde dan doen met de arm van de vrouw die het bot in haar hand heeft en vanuit haar elleboog de lijnen doortrekken krijgen we een X welke dan loopt vanuit het hoge organische hoofddeksel van de vrouw rechts via het mes naar de buik(baarmoeder) van de vrouw links. Aan de andere zijde loopt de lijn dan vanaf het organische weefsel boven de benen naar het weefsel/stof en stamcel van de vrouwfiguur rechts. Dit laat tevens ook zien dat het doel van deze operatie dan is om vrouw 3 ontvankelijk te maken voor conceptie van mogelijk vreemd organisme van de andere twee figuren.

Tot zover de omschrijving en laten we nu dan  eens gaan kijken wat eventuele oude teksten hier mogelijk over te melden hebben. We zien dan dat we daarvoor niet helemaal naar Java hoeven af te reizen want in de bijbel kunnen we aan de hand van het verhaal van Adam en Eva al direct een duidelijke verwijzing hierover terugvinden.

Genesis 2:

21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep;
en Hij namzijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had,
tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.
23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.

Zoals we zien wordt hier eigenlijk ook  mogelijk  verwezen naar een beenmergtransplantatie doch wordt dit dan op zo’n gebrekkige wijze omschreven dat er  niet echt een  touw aan vast is te knopen hoe deze ingreep dan door god werd uitgevoerd en wie er allemaal nog meer bij betrokken waren. Het lijkt hier dan ook wel de omschrijving van derden die de klok wel hadden horen luiden maar niet precies wisten waar de klepel hangt. Of dit mogelijk bewust zo is gedaan dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen doch het zet echter dus ook wel weer enige vraagtekens bij de volledigheid van de Bijbel.

Hoe het oorspronkelijke verhaal dan echter wel in elkaar zou kunnen steken dat kunnen we teruglezen op de door Zechariah Sitchin vertaalde +/- 6000 jaar oude Sumerische kleitabletten !

Ningishzidda then anesthetized Enki, Ninmah and Ti-Amat.

“From the rib of Enki the life essence he extracted;

into the rib of Adamu the life essence he inserted.

From the rib of Ninmah the life essence he extracted;

into the rib of Ti-Amat the life essence he inserted.

He proudly declared,

‘To their Tree of Life two branches have been added,

with procreating powers their life essences are now entwined.

http://www.enkispeaks.com/Essays/14EnkiThothNinmahCreateSlaveSpecies_2.html

Het mag duidelijk zijn dat ons verleden er waarschijnlijk nogal wat anders uitziet als ons werd geleerd. Ook het waarom genetici steeds de meest vreemde ontdekkingen doen over onze genetische afkomst wordt zo langzamerhand ook steeds duidelijker.

Dat sommige moderne wetenschappelijke en religieuze instituten dit steeds lijken te negeren is daarbij op z,n minst ook opmerkzaam te noemen.

In de volgende artikelen zal er echter nog heel wat meer aan het licht komen over dit onderwerp en u kunt dit schrijven dan ook zien als een inleidende vooloper op een veel omvangrijker verhaal. Straks wordt het allemaal ook nog wat gecompliceerder en de beenmergtransplantatie als hier beschreven  is dan ook nog maar een minuscuul onderdeel van wat in de tempel  verder nog is  weergegeven  over  dit onderwerp en straks zullen we dan ook kunnen zien dat er ook nog veel meer micro-organismen gelijk de stamcel in dit bas-relief levensecht zijn afgebeeld.

Edgar Casey voorspelde ooit dat de Hall off Records van Atlantis zich onder de poot van de Sfynx moest bevinden. Wie ben ik om hier aan te tornen doch gezien de enorme berg hoogbegaafde kennis die word aangetroffen in deze tempel zoals bijvoorbeeld, sacrale geometrie, psychologie, astronomie, astrologie, geschiedenis, biologie, genetica, ruimtevaart, jawel ook ruimtevaart, kwantumfysica, string-theorie en nog veel meer, acht ik het inmiddels niet onmogelijk dat we deze tempel ook als dusdanig mogen beschouwen. De ironie zegt dat we er dan dus eigenlijk gewoon met onze neuzen boven op zitten maar dat we het gewoonweg niet kunnen of willen zien !!

Carl Jung zei ooit ,

“No one can stop a religiousminded person from calling them gods or daemons, or simply ‘God,’ for we know from experience that they act just like that” !

Klik hier voor het volgende deel

Auteur: ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©  

Originele artikel:
http://renescience.punt.nl/index.php?gr=796258

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.