Homo-Sapiens een genetisch gemanipuleerd ras

Klik hier voor deel 1 uit deze serie

Homo-Sapiens een genetisch gemanipuleerd ras

En de Heere(n) schiep(en) de homo-erectus naar hun evenbeeld.

In de voorgaande artikelen liet ik u reeds zien dat genetische manipulatie in het verre verleden van de mensheid waarschijnlijk geen onbekend fenomeen was. Om dit met concreet bewijsmateriaal te onderbouwen zal echter een zeer lastige zaak zijn en dit niet in de eerste plaats doordat er geen bewijsmateriaal voor voorhanden zou zijn maar voornamelijk omdat de doorsnee moderne mens deze stof om tal van redenen niet zal kunnen of willen voor “waar”nemen. Desondanks ben ik van mening dat wanneer er ontdekkingen worden gedaan welke van belang zouden kunnen zijn voor mens en wetenschap deze ongeacht de aard van de stof dan ook niet dienen te worden onthouden voor het grote publiek. Het materiaal wat we hier gaan bespreken is wederom afkomstig uit de Borobudur en is van een dermate complexe aard en omvang dat het onmogelijk zal zijn dit even in een eenvoudig artikel aan u voor te leggen. De inhoud van de meeste bas-reliefs uit de Borobudur bevatten namelijk een dermate schat aan informatie dat er vele boeken mee zouden kunnen worden gevuld en naar het zich laat aanzien ook mee zouden kunnen worden herschreven. Ik zie me daarom genoodzaakt me hier dan ook te beperken tot een beknopte weergave van enkele van de meest opmerkzame bijzonderheden welke tot heden verborgen lagen in dit mysterieuze wereldwonder en zal pogen dit aanvankelijk dan op eenzelfde wijze te doen als de ontwerpers dat destijds hebben gedaan, namelijk door uw aandacht direct te vestigen op de “kern van de zaak”, dus laat ons zonder verder al teveel omhaal dan ook maar direct van wal steken.

In het midden van het bas-relief, wat dus letterlijk als de “kern van de zaak” ofwel het middelpunt van de door de ontwerpers voor de toeschouwer bedoelde belangstelling mag worden gezien, zien we vooraleerst drie vreemdogende eitjes in een palet-vormige omlijsting met aan beide zijden van het object dan een fraai opgedoste vrouwfiguur. Volgens de ontwerpers zou bij de toeschouwer dus eigenlijk direct een bel dienen te gaan rinkelen bij het zien van ……..

“twee opgedoste vrouwen en drie eitjes op een schilderspalet”

Dat hier inderdaad de kern van het verhaal ook zal liggen is echter geheel afhankelijk van de “observer” want als die namelijk niet in staat blijkt de eitjes te herkennen zal de inhoud van het bas-relief voor hem/haar ook voor altijd verborgen blijven en rest hem/haar niets anders als wat de vele toeristen aan dit imponerende bouwwerk dagelijks doen namelijk het plaatje dan bijvoorbeeld op zijn archeologische of kunstzinnige waarde beoordelen. Oordelen en/of vooroordelen is echter ook iets wat voor serieuze onderzoekers of willenweters een zeer onverstandige zaak kan zijn zeker wanneer het onbekende objecten en/of andere vreemde zaken uit de oudheid betreft. Een voorbeeld hiervan kan ik geven aan de hand van een vorig artikel waarin de beenmergtransplantie / Eva uit de rib van Adam is besproken. Het bijbehorende plaatje trof ik namelijk destijds aan op een website waar het vanwege de ontblote borsten van de beide dames als vanzelfsprekend in verband werd gebracht met de Kama-Sutra, waaruit maar weer eens blijkt dat men ondanks dat het vaak aan enige diepgaande kennis ontbreekt men vaak toch snel geneigd is overal labels op te plakken.

De formule van de oude weetwijze monniken voor het verkrijgen van “verlichting” in de aardse en kosmische duisternis was dan ook om door middel van meditatie ofwel door in het midden van de dualiteit (yin-yang) te vertoeven alle (voor)oordelen en goed/fout beelden uit hun brein te wissen. Daarna ging dan een geheel andere wereld voor hun open welke hoewel deze ook gewoon recht onder de ogen van de gewone burger afspeelt door hun geconditioneerde goed/kwaad beleving echter niet zal kunnen worden waargenomen.De beste raad die ik de lezer dan ook kan meegeven is om even stil te blijven staan en in het midden te gaan vertoeven wanneer u straks neigt te vervallen in (on)geloof of religie want “geloven” betekent immers “niet werkelijk weten” !

Ok, verder met de kern van onze zaak en deze lijkt in ons bas-relief dus te bestaan uit “twee fraai opgedoste vrouwen en drie eitjes op een schilderspalet” . Moderne genetici welke regelmatig vrouwelijke eitjes onder hun microscoop te zien krijgen zouden mits hun visie dus niet wordt vertroebeld door geconditioneerde denkbeelden de hier afgebeelde eitjes dan ook direct dienen te herkennen alszijnde vrouwelijke eicellen of beter “ééncellige embryo’s”. Hieronder dan een van onze hedendaagse gen-technologen geleende afbeelding van een normale vrouwelijke eicel waarop een punctie wordt verricht, gezien vanonder een ultramoderne elektronenmicroscoop. http://www.ehd.org/science_imagegal_2.php

Zoals we hier kunnen zien is de gelijkenis hoewel niet geheel identiek al haast verbluffend doch voor een betere overeenkomst dienen we nog wat verder te speuren en zo belanden we dan bij de onderstaande afbeelding van een ééncellige embryo welke door onze moderne gen-technologen buiten de baarmoeder in een laboratorium genetisch is bewerkt. 

U zegt ?!
Ja precies, buiten de baarmoeder in een laboratorium genetisch is bewerkt of beter gezegd genetisch gemanipuleerd ! Nu zal er ongetwijfeld enige weerstand kunnen ontstaan bij sommigen onder u, maar zegt u zelf,…..was dit eigenlijk ook niet precies wat de ontwerpers van het bas-relief ons direct al wilde vertellen door in het midden van het tafereel “drie eitjes buiten de baarmoeder” omgeven door “twee vrouwen” af te beelden ?!
Op een schilderspalet bevindt zich gewoonlijk immers ook de verf wat dan de grondstof vormt voor het kunstwerk van de schilder. Op het palet, wat zijn werkblad is, worden normailter dan de verschillende grondstoffen met elkaar vermengd voor het verkrijgen van de door de kunstenaar gewenste afwijkende kleuren. In ons tafereel is de verf dan echter weldoordacht vervangen door vrouwelijke eicellen welke logischerwijze dan ook de grondstof zullen gaan vormen voor het “genetische kunstwerk” wat men ons aan de hand van dit “beeldend-kunstwerk” heeft willen tonen. Hier aangekomen zullen sommige lezers nu misschien neigen af te haken en/of hun kennis en wetenschap gaan verwarren met religie=geloof=niet werkelijk weten doch mijn advies is nog even te blijven hangen want zoals het oude spreekwoord luidt ligt de waarheid bij ons zwart/wit denkende geevolueerde mensen of misschien kunnen we beter zeggen genetisch opgewaardeerde mens-apen immers vrijwel altijd in het midden !

Hoe creationisten en darwinisten in een almaar voortdurende strijd zijn verwikkeld is waarschijnlijk dan ook door niets anders dan dat hun denkraam ooit werd en/of nog steeds wordt vertroebeld door hoogmoedige op macht en hebzucht belustte “denken te weten-schappers” en de door hun aan het mens-dom opgelegde doctrines. Met wat geduld en een open visie zult u echter straks kunnen  zien dat evenals nu in onze tijd beide visie’s door het fenomeen gen-technologie bestaansrecht hebben verkregen, deze beide fenomenen eigenlijk sinds mensenheugenis al naast en met elkaar hebben bestaan . Er is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon. Het enige verschil zou kunnen zijn dat u na het lezen van deze stof zult beseffen dat werkelijk alles wat wij moderne mensen menen te weten en/of nog niet weten altijd al is geweten en wij slechts door research deze oude wetenschappelijkheden steeds “her-vinden” waar het woord re-search bovendien ook naar verwijst. Door wie dit alles dan ooit is geweten laat ik hier nog even in het midden.

Als we vervolgens het palet met de eitjes dan nader onder de loep nemen zien we dat het in feite geen schilderspalet is maar de cel-atmosfeer behorende bij eicellen welke  in het bas-relief dan  is weergegeven als één gezamenlijke cel-atmosfeer waarin zich dan de drie cellen, de samengevoegde celkern tussen de twee bovenste cellen, het sperma en de onderste cel bevinden wat ons dan in proincipe hetzelfde verteld als het schilderspalet want in deze cel-atmosfeer worden eveneens al deze elementen met elkaar vermengd tot een nieuwe creatie.

Dan zijn aan de eitjes vervolgens strengetjes verbonden, en hoe had men ook beter kunnen aangeven op welke wijze deze eitjes met hun moeder/eigenares verbonden zijn want is immers de navelstreng  ook niet de enige vaste verbinding tussen een moeder en haar vrucht ?! Deze navelstrengetjes vertellen ons dan ook precies van wie de eitjes afkomstig zijn en hoe de genetische ingreep werd uitgevoerd. Op de compositiefoto kunnen we aan de hand van de pijlen zien hoe van vrouw fig.7 een eitje wordt afgenomen en vervolgens dan wordt vermengd met het eitje rechtsboven. Dan wordt de gemengde inhoud ingebracht in het derde onderste (geleegde) eitje eveneens afkomstig van vrouw fig.7 waarna het geheel dan vervolgens zal worden teruggeplaatst in de baarmoeder van deze zelfde vrouw fig.7. Deze techniek wordt hedentendage ook door onze moderne wetenschappers toegepast. Meer over dit onderwerp kunt u  ondermeer hier lezen.

Breakthrough in primate cloning
wetenschappers mogen embryo creeren uit twee vrouwen

http://www.kennislink.nl/web/show?id=94541
http://www.sitchin.com/adamgene.htm

Dit is dan de  afbeelding  uit  het  BBC-artikel  Breakthrough in primate cloning” / Noorderlicht(NL) wat dan is aangepast  en  aangevuld met de eitjes uit  ons bas-relief waardoor duidelijk te zien is dat  de eitjes uit ons  bas-relief  dan ook niets anders  kunnen  voorstellen  dan genetisch gemanipuleerde gefuseerde eicellen !Nu rest ons dan enkel nog de vraag…”van wie is nu dan  het eitje rechtsboven” ?

Vrouw-figuur 9 heeft duidelijk iets in haar hand maar dit object lijkt echter niet op een eitje en dus bewegen we ons nog wat meer naar rechts en zien daar dan fig.20 die inderdaad  een eitje in haar hand heeft en tevens een beweging maakt alsof ze dit eitje aan iemand wil afstaan !  

Hier hebben we  dan  dus duidelijk ook onze tweede female ei-donor en als we haar wat nader onder de loep nemen zien we dat haar gebogen rug ons verraad dat we hier waarschijnlijk zelf ook niet met een normale homo-sapiens van doen hebben maar eerder met een primaat of een homo-erectus.

Nu wil het toeval dat de eerste fossielen die werden toegewezen aan Homo erectus werden ontdekt in de jaren 1890 door de Nederlandse medicus Eugene Dubois in jawel “Java”, en aanvankelijk werd deze soort beschreven als de “Pithecanthropus erectus”, ofwel de “opgerichte aapmens”. http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus / lees hier meer over de “Java Man”

Als we dan nog even verder kijken naar onze aapvrouw uit het bas-relief zien we dat  op haar  hoofd een  gelaatsmasker is afgebeeld en dit gegeven tesamen met het onderwerp “genetische manipulatie” voert ons  dan naar het volgende citaat uit de bijbel.

Genesis 1 : (statenbijbel)  

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem

man en vrouw schiep Hij ze.

Het valt op dat god hier zowel in enkelvoud als meervoud spreekt en het gegeven dat hij de mens naar hun beeld en gelijkenis wil maken kan bovendien ook worden geinterpreteerd als dat er in die tijd zowel meerdere goden alsook mens-achtige wezensgenetische make-over hebben voorzien welke maakte dat ze op de goden zelf gingen gelijken en in dat geval zouden die goden dus uiterlijk gelijk zijn met de uit hun genetische ingreep verkregen mensen-kinderen, met onszelf dus !

We hebben in het voorgaande kunnen zien dat in ons bas-relief eigenlijk een vergelijkbaar verhaal wordt belicht echter wordt hier dan veel dieper ingegaan op de technologische en wetenschappelijke details welke zoals ik u later graag wil laten zien nog veel groter vormen zullen aannemen. Voor nu wil ik het echter even hierbij laten en afwachten wat de reactie’s zullen zijn op deze toch voor velen ook wat ongemakkelijke stof. Het is voor mijzelf bovendien ook een dermate monnikenwerk gebleken om de enorme berg beeldende informatie welke ligt verborgen in de Borobudur in beknopte versie hier aan de lezer aan te bieden, dat in geval er weinig belangstelling voor zal blijken te bestaan ik dan verder ook geen zin zal hebben hiermee door te gaan. De hoeveelheid informatie is echter zoals gezegd enorm en zal ons gaandeweg ook leiden naar het oude Sumerië, waar onze beschaving zijn oorsprong vond.

——————————————————————————–

bio-genetic-diagram (suggestive)

Step 1 :

2 Alien homo-sapiens a-like male tissue-donor (DNA)

3/4 DNA sample (fig.2) collected for reconstruction and writing

5 RNA sample mirrored from reconstructed DNA sample fig.2

6 (Alien) embryo 1 mnd, confirmation of fully controlled bio-genetic process to stage of
fully cellular developed foetus (carnegie-stage 15)

7 oocyte donor / surrogate mother (alien)

8 test-tube manipulated and fertilised oocyte’s (1-cel embryo’s 1 day);

– upper-left oocyte taken from homo-sapiens female fig.7 – upper-right oocyte taken from homo-erectus fig.20
– oocyte below taken from fig.7 / removed nucleus / inserted combinded nucleus from
oocyte’s above )

manipulated fertilised oocyte replaced in the womb of surrogate mother fig.7
who give birth to hybrid male fig.22

Step 2 :

22 Hybrid (homo-sapiens/homo-erectus) male tissue (sperm)-donor

20 seven oocytes taken from homo-erectus female (carried in the V of her arm)

9 Seven 1-day-embryo’s will be formed from this genetic material and inserted in the wombs of seven (homo-sapiens alike alien) surrogate-mothers symbolicly exposed here as fig.9 which on front of her is receiving a foetus or zygote, equal to figure 6 wich showd already that the genetic process upto this stage was bio-geneticly manipulated and fully controlled, and on her back the womanfigure is leaving a little newborn behind (her) like surrogate-mothers usually do.
This surrogatemothers and they’re offspring are showed on a number of other related
bas-reliefs also exposed in the temple klik for image

18 The actually grown-up version of the new hybrid-species is visualised by fig.18 who’s tool touches the stones wich suggests that A). he is in an artificial way connected to the earth
B). he is one of the seven genetic buildingblocks (fig 16) created from both genetic material
from outside the earth and earth itself.
C). the actual purpose of this operation was to create a workertype earthling-slave to
free the alien visitors from they’re toil in mining and other types of fysical work.
More about this subject you will find in Zecheriah Sitchin’s bookseries “The Earth Chronicals” about the biblical Nefilim/Anunnaki wich name Sitchin has translated as,………
“They who from heaven to earth came” also known as “The Fallen Angels”

(Book of Henoch). 

more about our alien history:

Sitchin study-group

 ——————————————————————————

Volledige Bas-relief

Klik hier voor het volgende deel

Auteur: ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©

Originele artikel:
http://renescience.punt.nl/index.php?gr=796258

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.

Één reactie op Homo-Sapiens een genetisch gemanipuleerd ras

  1. Pingback: Enki Sumerian Tablet Translation | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *