Zecharia Sitchin en de Twaalfde Planeet

 

Zecharia Sitchin en de Twaalfde Planeet

Introductie

Ik ben altijd iemand geweest die geintereseerd is in ‘de grote lijnen van het verhaal’. Ben je geintereseerd in de geschiedenis van ons zonnestelsel en het onstaan van het menselijk ras dan moet je zeker kennismaken met het werk van Zecharia Sitchin. Sitchin gaat verder waar Erich von Daniken begon met zijn boek ‘Waren de Goden Kosmonauten’ en Emanuel Velikovski met zijn boek ‘Werelden in Botsing’.

Het verhaal in een notendop

In ons zonnestelsel bevindt zich nog een planeet. Deze planeet wordt de 12e planeet genoemd en heeft een omlooptijd van 3600 jaar en beschrijft een elliptische baan door ons zonnestelsel. Wezens van deze planeet zijn vanuit de Sumerische en later andere mythologieen bekend als ‘de Goden/Anunnaki’. We spreken inmiddels over vele vele duizenden jaren geleden. Na eerst waarschijnlijk diverse verkenningsvluchten te hebben uitgevoerd op Aarde ontdekten ze dat de Aarde vol zat met goud en andere grondstoffen en mineralen. De Goden vestigden (kolonisatie) zich op deze planeet en de werkersklasse ging aan de slag om deze grondstoffen te delven en terug te brengen naar hun thuiswereld Marduk, Nibiru, de 12e Planeet.

Moet je je voorstellen dat het voor een buitenaards ras wat gewend was aan een andere atmosfeer en zwaartekracht op een gegeven moment toch wel zwaar werd om hier aan de slag te zijn op deze planeet. Dit resulteerde in een opstand en de Goden legden hun werktuigen neer en eisten dat er een oplossing voor dit probleem gevonden werd. Na grondig overleg besloten de Goden door middel van genetische aanpassingen (toevoeging van hun eigen DNA aan de alreeds bestaande voorrassen van het mensenras – Homo erectus) een werkerras, slavenras te creeeren die voor hun het zware werk konden doen (Homo sapiens). Dit resulteerde in de Adam, een verzamelnaam voor het nieuwe ras. Enki die het in tegenstelling tot Enlil goed voor had met de mens besloot in zijn wijsheid dit ras zo te maken dat het zich ook kon voortplanten en tot meer in staat was dan alleen arbeid en het opvolgen van bevelen. Zijn werkterein was een Eden-hof in Afrika waar zijn laboratorium gevestigd was. Tot deze plaats wordt ook het moederras van de mensheid teruggeleid.  Mogelijk waren er vele hoven van Eden verspreid over de Aarde met kassen, laboratoria, opslagloodsen, landingsplaatsen, you name it. Mogelijk had hij de mens iets te inteligent gemaakt en bezat de oorspronkelijke Adam een 12 strengen DNA wat later weer teruggebracht werd naar een 2 strengen DNA.

Op een goede dag, of beter gezegd een kwade dag besloten een groep van de Goden dat ze nu ook wel is naar de Aarde wilden om te zien hoe het daar was en zogezegd even er tussenuit te gaan. Dit resulteerde in de geschiedenis van Genesis 6 dat de Zonen der Goden de dochters der mensen namen waaruit een halfgoden ras ontstond. Toen hun thuisplaneet weer langskwam was het afgelopen met de lol en de zondvloed kwam over de aarde doordat de wateren uit de hemel op de Aarde neerregenden en de atmosfeer drastische veranderde en mogelijk minder leefbaar werd voor de Goden. Enki was wel zo vriendelijk een groep mensen te waarschuwen en te helpen te overleven wat resulteerde in de verhalen over de Ark van Noach.

Na de vloed werd er besloten de mensheid te helpen zich weer op te bouwen en te voorzien van kennis. Let wel dit is het verhaal in een notendop (want het is veel uitgebreider), beschreven over een periode van minimaal 400.000 jaar en mogelijk veel langer.
In de daarop volgende duizenden jaren begonnen de halfgodfen te regeren over de Aarde beschreven in de vele mythologieen en de mensheid verspreide zich over de Aarde. Uiteindelijk trokken ook de halfgoden zich terug en werd het koningschap ingesteld als vertegenwoordigers van de mensheid die verantwoordelijkeid moesten afleggen aan de Anunnaki Goden. Mogelijk dat een deel van hen meer genen van de Anunnaki erfden waardoor de Goddelijke bloedlijnen ontstonden en het Goddelijke recht van koninschap en het Goddelijk recht om te mogen heersen. Of de Goden de Aarde ooit echt verlaten hebben is nog maar de vraag. Theorieen gaan dat ze zich teruggetrokken hebben onder/in de Aarde in afwachting van de komst van de Twaalfde Planeet maar ondertussen wel verantwoordelijk zijn voor de vele technoligische snelle (versnelde) ontwikkeling van de menselijke beschaving de afgelopen 6000 jaar.

Het werk van Zecharia Sitchin

Onzin ? Nee, allemaal echt en niet uit de duim gezogen. Het staat beschreven in de Sumerische mythologie beschreven op duizenden gevonden kleitabletten. Een mythologie veel ouder dan die beschreven in het boek Genesis wat hier slechts een slap aftreksel van is. Als expert op het gebied van oude talen en kenner van de geschiedenis en archeologie van het Nabije Oosten werd Zecharia Sitchin als wetenschapper in 1947 gevraagd een aantal Sumerische klei-tabletten te vertalen die opgegraven werden tussen 1903 en 1914 in de heuvels van Karach, tussen Nineve en Nimrod. Hij kwam daarbij tot conclusies anders dan die van zijn ‘westerse’ collega wetenschappers.

Zecharia Sitchin zag in dat het niet over fictieve wezens ging wanneer er gesproken werd over Anu, Enki en Enlil en de vele andere Goden (dezelfde maar dan met andere namen) maar over wezens (Goden) van vlees en bloed en dat het ging om daadwerkelijke geschiedschrijving. De teksten van de tabletten beschrijven een beschaving waaruit onze beschaving is ontstaan. (*1). Dit was voor Sitchin de aanleiding voor verder onderzoek in vele andere bronnnen waaronder de bijbel, het Enuma Elish (het scheppingsepos) en in vele andere oude geschriften. Inmiddels heeft hij meer dan 2000 tabletten/rollen vertaald en betrokken bij zijn werk. Zijn eerste conclusies en bevindingen van bijna 30 jaar onderzoek leidde in 1976 tot de publicatie van zijn boek de Twaalfde Planeet. In dit artikel zal ik verder ingaan op de diverse onderdelen hierboven genoemd en links geven zodat je je verder kan verdiepen in de geschiedenis van de Goden en de Mensheid.

De geschiedenis van ons zonnestelsel

Het Enuma Elish, Tiamat en Nibiru
De geschiedenis van ons zonnestelsel wordt verteld in het Enuma Elish, het Babylonische scheppingsverhaal waarvan de eerste kleitabletten werden gevonden in 1849 in Irak. Het scheppingsverhaal in het Enuma Elish vertoont opmerkelijke gelijkenisssen met het scheppingsverhaal in Genesis alleen die van het Enuma Elish is veel ouder. Ze bestaat uit 7 tabletten die overeenkomen met de 7 scheppingsdagen uit Genesis en net als met de 7e dag van rust in Genesis is het zevende tablet gewijd aan de verheerlijking van de Babylonische godheid en zijn verrichtingen. Ook de volgorde van schepping komt overeen en zowel in het Enuma Elish als in Genesis beraadslagen de Goden over het creeren van de mens. Het Enuma Elis beschrijft de periode voor de schepping als ‘when above, the sky or heights had not been named, and below the earth had not been called by name’: toen in de hoogten de hemel nog geen naam had en beneden, de vaste grond (de Aarde) nog niet geroepen was.

In het Enuma Elish worden de verschillende planeten aangeduid als Goden die in een epische strijd met elkaar verwikkeld waren. Ten tijde dat de Aarde nog niet bestond was er tussen Mars en Jupiter een planeet genaamd Tiamat ongeveer ter grootte van Uranus. Een vreemde planeet genaamd Nibiru, waarschijnlijk afkomstig van buiten ons zonnestelsel (dwaalplaneet) en waarschijnlijk dus ontsnapt uit een ander zonnestelsel werd gevangen in de zwaartekracht van ons zonnestelsel en veroorzaakte onder andere het kantelen van Uranus, en Pluto werd een apparte planeet in een baan om de zon daar waar het voorheen een maan van Saturnus was. Ook oefende het een grote zwaartekracht uit op de diverse planeten in ons zonnestelsel. De manen van Nibiru botsten met Tiamat en later botste Nibiru zelf met Tiamat. De brokstukken van Tiamat vormden de Astroide Gordel en mogelijk diverse kometen en losse astroiden en het restand werd geslingerd in een baan om de Zon en werd de planeet Aarde met nog een maan van Tiamat die ons huidge maan werd. Nibiru vestigde zich in een tegendraadse elliptische baan om de Zon (Apsu) van onderen opkomend door de Astroide Gordel tussen Mars en Jupiter in een omloopttijd van 3600 jaar waarmee 1 Nibiru jaar dus gelijk staat aan 3600 Aarde jaren. Een andere naam voor Nibiru was Marduk. Hiermee was de ‘Schepping van Hemel en Aarde”‘een feit. Let wel, we hebben het hier over gebeurtenissen zo’n 4,6 miljard jaar geleden.

De brenger van het Leven
Door de botsingen van Tiamat met Nibiru wordt Nibiru aangeduid als de brenger van ‘het levenselixer’ of ‘de zaden van het leven’, waardoor de evolutie op Aarde in gang werd gezet. Volgens fossiele vondsen was er de eerste 600 miljoen jaar geen leven op Aarde (het toenmalige Tiamat). Ongeveer 4 miljard jaar geleden begon het eerste leven te onstaan waarna het zich in een rap tempo begon te ontwikkelen zodat er ineens gesproken kon worden in termen van miljoenen ipv miljarden jaren als het gaat om de ontwikkeling van het leven hier op Aarde.

De Twaalfde Planeet
Nibiru kwam bekend te staan als de Twaalfde Planeet. Hierbij worden de Zon en de  Maan ook meegerekend. Hij wordt dus ook wel de Tiende planeet genoemd of Planet X / Planeet X. Dit is natuurlijk voordat een groep astronomen besloot dat Pluto niet langer als volwaardige planeet meegeteld mocht worden.

De X staat ook voor ‘de onbekende planeet.’ Hij wordt ook wel de ‘Hemelse Stier’ genoemd met als afbeelding een gehoornde of gevleugelde disk. De Twaalfde Planeet wordt niet aleen verantwoordelijk gehouden voor de schommelingen veroorzaakt in de banen van de planeten, maar ook voor vele aardcatastrofen telkens als hij zijn tocht door het binnenste gedeelte van het zonnestelsel maakt. We hebben het dan mogelijk over zogenoemde poolshifts (noord wordt zuid en zuid wordt noord), veranderingen in de precessie van de Aarde (*2), tektonische plaatverschuivingen, aardbevingen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen en een schaal aan klimatologische veranderingen. Op een meer menselijk vlak, massale sterfte, misoogsten, hongersnooden, ziekte en oorlogen. Waarschijnlijk werd de bijbelse zondvloed veroorzaakt door de Twaalfde Planeet (en mogelijk ook de Exodus van het volk uit Egypte en de daarbij behorende 10 plagen).

Als je gaat rekenenen en uitgaat van 3600 jaar dan is de Twaalfde Planeet alleen al in de periode dat de Anunnaki, de bewoners van de Twaalfde Planeet, zich hier op Aarde vestigden tm nu, meer dan 100 keer langsgekomen om maar niet te gaan rekenen met de miljoenen jaren daarvoor. De positie en daarmee de kracht die Nubiru uitoefent op de Aarde iedere keer dat hij langkomst varieert logischerwijs ook doordat de planeten zich niet telkens op dezelfde positie bevinden als hij langskomt waardoor de gevolgen de ene keer nihil tot andere keren vrij catastrofaal kunnen wezen. En ongetwijfelt zullen er ook nog andere oorzaken zijn waardoor zijn kracht zal varieren. Dit wordt ook wel onderseund door het feit dat niet iedere 3600 jaar het leven op Aarde volledig weggevaagd is of alle grote beschavingen vernietigd zijn. Ook kan hij een grote invloed hebben uitgeoefend op eventuele andere beschavingen die al aanwezig waren in ons zonnestelsel bijvoorbeeld op Mars.

God, Goden en de Heer der Hemelen
Het is belangrijk in de gaten te houden dat God/Goden dus in meerdere betekenissen gebruikt wordt zowel in de Sumerische/Babylonische mythologie als in de bijbel(se mythologie).
Betekenis 1: Benaming voor een planeet, ster, maan, komeet, hemellichaam waaraan goddelijke kwaliteiten worden toegekend. We zien dit niet alleen terug in het Enum Elish wanneer gesproken wordt over Tiamat en Marduk maar ook op andere plaatsen in de kleitabletten wanneer gesproken wordt over Nibiru als “de Heer der Hemelen’ en ‘de Hemelse Rechter’. Ook in de bijbel komen we deze termen tegen en het is best goed mogelijk dat daar waar christenen denken dat het over hun almachtige God gaat het eigenlijk over de Twaalfde Planeet gaat die schittert en straalt aan de hemel en regeert vanuit de hoogste hemelen maar ook kan komen als de Vernietiger/Destroyer en ook de Schepper is en de Brenger van Leven.
Betekenis 2: Benaming voor kolonisten van een andere planeet. Zoals de mens de soort is van de Aarde zo zijn de Goden de soort van de Twaalfde Planeet.
Betekenis 3: Een geestelijk wezen of hoedanigheid. Deze kan opgedeeld worden in 3a en 3b en 3c.
3a: Voor christenen en gelovigen van andere religies, een almachtig Opperwezen, de almachtige Schepper meestal in de mannelijke rol. En in ‘meer goden religies’ zoals het Hindoeisme ook de vrouwelijke Godin rol met meedere Goden die onderschikt zijn aan een hoofd God of hoofd God en Godin. In sommige visies zijn de verschillende Goden deelpersonificaties van dezelfde God. (*zie ook voetnoot 3 tm 9).
3b In sommige visies worden geestelijke engelen aangesteld over een bepaalde tijdsperiode en gebied en zijn de God voor dat gebied. Deze mogen dan de titel God dragen maar blijven wel ondergeschikt aan de Almachtige God (*10).
3c De Kosmos, De Bron, Het Al, Het Universum etc (kan nogal vage vormen aannemen) (*11).

De komst van de Goden en de schepping van de mens

De komst van de Anunnaki op Aarde
De geschiedenis van de Sumerische mythologie gaat verder met de beschrijving hoe de bewoners van deze 12e planeet, Nibiru zich zo’n 432.000 jaar geleden als kolonisten hier op Aarde vestigden voor het delven van de grondstoffen. Uiteraard duidt dit erop dat ze technologisch ver ontwikkeld waren, aan ruimtevaart deden en zo blijkt later ook genetische kennis bezaten. Deze (buitenaardsen/alien) kolonisten werden de Anunnaki/Nefilim genoemd. De eerste groep werd belast met het opzetten van de noodzakelijke voorzieningen voor de manschappen die volgden. Als voornaamste rede wordt genoemd het delven van goud wat op moleculair of stof niveau verstrooid werd in de atmosfeer van Niburi om een soort van gouden schild om de planeet te maken mogelijk om de atmosfeer te behouden of om andere klimatolosische veranderingen op Nibiru tegen te gaan of om schadelijke straling van de zon tegen te gaan. Mogelijk dat Nibiru ook over een eigen interne warmtebron bezit.

De schepping van de mens
Je moet je voorstellen dan het werken voor een ras, afkomstig van een andere planeet waar andere condities zijn, een andere klimaat en totaal andere voorwaarden, bijzonder zwaar was. De Goden moesten dus aanvankelijk eerst zelf de grondstoffen delven. Dit resulteerde uiteindelijk in een opstand/staking onder Anunnaki mijnwerkers met het verzoek aan hun leiders voor een oplossing voor dit probleem (ook wel de opstand van de pikhouweel genoemd door Sitchin). De oplsssing werd gevonden in het creeren van een slavenras van werkers door het upgraden van het DNA van de aapmens tot een wezen wat bevelen kon opvolgen en het zware werkt kon doen. Zo gezegd zo gedaan. Enki ging met toestemming van zijn vader Anu in zijn laboratorium in Afrika aan de slag en combineerde het Goden DNA met dat van de bestaande aapachtige Homo Erectus en creerde zo de Adapa (modelmens) (in de bijbel genoemd de Adam wat in eerste instantie een verzamelnaam is). Een slap aftreksel van dit verhaal is nog terug te vinden in de bijbel waar de Goden zeggen laat ons mensen maken naar ons beel en ons gelijkenis, man en vrouw schiep hij hun. Aanvankelijk werden deze mensen zo gemaakt dat ze zich niet konden voorplanten en werd er gebruik gemaakt van Moedergodingen (kunstmatige insiminatie) maar Enki perfectioneerde uitiendelijk de Adam zodat hij zich zelfstandig kon gaan voorplanten.

Enki, de vriend van de mens
Enki wordt voorgesteld als een van de postievere Goden die het beste voor had met de mensheid, ze op eigen benen wilde leren staan en ze mogelijk zelfs spirituele kennis wilde bijbrengen. Hij kwam op voor de mens en tegen de onderdrukking van zijn broedergoden zoals bv Enlil die de mens slechts als slaaf, werker en onderdaan zag en niks meer dan dat. Mogelijk is dit ook terug te vinden als het verhaal van de slang in Genesis waar de slang dus eigenlijk “the good guy” is en en de God daar (Enlil) dus eigenlijk de slechterik is omdat hij de mens dom wilde houden. Een andere naam voor Enki was Ea. Opmerkelijk is dat de plek waar het laboratorium van Enki gevestigd was in oost centraal Afrika overeenkomt met de genetische zoektocht naar de zogenoemde mitochondrische Eva, de gemeenschappelijk voorouder van de mensheid zo’n 200.000 jaar geleden in Afrika in de buurt van grote goudmijnen die gedateerd worden uit dezelfde periode. Toeval bestaat niet dan zou je zeggen.

Wandaden van de Goden
Er wordt van de Goden gezegd dat ze ook mannelijk en vrouwelijk lichamen bezaten en zich voortplantten door sexuele activiteit. Schijnbaar had Enki zo goed z’n werk gedaan dat de mens zelfs sexueel aantrekkelijk werd voor de Goden en ook als prostituees voor de Goden dienden. In Genesis 6 van de bijbel wordt over een groep zonen van de Goden gesproken die ook wel is zin hadden in een verzetje en gemeenschap hadden met de dochters van de mensen. Dit wordt nog uitgebreider verteld in het Boek Henoch. Om even bij het onderwerp van sexualiteit te blijven lijkt het er dus op dat we ook onze menselijke drang tot sexualiteit en voortplanting van de Goden geerft hebben en ingebakken zit in onze genen. Dit wil niet zeggen dat we sexualiteit niet met ons verstand netjes een plaats kunnen geven in ons leven en er zelf spiritueel mee om kunnen leren gaan omdat het ook om een samenspel gaat van geestelijke energieen die zich verenigen.

De Zondvloed
Daar Enlil de mens zo onderhand als pest ging zien vanwege de snelle voorplanting en verspreiding vond hij het zo onderhand wel welletjes met de mensheid. Sitchin rapporteert in zijn boek de Twaalfde Planeet hoe Enlil pogingen deed om ziektes aan de mens te geven of een poging deed om de voedsel voorraden te blokkeren wat tot hongersnood leidde. Uiteindelijk ontdekte de Goden dat met de komst van hun thuisplaneet Nibiru het wel is mogelijk zou zijn dat er een grote vloed over de Aarde zou komen die de mensheid geheel uit zou roeien. Daar dit afgeschilderd wordt in de bijbel als een straf van God was het dit toch echt niet. De Goden waren er juist schuldig aan dat ze deze informatie onthielden aan de mens. Enki zorgde er in het geheim voor dat er een ark werd gebouwd en een deel van de mensheid en de dieren het overleefde wat we kennen als het verhaal van Noach uit de bijbel. De zondvloed wordt gedateerd op ongeveer 13.000 jaar geleden. Sitchin brengt het in verband met het afbreken van grote hoeveelheden ijs van Antartica waardoor de zeespiegel met vele meters omhoog kwam en grote vloeden veroorzaakte en tegelijkertijd gingen de sluizen van de hemel open zo rapporteert de bijbel. De Goden stegen in hun ruimteschepen op en keken vanuit een baan om de Aarde hoe de vloedramp zich over de Aarde voltrok. Voor hen kwam het ook aan als een harde klap want ze zagen hun inspanningen van 400.000 jaar in een klap weggevaagd worden. Hun mijnen, hoven, faciliteiten, ruimtehavens werden allemaal bedolven onder een dikke laag water en modder. Na de vloed besloten de Goden toch weer vrede te maken met de overgebleven mens en werd het koningschap der mensheid ingesteld en de verschillende landen en streken kwamen ieder onder de heerschappij van een andere God (nakomelingen, nakomelingen, kinderen, kleinkinderen van de Anunnaki) die onderling ook flink ruzie met elkaar zochten.

Nawoord
Mijn beschrijving houdt hier op, maar de boeken van Sitchin gaan uitgebreid verder in op deze periodes alsmede de verdieping van alle bovengenoemde onderwerpen onder andere in zijn verzameling van boeken genaamd ‘The Earth Chronicles’ oftewel ‘De Kronieken van de Aarde’. Ook het onderzoek naar de Twaalfde Planeet en zijn eventuele komst gaat verder en is door vele onderzoekers en belangstellenden verder opgepakt. Het heeft geresulteerd in goede websites en vooral ook de laatste jaren zijn er diverse nieuwe boeken over de Twaalfde Planeet verschenen. Sommige zeggen dat de planeet al aan de hemel zichtbaar is. Zoek maar is op You Tube met het woord Nibiru of Planet X.

In november 2003 werd de planeet Sedna ontdekt. Deze staat nog veel verder van de Aarde dan Pluto en heeft net als Nibiru een elliptische baan om de zon alleen dan met een omlooptijd van 10.500 jaar. Alleen omdat hij veel te klein is om in aanmerking te komen als zijnde Nibiru is deze ontdekking wel van groot belang. Om maar even Wiki te citeren: ‘Deze afstand kwam voor astronomen als een complete verrassing, men vermoedde hier geen objecten’. Men heeft het dan over de binnenste ring van de Oortwolk, een gebied wat zich uitstrekt ver voorbij de Kuipergordel. Grote kans dat Nibiru zich daar dus ergens tussen bevindt !

Andere ontdekte planeten in ons zonnestelsel in de Kuipergordel, het eerste gebied voorbij Neptunus zijn o.a. Haumea – 2004 (1 derde de grootte van Pluto en heeft 2 manen), Orcus – 2004 (half zo groot als Pluto), Makemake – 2005 (3 kwart de grootte van Pluto), Eris – 2005 (groter dan Pluto en met 1 maan), Ceres – 2006 (ontdekt in 1801 en in 2006 als dwergplaneet benoemd).
Misschien is het je al opgevallen dat de Goden, de Anunnaki, een veel hogere leeftijd bereiken dan de mens. Zo lang zelfs dat het niet uitgesloten is dat Enki en Enlil gewoon nog in leven zijn. Over hun huidige verblijf kan alleen maar gespeculeerd worden. Zijn ze vertrokken of zijn ze ondergedoken in onderaardse steden en vliegen ze ’s nachts met hun toestellen over de Aarde ?

Dacht je dat het verhaal van Sitchin al heftig genoeg was durf je dan te wagen aan het onderzoek van David Icke naar de reptielen connectie en het werk van andere schrijvers die het werk van Zecharia Sitchin verder opgepakt hebben. Ga je nog een stapje verder dan zijn er schrijvers die zeggen dat er vele buitenaardse rassen zijn die zich gemend hebben in de ontwikkeling van de mens en ook genetisch met de mens gerommeld hebben en hun DNA aan de mens hebben toegevoegd. We komen dan wel terecht op het gebied van informatie die verkegen is door channeling, helderziendheid en contact met diverse buitenaarde beschavingen. Ik geef toe, een grijs vlak en het zal voor sommigen van u zeker te ver gaan. Maakt niet uit want voorlopig heb je je handen vol aan het werk van Zecharia Sitchin wat zich baseert op daadwerkelijke geschiedschrijving en heel veel stukjes van de grote puzel in elkaar doet vallen.

 

Voetnoten

 1. De Romeinse, Griekse, Egyptische mythologieen zijn te herleiden naar de geschiedenis van Sumerie. Dat geldt overigens ook voor de Indiase culturen, voor de Kelten, Germanen, Hettieten, Scieten, Maya’s, Azteken, Tolteken, Olmeken, , Inca’s, Basken en Etrusken…en natuurlijk ook de Aziatische Culturen. Bron: Flyer Millennium UFO Congres maart 2000.
 2. De Aarde hangt tussen de 22 tot 24 graden scheef waardoor ook de wisseling in seizoenen veroorzaakt wordt. Voordat deze scheefstand ontstond is er mogelijk dus een periode geweest dat het op de Aarde altijd zomer was. De Aarde maakt een tollende beweging en zo beschrijft de denkbeeldig doorgetrokken aardas een onzichbare cirkel aan het sterrenfirnament wat we precessie noemen. Een precessie-jaar varieeert van ongeveer 27.7000 jaren tot wel 25.900 jaren en dat hangt af van de hoek van scheefstand…Deze kennis was ook al bekend bij oude beschavingen.
  Meer info http://nl.wikipedia.org/wiki/Precessie
 3. Enkele voetnoten bij de alinea God, Goden en de Heer der Hemelen.
  Eigenlijk zijn dit de kolonisten van 2 maar ze zijn verheven tot Almachtige Goden. Als je een christen bent en je komt in aanraking met het verhaal van Zecharia Sitchin dan zul je toch je geloofsbril moeten aanpassen en de bijbel gaan herlezen en telkens als je over God of de Heer leest ten eerste afvragen: a. staat er niet Goden, meervoud in de grondtekst ? b. gaat het om de locale alien godheid van Israel ? (waarschijnlijk een broer of kind van Enki, Enli etc – die zich soms ook nog is probeert te profileren als de Almachtige enige God om alle aandacht op hem gevestigd te houden), of c. gaat het over de Twaalfde Planeet/Nibiru die de Heer der Hemelen is. En heeeeel misschien nog een punt d. een geestelijke entiteit/wezen/Ware God die er soms ook nog is tussendoor probeert te komen, maar dat schrijf ik hier alleen voor hen die anders niet meer weten waar ze het zoeken moeten omdat hun hele geloof onder hun voeten wegvalt.
 4. Let op dat ook de engelen in de bijbel gewoon de Goden of de Zonen van de Goden waren van vlees en bloed die onder ons wandelden en niets meer of minder dan boodschappers waren.
 5. Als christen moet je ook goed beseffen dat als de Goden uit de bijbel de Anunnaki zijn dat zij mogelijk ook telepatisch communiceerden met het volk en dromen en visioenen doorgaven en zelfs profetieen van toekomstige gebeurtenissen die ze zelf helderziend hadden waargenomen. Dat dit dus de rol was die de profeten vervulden en ik denk ook dat dit is waar Sitchin over schrijft in zijn boek Devine Encounters.
 6. Zelfs als je als christen vast blijft houden aan de Almachtige God rol dan zul je dat toch moeten heroverwegen omdat de God van Israel zich profileert als een tiranieke, wrede God en er wordt in de grondtekst al vaak in meervoud gesproken bijvoorbeeld laat Ons mensen maken wat aanduidt dat er meerdere Goden waren en de mens werd ook nog is naar het beeld van deze Goden gschapen zowel mannelijk als vrouwelijk dus de Almachtige God zou in deze redernatie ook mannelijk en vrouwelijk moeten zijn. Al met al mag je dan concluderen dat als die Almachtige God bestaat hij ver ver boven de God of Goden staat die in de bijbel regeren. Ik vermoed dat in het Hindoeisme de “God-ontwikkeling” een zelfde proces heeft doorgegaan als bij de godsdiensten voorafgaand aan het christendom van kolonisten naar Almachige (geestelijke) goden. Denk je daar nog even over door dan kun je dus als je accepteert dat de God/Goden uit de bijbel niet de Ware God is net zo goed in Brahma geloven als de Almachtige Schepper van Hemel en Aarde. En nee ik ben geen Hindoe, ik maak hier slechts een gedachtesprong. Het Hindoeisme is theologisch gezien net zo uitgebreid als het christendom en omvat net zoveel geschriften en stromingen. Als de God van de bijbel niet de Ware God is dan heb je dus de keus, A. of stoppen met geloven in God, B. Een andere God aannemen uit een andere religie maar dat zijn hoogstwaarschijnlijk ook vergeestelijkte bezoekers van andere werelden of entiteiten die zich voordoen als Goden of C. Geloven dat de Ware God zich uitstrekt boven alle religies en zich ook probeert te verbinden aan alle religies/ de mensen in alle religies probeert te bereiken.
 7. Om nog maar niet te spreken over het verlossingsprincipe wat overgenomen is uit de de omliggende religies en weer leidt tot Goden aanbidding en verering en een laag en slecht mens en zelfbeeld en een gnostische of Romeinse verdraaing.
 8. Als je gelooft in een Almachtige Schepper die ver ver boven de God en Goden uit de bijbel staat zal het hoogswaarschijnlijk zijn dat hij in zijn grootheid in het gehele universum leven geschapen heeft in vele vormen als een uitdrukking van zijn Wezen.
 9. Bepaalde gedachtestromingen in het christendom en in het boek Oahspe.
 10. Een theorie is dat er bepaalde geestelijke wezens zijn die daadwerkelijk de rol van deze Goden en Godinnen op zich genomen hebben in de geestelijke wereld als personificatie/archetype en daarmee dus daadwerkelijk ook bestaan.
 11. In principe terug te herleiden tot het Pantheisme of het Esotherische godsbegrip zoals dit op Wiki wordt genoemd.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/God. Het kan zeer ingewikkelde vormen aannemen en wordt te pas en te onpas gebruikt en soms weten mensen zelf niet eens meer waar ze het over hebben. Vandaar dat ik zeg dat het soms zeer vage vormen kan aannemen en je je dus ook alijd moet afvragen waar heeft iemand het nu over als hij het over God heeft. In sommige new age kringen wordt gezegd dat de gehele kosmos en alles daarin doordrenkt is van bewustzijn en dat daar als je een bepaald niveau bereikt in meditative staat contact mee kan maken wat op zich een hele interessante gedachtegang is. Dit heeft ook te maken met hele diepe theorieen over materie, geest en bewustzijn.
 12. Een kleine noot bij de tweedehands boeken van Sitchin in het Nederlands op Bol.com. Daar staan belachelijk hoge prijzen bij van over de 100 euro wat uiteraard nergens op slaat want het gaat om drukken uit 1990 en niet om antieke exemplaren van 100 jaar geleden.

Met dank aan Evert-Jan Poorterman voor het verschaffen van de nodige inzichten en informatie over de afgelopen jaren over Zecharia Sitchin, De Twaalfde Planeet en de Anunnaki.

Evert-Jan Poorterman houdt zich al jarenlang bezig met Zecharia Stichin en de Twaalfde Planeet en kan beschouwd worden als Neerlands grootste kenner op dit gebied. Hij houdt ook lezingen over De Twaalfde Planeet.
Tel. Evert-Jan Poorterman: 0575-564240
Meer informatie ove Evert-Jan Poorterman vindt je op de pagina van UFOWijzer.nl bij Wie is Wie.

Auteur: Hall Leeuwenburgh

*****

Informatie over overname van deze studie

Het is toegestaan en zelfs wenselijk deze studie over te nemen op een andere website indien de studie ongewijzigd is (met uitzondering van de boekenoverzichten) en indien onderaan de studie de naam van de auteur in dit geval Hall Leeuwenburgh en het adres van de website van Project Stargate erbij vermeld wordt.
Wat ook kan is een mooie introductie met een link naar de originele studie op deze website ipv volledige overname.

Het is toegestaan de PDF versie van dit documentop het internet te plaatsen dus op een website of FTP-locatie of Usenet groep INDIEN het PDF document ongewijzigd blijft en een link vermeld wordt naar de website van Project Stargate.

 

Link uitwisseling is ook van harte welkom !

Het is toegestaan de boekenoverzichten los te gebruiken op een andere website, maar ook dan is het hoffelijk een link terug te plaatsen naar Project Stargate.

Het is NIET toegestaan de inhoud van het PDF document of de originele studie in drukvorm zoals boek, tijdschrift etc te verspreiden ZONDER voorafgaand overleg met de eigenaar van de website Project Stargate
http://projectstargate.deds.nl
Mocht u de studie in een tijdschrift willen plaatsen dan is dat zeker gewenst. Neem dan dus even contact op via het Forum van Project Stargate !

Overgenomen van:
http://projectstargate.deds.nl/index.php/studies/zechariasitchin

Download de PDF versie van dit artikel

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *