De “War on Freedom” van kabinet Balkenende

Vol trots mag ik een reeks oudere artikelen van Jim Beame aankondigen die eerder ook al eens op Anarchiel gepubliceerd werden. Jim Beame is dan ook een vaste schrijver voor Anarchiel.com.

Jim Beame kijkt met verbazing naar de onwaarachtigheid die de top van het openbare leven lijkt te bepalen. Menigmaal zijn de drogredenen zó doorzichtig dat ze een bron zijn van vermaak. Soms serieus en vaak op satirische wijze brengt hij actuele gebeurtenissen voor het voetlicht en gaat daarvoor dikwijls ‘incognito’ met blocnote gewapend op pad.

Net als Anarchiel en Hetuurvandewaarheid.info wil hij mensen inspireren eens een andere bril op te zetten bij het observeren van de ons voorgeschotelde ‘werkelijkheid’ want misschien is die wel niet helemaal zoals u altijd werd verteld…

Wij wensen u heel veel leesplezier toe..
hetuurvandewaarheid

Dit artikel werd eerder al op 21-02-09 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

De “War on Freedom” van kabinet Balkenende

(met beknopt overzicht van vrijheidsbeperkende maatregelen)

Sinds de vermeende aanslagen op 11 september 2001 en de geënsceneerde ‘War on Terror’ daaropvolgend, voert het kabinet Balkenende een échte ‘War of Terror’ tegen uw burgerrechten. Talloze draconische maatregelen zijn genomen onder het valse voorwendsel van ‘veiligheid’. In werkelijkheid misbruikt de staat de ‘terreuraanslagen’ om haar macht te vergroten en de burger vleugellam te maken.

Het valse voorwendsel van ‘veiligheid’
Via internetfilms als ‘Loose Change’ ontdekken wakkere landgenoten – gemakshalve weggeridiculiseerd als complotdenkers – de werkelijke toedracht die heeft geleid tot de talloze vrijheidsbeperkingen sinds 2001: het met explosieven opblazen van het World Trade Center waarbij drieduizend burgers zijn geslachtofferd. De ‘War on Terror’ blijkt boerenbedrog. Vervolgens trekt onze regering, Amerika’s angstpissende schoothondje met ingebeelde VOC-mentaliteit – u weet wel: die coöperatie die slaven verhandelde – onder valse voorwendselen ten strijde tegen de gedoodverfde ‘agressor’, het olierijke Irak, niet alleen door politieke steun te bieden maar ook militaire, zoals blijkt uit de uitzending van VPRO’s Argos. Anderhalf miljoen onschuldige Irakezen komt om. Dagelijks sterven kinderen en volwassenen een erbarmelijke dood als gevolg van het radioactieve verarmd uranium dat op grote schaal is gebruikt in de munitie.

Intussen drukt nationale pantoffelheld Tjibbe J. – overgeplaatst met bonus als leugenachtige en spilzuchtige UWV-wanbestuurder vanuit zijn miljoenenverslindende, met goud en marmer aangeklede directievertrekken – te pas en te onpas op de aan- en uitknop van het kolderieke ‘terreuralarm’ en kennen we sindsdien zelfs heuse ‘weeralarmen’ en ‘spitsalarmen’. Ons Tjibbe is inmiddels weer liefdevol ‘overgeplaatst’ door zijn medegereformeerde collegapolitici. ‘Alarmfases’ één, twee, drie ten spijt: zijn terreuronzin werd té hilarisch.

Op dit moment kraait Balkenende ‘crisis’ en heeft hij in Elsevier zijn ‘onorthodoxe maatregelen’ aangekondigd die zullen leiden tot het verder afpakken van werknemersrechten waarvoor vakbonden ooit jarenlang hebben gestreden en tot het versterken van de werkgeversmacht – de bezittende klasse van parasitaire banken, coöperaties en hun handlangers naar wie het leeuwendeel van het ‘reddingsgeld’ vloeit: uw zuur verdiende belastinggeld. Het is de klassieke terreur van angst zaaien, een letterlijk ‘schrik’-bewind om de bevolking week te maken en hun vrijheid in te laten leveren ten faveure van staatsmacht.

Angstzaaierij door kunstmatige shocks
De beste beschrijving van deze angstzaai-‘War of Terror’ vindt u in het boek van Naomi Klein ‘The Shock Doctrine’. Overheden breken burgerrechten af door hen bloot te stellen aan extreme shocks zodat de doodsbange burger zijn vrijheid inruilt voor schijnveiligheid.  Nederland is blootgesteld aan twee internationale ‘shocks’ te weten de terreurshock tussen negen en elf uur op 11 september 2001 en de digitale bankrun, terzelfder tijd op 11 september 2008 (!!) waardoor – zoals de Amerikaanse afgevaardigde Paul Kanjorski de luisteraars van het respectabele C-Span meedeelt – de wereldeconomie een slagaderlijke bloeding oploopt die leidt tot de mondiale crisis.

Als een spin kapselt de overheid de burger na de eerste shock snel en geruisloos in een hightech web van digitale maatregelen dat hem – geïnjecteerd en verlamd door desinformatie – maximaal beheers- en traceerbaar maakt. Vluchten kan niet meer. Na de tweede shock zal de overheid arbeidsverworvenheden afnemen en dreigt er een tweedeling te ontstaan tussen een onderklasse van werkers en een bovenlaag bestaande uit vertegenwoordigers van het establishment: de macht, de coöperaties en hun vazallen.

Het kabinet houdt de burger bewust achterlijk
Het merendeel van de vrijheidsberovende ‘veiligheidsmaatregelen’ is genomen zonder u daarbij democratisch te betrekken of zelfs fatsoenlijk op de hoogte te stellen. En als de overheid wél een bericht uit laat gaan, is dat in de vorm van propaganda voor een maatregel waartoe volgens het bekende achterkamertjes-handjeklap-principe allang was besloten, zonder de betreffende maatregel in de context te plaatsen: een context die zonneklaar toont dat de maatregel een onderdeel is van een veel groter apparaat bestaande uit vrijheidsberovende maatregelen waarvan alle onderdelen naadloos op elkaar aansluiten.

Voor haar propaganda gebruikt de overheid, de Mainstream Media; de televisie en de zogenaamde ‘kwaliteitskranten’ (de laatste aanduiding waarschijnlijk doelend op het correct gebruik van d’s en dt’s). Deze kritiekloze ANP-papegaaien, deze overspelige establishmentspreekbuizen behoren tot coöperaties als PCM die – zoals uit de RVU serie ‘Het Grote Complot’ blijkt – met het bedrijfsleven en de overheid in bed liggen: een ranzige inteeltrelatie waarbij machts- en statusgeile politici hoerig en met het allergrootste gemak hun politieke pet voor een bedrijfspet inwisselen. Voor zover we de Mainstream Media op principes kunnen betrappen, geldt hier het aloude beginsel ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’.

Door de desinformatie van de Mainstream Media gedrogeerd, heeft het merendeel der Nederlanders geen flauwe notie en denkt apathisch dat het allemaal wel meevalt. Hierdoor bent uzelf de grootste bedreiger van uw eigen vrijheid. Het AD (Algehele Desinformatie) van 21 januari en 16 februari jl. wil u doen geloven dat 98% van de Nederlanders uit zeer tevreden burgers bestaat en een ‘aanzienlijk’ groeiend aantal van 55% uiterst content is met het kabinet. De krant baseert zich klakkeloos op de cijfers van het Sociaal Plan Bureau: weer zo’n ‘onafhankelijke’ overheidsorganisatie waarmee de overheid trots haar eigen kant- en klaarproducten – in de regel bedorven, zuur of meurend – standaard goedkeurt.

Nederland als politiestaat
Privacy International, de Britse privacy waakhond, noemt Nederland een politiestaat in wording en heeft ons land begin 2007 tezamen met Rusland en China op de onderste sport van de ladder van overheden geplaatst die burgerrechten op het gebied van vrijheid en privacy stelselmatig schenden. Nederland heeft bovendien de meeste gevangenen per inwonertal in Europa en schuift op richting de VS met één op de honderd. Daarmee mag Balkenende – geboren in de Zeeuwse metropool Biezelinge – zich de trotse invoerder noemen van een nationale dorpsbenepenheid geconcentreerd rond de Heere en ‘Das Leben der Anderen’, compleet met kliklijnen en de vanouds befaamde gereformeerde huichelpraktijken.

Om u toch een indruk te geven van de schaal waarop uw vrijheid geruisloos is ingeperkt volgt nu een korte opsomming van de meest belangrijke in de wet verankerde maatregelen sinds 9/11. In alle gevallen bent u bij voorbaat verdacht en geldt steeds meer de omgekeerde bewijslast (d.w.z.: u moet het tegendeel bewijzen!). Het probleem is niet zozeer de maatregel afzonderlijk maar zijn de onderlinge verbindingen tussen de databases, het alles omsluitende netwerk waardoor uw vrijheid en privacy als burger in feite is opgeheven. De BBC documentaire ‘Suspect Nation’ geeft een indringend beeld hoezeer de overheid de burger behandelt als potentiële terrorist en vastketent met ‘veiligheidsmaatregelen’ terwijl de werkelijke terreur van haarzelf afkomstig is.

Beknopt overzicht:

Vrijheid in het algemeen

 • De Wet Vorderen Gegevens maakt het mogelijk dat de overheid naar believen ieder gegeven over u kan opvragen bij iedere willekeurige organisatie. Indien u drie keer Mein Kampf leent bij de openbare bibliotheek kan de overheid uw leengedrag moeiteloos achterhalen op basis van de RFID-techniek die in de meeste bibliotheken gangbaar is. Dit is in de praktijk ook gebeurd en gaat lijnrecht in tegen het Unesco manifest voor bibliotheken over het democratisch recht op vrije informatiegaring.

Vrijheid op straat

 • De legitimatieplicht verplicht u zich te legitimeren zodra u de vuilniszak buiten zet (toonplicht).
 • Binnenkort moet dat met het nieuwe biometrische paspoort (oorspronkelijk bedoeld als reisdocument!) voorzien van uw gezichtsscan en een chip met uw biometrische gegevens. De vingerafdrukken en gezichtsscan die de overheid voor dit paspoort gebruikt slaat zij op in een centrale database waarvan de gegevens voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. In de Rotterdamse Baja Beach Club experimenteert men met ‘verichips’, RFID-chips met identiteitsinformatie die ingebracht zijn in het lichaam.
 • De overheid is van zins de wet op de identificatie uit te breiden met de draagplicht. Iedereen is verplicht het paspoort bij zich te dragen. Na arrestatie slaat de overheid uw vingerafdrukken en foto’s op in een centrale database, ook als u niet schuldig blijkt.
 • De politie kan iedereen op een bepaalde plek preventief fouilleren als zij daar aanleiding toeziet. In Rotterdam, voorbeeldstad voor Nederland, is dit al heel gebruikelijk en brengt de politie, verenigd in ‘interventieteams’, samen met ondermeer de sociale dienst razzia-achtige ‘verrassingsbezoeken’ in arme wijken.
 • Op steeds meer plekken in de openbare ruimte, inclusief het openbaar vervoer installeert de overheid controle-camera’s om 24 uur per dag te registreren wat u doet.

Vrijheid van communicatie en toegang tot informatie als democratisch grondrecht

 • In de telecomwet heeft de overheid zichzelf de macht verstrekt om uw telefoon af te kunnen luisteren en u te lokaliseren. De telecomwet is inmiddels gewijzigd zodat ambtenaren uw telefoongesprekken zonder tussenkomst van een rechter en zonder medeweten van de telecomprovider kunnen afluisteren. Uit cijfers van het Ministerie van Justitie blijkt dat in Nederland 1681 telefoontaps per dag lopen. Dat is bijna evenveel als in de Verenigde Staten voor een heel jaar. Nederland is daarmee veruit koploper in de wereld. Verdenking is voldoende.
 • De politie heeft de wettelijke bevoegdheid ontvangen uw computer te mogen hacken teneinde uw privé bestanden te kunnen raadplegen, mocht zij daar aanleiding toe zien.
 • Met de zogenaamde ‘dataretentiewet’ heeft de overheid – hoewel tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – ingestemd met het voor lange tijd verzamelen, centraal opslaan en opvraagbaar maken van alle internethandelingen, inclusief email (géén briefgeheim!), surf-, chat-, zoekgedrag.
 • De Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten verschaft de AIVD de wettelijke grondslag om in gegevensbestanden van organisaties te ‘graven’ naar specifieke data voor het achterhalen van bepaalde patronen en relaties (datamining).
 • De Nederlandse, in 2003 opgerichte inlichtingendienst NSO (Nationale Signals Intelligence Organisatie) onderschept niet kabelgebonden telecommunicatie voor de AIVD en MIVD.

Vrijheid van zelfbeschikking over privé-informatie

 • In het Elektronisch Kind Dossier slaat de overheid alle gegevens op vanaf uw geboorte tot uw negentiende met een bewaartermijn tot uw vierendertigste levensjaar. De duizend in dit dossier beantwoorde vragen geven informatie over de vorm van uw schaamhaar, uw levensvisie, uw buurt, uw milieu, tot en met de opvoedingsstijl. In Rotterdam heeft ook de politie inmiddels toegang tot het EKD. Het is slechts een kleine stap om het EKD te koppelen aan een nanochip die de arts bij de geboorte inbrengt.
 • Naadloos hierop aansluitend is het Electronisch Patienten Dossier (EPD) waarbij de overheid al uw gegevens centraal opslaat en toegankelijk maakt voor alle geautoriseerde zorg- en hulpverleners. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is de toegang van de farmaceutische industrie inmiddels bespreekbaar gemaakt terwijl in Nederland een verzekeraar een ziekenhuis heeft gekocht waardoor toegang van een commerciële organisatie in het verschiet ligt.
 • Beambten slaan de gegevens over uw medicijngebruik op in het Electronisch Medicatie Dossier(EMD).

Vrijheid van betalingsverkeer

 • De overheid heeft met het Swift systeem ermee ingestemd dat Amerika uw internationale betalingsverkeer kan controleren.
 • Bovendien kunnen de VS uw rekeninggegevens bij buitenlandse vestigingen van Nederlandse banken opvragen.
 • De EU en VS zijn voorlopig overeengekomen alle gegevens over financiële transacties, creditcards en internetverkeer uit te wisselen.
 • De Wet Ongebruikelijke Transacties en Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht u tot melding van alle betalingen boven €15.000.
 • Bij het openen of hebben van een bankrekening moet u zich (met terugwerkende kracht) identificeren.
 • Vanaf 2009 mag de belastingdienst uw rekening plunderen, tot 3000 euro per zaak, zonder tussenkomst van een rechter.
 • Uitkerende instanties moeten op basis van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen al uw gegevens koppelen onder het burgercontrole- of sofinummer, tegenwoordig misleidend aangeduid als burger ‘service’nummer.

Vrijheid van reizen

 • Uw overheid heeft ingestemd met het PNR-agreement voor vliegreizen naar Amerika, zodat de VS allerlei privé-gegevens als levensovertuiging, seksuele voorkeur en HIV-status ontvangen voor vertrek.
 • De regering heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangepast zodat ook andere landen deze mogelijkheid krijgen.
 • Met uw individuele OV-chipkaart kan de overheid al uw vervoersbewegingen nagaan.

Vrijheid van wonen

 • De overheid gaat de energiewet aanpassen zodat u verplicht bent een zogenaamde ‘slimme meter’ te installeren die uw aan- of afwezigheid thuis of de aanwezigheid van meerderde personen op uw adres kan aantonen.

Vrijheid van meningsuiting

 • Het veiligstellen en uitbreiden van de archaïsche blasfemiewet door Hirsch Ballin onder een ander wetsartikel om geloofscritici de mond te snoeren.
 • De ontwerpwet van minister Donner tegen de ‘verheerlijking van terreur’ die een andere mening over 9/11 dan de gebruikelijke in de verdachtenhoek plaats.
 • Hoogtepunten zijn hier de arrestatie van de cartoonist Gregorius Nekschot door een politieteam van tien man sterk dat hem in alle vroegte van bed lichtte, de hetze tegen een nog uit te brengen internetclip van Geert Wilders en het bestempelen van kritiek op het zionisme als antisemitisme.
 • De aankondiging van wettelijke maatregelen door Hirsch Ballin om het internet te filteren en censureren.

Voor aanvullende informatie: zie www.vrijbit.nl.

Door Jim Beame

download PDF-versie

Overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/de_war_on_freedom_van_kabinet_balkenende

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

2 reacties op De “War on Freedom” van kabinet Balkenende

 1. Zjoz, schreef:

  Kijk op Herstel de republiek, hier wordt duidelijk uitgelegd hoe deze zaken in elkaar steken, en wie het hoofdzakelijk allemaal regelt.
  Tracht zoveel bekenden op de hoogte te brengen, elk weldenkend mens zal de logische conclusies kunnen trekken.
  Stop de wereldmaffia!!

 2. jan-47 schreef:

  jim,de spijker op z’n kop
  complete agenda 21 is reeds geimplementeerd in nederland
  need i say more?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *