Het volksverraad van Balkenende

 Dit artikel werd eerder al op 07-03-09 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

Het volksverraad van Balkenende

Het kabinet Balkenende heeft het Nederlandse volk verraden. Niet alleen doet zij grootschalig uitverkoop van de publieke nutsfaciliteiten, u opzadelend met torenhoge kosten voor basisvoorzieningen als ziektekostenverzekeringen. Niet alleen pompt zij uw belastingmiljoenen in een terminaal ziek banksysteem, de burgers uiteindelijk berooid achterlatend en de superrijken gespekt. Niet alleen misbruikt zij uw angst en onzekerheid opgeroepen door de kredietcrisis en valse terreuraanslagen op het WTC te New York om uw burgerrechten op vrijheid, privacy en vrije meningsuiting af te breken. Niet alleen ontneemt ze uw arbeidsrechten en werknemersprotectie waarmee zij u uitlevert aan de almacht van het corporate bedrijfsleven. Niet alleen dát: de Nederlandse overheid heeft u geheel tegen uw wil, overgeleverd aan een systeem nog corrupter en anti-democratischer dan zij zelf. 

Het bedrog van de Europese schijndemocratie
Democratie betekent letterlijk ‘volksregering’. Het is de regering door het volk via vertegenwoordigers die geheel in dienst staan ván dat volk. Op donderdag 4 juni aanstaande mag u na vijf jaar weer uw kruisje zetten onder een kandidaatsnaam voor het Europees parlement. Daarmee is uw democratische inbreng voor de Europese Unie weer volbracht. Bijna vernederend eigenlijk. Vooral als u bedenkt dat u gestemd hebt voor een parlement dat geen echte macht heeft maar voornamelijk een adviserende rol, zonder initiatiefrecht tot het indienen van wetten. Slechts in een aantal gevallen heeft het Europese Parlement medebeslissingsbevoegdheid volgens de zogenaamde ‘codecisieprocedure’. 

Nee, enkel de Europese Commissie – waarvan de 27 leden geheel buiten u om zijn voorgedragen door de voorzitter (Barosso), die op zijn beurt weer is benoemd door de politieke elite van Europa – enkel de Comissie is bevoegd om voorstellen in te dienen voor wet- en regelgeving. Dáár zit de werkelijke macht. Dan is er nog de Raad van Ministers die de Europese regelgeving vaststelt en tezamen met de voorzitter eveneens niet door u is gekozen maar benoemd. Behalve het Parlement, de Commissie en de Raad zijn er talloze specialistische werkgroepen met aangestelde leden die met hun adviezen, veelal in intimiderende en ondoorploegbare hoeveelheden papier gepubliceerd, een grote invloed kunnen laten gelden op de wet- en regelgeving. Elk land is proportioneel vertegenwoordigd naar het aantal inwoners. Dit betekent dat Duitsland, Frankrijk en Italië het in de praktijk voor het zeggen hebben. Het systeem van zelfbenoemingen en besluiten achter gesloten deuren lijkt sprekend op de Nederlandse achterkamertjespolitiek en geeft de politieke en economische klasse van banken en multinationals, wiens neo-liberale belangen de politici vertegenwoordigen, een ongekende macht.

Het Europa van de totalitaire politieke correctheid
Nederland en Frankrijk stemmen in 2005 tegen de grondwet. Daarmee lijkt de kous af. De ware aard van het ondemocratisch Europese machtsdenken komt echter onbeschaamd tot uiting door de manier waarop de politieke gevestigde orde alsnog met de grondwet instemt, geheel tégen de wil van het volk in. Men bedriegt de Europeanen door simpel het naampje te veranderen in ‘verdrag’. De oorspronkelijke grondswetstekst blijft daarentegen nagenoeg ongewijzigd. Geschrokken van het debacle van de grondwetsinvoer in 2005 en het Ierse ‘nee’ in het referendum over het Lissabonverdrag van 2008, willen de Europese machthebbers de mening van het volk niet langer horen en nemen zij de toevlucht tot totalitaire middelen. De aanvankelijk toegezegde referenda worden ingetrokken. 

In december 2007 demonstreren tachtig parlementsleden tegen de onwil van de EU om het volk via een referendum een keuze voor te leggen. Daarop nemen veiligheidsbeambten hun spandoeken af, jouwt het parlement de tachtig tegenstanders uit en laat het dertien van hen terzijde nemen voor ‘disciplinaire maatregelen.’ Voorzitter Hans-Gert Pöttering verzoekt de Commissie om ‘discretionary powers’, absolute macht om tegenstanders tot zwijgen te brengen. De mainstream media zwijgt, zoals we gewend zijn, in alle toonaarden. De grondwet, omgedoopt tot Verdrag van Lissabon, die de politieke elite een ongekende macht biedt over de levens van 495 miljoen Europeanen, zal en moet er komen. Het verdrag moet dit jaar ingaan. 

Het is intimidatie troef binnen de EU. Klokkenluider en voormalig europarlementariër Paul van Buitenen toont in zijn boek ‘Strijd voor Europa’ de schrikbarende corruptie aan die gangbaar is binnen de EU, waarna de Commissie hem een tucht- en strafrechterlijk onderzoek, een halvering van het salaris en uiteindelijk schorsing oplegt.

Ook op andere fronten laat de EU zien alleen voor ‘vrije meningsuiting’ te zijn als deze valt binnen de kaders van het politiek correcte denken. De EU heeft uit naam van ‘veiligheid’ en bescherming tegen ‘terreur’, verregaande maatregelen genomen die de beperking van burgervrijheden, controle- en repressiemogelijkheden aanzienlijk vergroten. Net als de Nederlandse overheid wenst zij de aanleiding tot alle vrijheidsbeperkingen – de officiële en onware versie van de terreuraanvallen op het WTC te New York – niet ter discussie te stellen. Slechts zes parlementsleden wonen de alternatieve lezing bij van Professor David Ray Griffin over het met explosieven opblazen van het New Yorkse WTC. De gehele wereldpers is uitgenodigd maar de mainstream media laat uiteraard weer verstek gaan. 

Het auteurs van het onderzoeksrapport ‘Speaking of Terror’ luiden de alarmklok over de vrijheid van meningsuiting en informatiegaring die de EU in haar wetsteksten aan banden legt uit naam van ‘terrorisme’ bestrijding. Meningen stelt zij in toenemende mate strafbaar, vooral als ze als ‘niet correct’, als ‘extreem’ of blasfemisch worden ervaren en meestal – gelijk Hirsch Ballin in Nederland – om er zelf politiek gewin uit te slaan. De Europese oorlog tegen ‘terrorisme’ is net als in Nederland in werkelijkheid een vuile oorlog tegen uw burgerrechten. ‘Kritiek’ op hun macht leggen Europolitici thans uit als ‘verheerlijking van terreur’; de NRC van 20 november 2008 bericht in één van haar uiterst zeldzame heldere momenten over de teloorgang van burgervrijheden onder het EU-bewind maar haast zich als kritiekloze establishmentlakei te melden dat ‘Nederland de druk heeft weerstaan om Europese regelgeving die aanslagen moet voorkomen, om te zetten in strenge wetgeving.’ Niets is minder waar.

Het volksverraad van de Nederlandse overheid
De rol van de Nederlandse overheid waar het de EU betreft, etaleert een ronduit schandalig disrespect voor de burger en de democratische beginselen. Al tijdens de stemronde voor de Europese grondwet maakt zij weer gebruik van haar bekende, laffe angstzaaimethodes. Op weerzinwekkende wijze toont de overheid, zwelgend in haar hypocriete ‘normen en waarden’, EU-promotiespotjes met beelden van de holocaust, massagraven en omgekomenen, vergezeld van bijschriften als: ‘dit nooit meer’ en ‘het gevaar ligt op de loer!’ Ook stemmingmakerij onder de bevolking schuwt men niet. In de Elsevier van 28 april 2005 verkettert Balkenende tegenstanders door ze weg te zetten als leugenaars. 

Het dédain naar de bevolking is als vanouds stuitend. Op 12 februari 2005 maakt Elsevier melding van het achterdeurtje dat het kabinet aanbrengt: in geval de uitslag van het referendum negatief uitpakt, zal deze niet bindend zijn en de Haagse regenten hem gevoeglijk naast zich neer mogen leggen om de grondwet alsnog in te voeren. Het CDA vindt een ‘harde ja-campagne’ bovendien noodzakelijk en het ‘niet nodig dat overheidsgeld eerlijk tussen voor- en tegenstanders wordt verdeeld’ want het kabinet is niet neutraal in dezen en heeft haar keuze voor de grondwet al had gemaakt. Wanneer het Nederlandse volk in 2005 met een ruime 60% ‘nee’ stemt en bovendien in groten getale is op komen dagen, kan het kabinet er met goed fatsoen onmogelijk meer omheen. 

Na het Nederlandse ‘nee’ tegen de grondwet, weigert het kabinet het volk een tweede referendum voor te leggen over het Lissabonverdrag. Net als de talloze vrijheidsbeperkende maatregelen sinds 9/11 jast de regering de Europese grondwet – nu achterbaks omgedoopt tot ‘verdrag’- op 7 juli 2008 alsnog geruisloos door de kamer. Het volksverraad is compleet. Braaf en gezichtsloos als ons land is geworden, schrijft de Volkskrant van die dag dat ons nette burgerland niet langer een buitenbeentje is, tot opluchting van de regering maar toch wel ‘een groot beroep heeft gedaan op de flexibiliteit’ van zijn partners. Balkenende zegt weer een van zijn -ongetwijfeld door Donner gesouffleerde- betekenisloze niemendalletjes op, zoals een echte marionet betaamt: ‘Het ‘past’ Nederland om tijdig de procedure te doorlopen en ‘volmondig’ ja te zeggen tegen het verdrag.’ 

De EWG als oorspronkelijk plan voor een Europese Economische Gemeenschap
De Europese Unie, voorheen Europese Economische Gemeenschap is in de eerste plaats economisch en niet op mensen georiënteerd. Robert Edwin Herzstein, geschiedenisprofessor aan de Universiteit van Zuid Carolina, schrijft in zijn boek ‘When Nazi Dreams Come True’ over de ‘Europäische Wirtschaftsgemeinschaft’ (EWG) uit 1942 (waarvan de tekst hier is te downloaden).

Herzstein betoogt dat het nazi-plan voor een Europäische Wirtschaftsgemeinschaftdocument met een vrije markt – feitelijk het neo-liberale model – zonder protectionisme, met één munt en een bedrijfsbevoordelend juridisch en politiek apparaat, ten grondslag ligt aan de huidige Europese Unie. Arbeiders – slaven eigenlijk – hebben hier geen rechten en zijn ondergeschikt aan de machtige corporaties. Ook The International Currency Review, een vakblad voor de bancaire wereld concludeert, aldus Kleintje Muurkrant uit 1998, dat de EEG en de EWG in opzet ‘verbluffend veel’ overeenkomst vertonen. 

De opvolger van de EWG: het corporatistische Europa met macht en winst als drijfveer
Uit de documentaire ‘The Corporation’ gebaseerd op het gelijknamige boek van Joel Bekan, blijkt dat het corporatieve bedrijfsleven en bankwezen de werkelijke macht in de wereld vormen: Meyer Amschel Rothchild, uit het ultramachtige bankiersgeslacht, zei ooit ‘give me control of a nation’s money and I care not who makes its laws.’ 

Bekan schildert de rechts-‘persoon’ die een corporatie voor de wet is, af als een psychopaat: gewetenloos en zonder scrupules. Zijn enige doel is macht en winst, rücksichtslos, ten koste van alles. Een mensenleven is als lucht. De corporaties gebruiken de Unie om de bescherming van inlandse belangen, burgers en landsgrenzen prijs te geven teneinde vrij spel te hebben. De NRC bericht op 23 maart 2006 dat zevenenveertig multinationale corporaties waaronder Shell, Unilever, Philips, Suez en Endesa, bij de EU aandringen tot het opgeven van beschermende maatregelen.

Ons kabinet werkt, zoals te verwachten, met volle overgave mee aan de uitlevering van wat zij beschouwt als de BV-Nederland, aan het ‘grote geld’. Balkenende grijpt de huidige crisis aan om binnen europa het protectionisme een halt toe te roepen, spreekt in de Nu van 1 maart jl. over ‘economische hervormingen’ en in de Elsevier van 6 februari dit jaar over ‘onorthodoxe maatregelen, terwijl Donner alles inzet om de arbeidsverworvenheden waar vakbonden ooit voor vochten, af te nemen. Lonen worden bevroren, staatuitgaven voor sociale voorzieningen verminderd, de pensioenleeftijd verhoogd, werknemersrechten uitgekleed, de productie opgevoerd en de bescherming tegen uitbuiting door bedrijven opgeheven en dat terwijl geen van deze maatregelen structureel bijdraagt aan een oplossing van de crisis. In plaats van gedupeerde burgers te compenseren verdampt hun belastinggeld bij de banken. De staatsschuld in september 2008 nog het laagst sinds Lodewijk Napoleon, is tot ongekende hoogten gestegen.

Kritiek? Om mogelijke opstand tegen de maatregelen te onderdrukken heeft de overheid zich zonder uw medeweten op 18 oktober 2008 aangemeld bij Eurogendfor, een Europese gendarmerie speciaal opgericht voor ‘crisismanagement’ die ingezet kan worden tegen de eigen burgers. Beatrix heeft alvast 7300 vierkante meter land in Argentinië aangekocht als uitwijkmogelijkheid. In wiens dienst staat de Nederlandse overheid eigenlijk, vraagt u zich af? Wiens belangen zou ze dienen, denkt u? In elk geval niet het uwe! De feiten spreken boekdelen.

Europa en de coup van de ultrarijken
Volgens de Canadese econoom Michel Chossudovsky zien we een globalisering van de armoede, terwijl de superrijken, bestuurders als Alexander Rinnooy Kan (een ‘graaier’, aldus Willem Middelkoop) en eigenaars van corporaties er juist garen bij spinnen omdat de kosten voor arbeid en productie afnemen. De terreur van structurele aanpassingsprogramma’s (SAP’s) van de IMF en Wereldbank, met hun ‘economische hervormingen’ wat standaard neerkomt op plundering: privatisering en uitverkoop van nutsbedrijven en het weghalen van protectiemaatregelingen voor de inlandse economie, dompelt nu ook West Europese landen in schuldslavernij. Het is het ideale milieu waar corporaties kunnen floreren, vrij van elke restrictie en burgermacht. De huidige crisis waarin de EU verkeert, verloopt geheel volgens Naomi Klein’s Shock Doctrine, waarbij extreme shocks als ‘terreur’ – meestal moedwillig geënsceneerd – financiële rampen, polarisatie en het uitspelen van burgers door machtsbelusten worden misbruikt om burgerrechten, privacy, arbeidsrechten, vrijheid van meningsuiting en welzijn af te nemen. Met de burgers ontwapend, ontdaan van rechten en gebukt onder politiestaatrepressie neemt de klasse van politici, corporaties en banken de absolute macht. 

Samenwerking in Europa is een mooi ding. Maar het huidige Europa ‘voelt niet goed’. Nederland is hard op weg naar een zwaar gecontroleerde repressiestaat ondergeschikt aan de schijndemocratie van de Europese Unie. We zijn verraden door degenen van wie we dachten dat ze ons vertegenwoordigden. Verraden door degenen die ons een valse democratie voorhielden. Verraden door degenen van wie we meenden dat zij zich in dienst stelden van het volk vanuit een ideaal om goed te doen: een overheid die alles ziet in termen van gewin en macht, ontdaan van elk greintje besef van menslievende ‘normen en waarden’ waarmee ze zo huichelachtig te koop loopt. 

Alleen zélf kunnen we het tij nog keren.

(Alle hyperlinks, incl. wikip. geraadpleegd op 7-03-2009, latere wijzigingen voorbehouden)

Door Jim Beame

download PDF-versie

Overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/het_volksverraad_van_balkenende

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *