Vier en een halve eeuw calvinistische normen-en waardenloosheid (III) De strijd tegen de menselijkheid

 Klik hier voor deel 1

Dit artikel werd eerder al op 28-03-09 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

Vier en een halve eeuw calvinistische normen-en waardenloosheid (III) De strijd tegen de menselijkheid

Het kabinet Balkenende spreekt graag over normen en waarden. Deze partij is daarentegen het resultaat van vier-en-een-halve eeuw normen en waardenloosheid van christelijk-calvinistische politiek. Vierhonderdvijftig jaar strijd tegen de democratie en menslievendheid. Hun heilige drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest blijkt in werkelijkheid de dekmantel te zijn voor de heilige drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit: het eigenbelang van een zeer rijke top ten koste van de bevolking. In deel drie: de strijd tegen de menselijkheid.

Niet het calvinisme maar het humanisme schiep een open en vrije samenleving
Volgens Balkenende is het open en vrije karakter van de Nederlandse samenleving schatplichtig aan het calvinisme (Trouw 11 januari 2009). Ook zou onze cultuur gestoeld zijn op de Joods-Christelijke traditie. De historische feiten logenstraffen Balkenendes voorstelling van het calvinisme als de wortel van onze vrij- en openheid bevorderende tolerante samenleving – in zoverre daar thans onder zijn kabinet sprake van is1 – en doen de vraag rijzen of de premier blundert uit onwetendheid of juist willens en wetens een leugen wil opdissen.

Het calvinisme blijkt immers al eeuwen het perfecte recept voor totaalcontrole en vrijheidsberoving door verregaande overheidsbemoeienis in de persoonlijke levens van burgers, vooral als men bedenkt dat de voorgewende ‘christelijke naastenliefde’ bij de machtswellustige vertegenwoordigers vier en een halve eeuw nooit ergens uit gebleken is. Een boom herkent men nu eenmaal aan zijn vruchten. Een andere reden waarom Balkenende het volk moedwillig met een verfraaide opdissing van het calvinisme zou willen desinformeren, kan zijn gelegen in het plan, zoals in het Reformatorische Dagblad aangekondigd, om het immorele maar zeer machtseffectieve gedachtegoed van het calvinisme – zie hiervoor deel II van deze serie – ‘geschikt te maken voor de een-en-twintigste eeuw.’ Uitgerekend Donner wil deze perverse leer zelfs gebruiken als ‘moreel kompas’ (Reformatorisch Dagblad 24-03-2009).

De spreekwoordelijke tolerantie door Balkenende aan het calvinisme toegeschreven, lijkt een eufemisme voor onverschilligheid die voor de noodzakelijke ‘rust in de tent’ zorgt om handelsbelangen niet te schaden. Als er sprake is van menslievendheid, open- en vrijheid alsmede benadrukking van menselijke waardigheid dan is dat veeleer toe te schrijven aan het humanisme, met name aan verlichte geesten als Spinoza. Een dergelijke verlichting ontbreekt bij Balkenende, Donner, Hirsch Ballin, Atsma, Klink, Rouwvoet en Slob ten ene male.

In alle andere gevallen heeft de zogenaamde ‘tolerantie’ een financiële achtergrond. Zo zijn de gefortuneerde intelligentsia en handwerkslieden uit het rijke Vlaanderen na de val van Antwerpen in 1585 meer dan welkom. Deze ‘braindrain’ veroorzaakt in Nederland namelijk de Gouden Eeuw. Hetzelfde geldt voor de protestantse hugenoten die na herroeping van het edict van Nantes in 1685, naar Nederland komen met grote namen als Daniël Marot die voor Willem III – ondermeer rijk geworden van de slavenhandel – Paleis Het Loo als een klein Versailles en Hampton Court vorm geeft. De gastarbeiders uit Turkije en Marokko worden eveneens vanwege financiële redenen (goedkope arbeid) in de jaren zeventig in Nederland verwelkomd. Nu zijn zij afgeschreven als potentiële terroristen.

Van tolerantie, behalve uit financiële motieven, is bij calvinisme nooit sprake geweest. Het calvinisme heeft daarentegen vierhonderdvijftig jaar gestreden tegen de basale mensenrechten van alle groepen in de samenleving die niet voldoen aan het predikaat ‘gereformeerd, blank, man en heteroseksueel.’ Zij worden vermoord, onderdrukt en achtergesteld. Alle verbeteringen voor deze groepen komen van bewegingen buiten de calvinistische autoriteiten om, zoals de arbeiders-, vrijheids- en emancipatiebewegingen. Zelf hebben de protestantse bewindvoerders nooit iets gedaan om de levensomstandigheden, de emancipatie, de acceptatie of arbeidsrechten van de hieronder genoemde groepen te verbeteren. Lichtend voorbeeld ook nu weer is Piet Hein Donner wat zijn ‘moreel kompas’ doet verbleken tot een potsierlijke grap. Hieronder volgt een kort overzicht.

De calvinistische VOC mentaliteit: de uitbuiting en vernietiging van zwarte mensenlevens
Donner zou het liefst alle zuur bevochten arbeidsrechten afnemen. Al jaren voert hij – geheel in lijn met zijn voorgangers waaronder zijn vader – hiertegen een kruistocht ten faveure van werkgevers, het wegnemen van werkgeversverantwoordelijkheden en vergroting van hun economisch gewin. Het liefst zou hij de rijken gunnen dat arbeiders geheel gratis voor hen zwoegen. Maar sociale parlementsleden weten Donners voorstellen tot gratis arbeid onder het mom van ‘sociale dienstplicht’ zoals beschreven in De Volkskrant van 30 oktober 2004, tot dusver buiten de deur te houden. Thans misbruikt Donner de kredietcrisis om u ontvankelijk te maken voor ‘onorthodoxe’ arbeidsmaatregelen (Elsevier 6 februari 2009). Waar komt deze op economisch gewin gerichte, menshatende, wanmentaliteit toch vandaan? Is het wellicht de VOC-mentaliteit die Balkenende in zijn eloquente toespraak op prinsjesdag zo intens graag en met trots zegt te willen navolgen, nadat hij kamergenoot en verdorven booswicht Femke Halsema op christelijke wijze vermaant dat zij niet altijd ‘zo vervelend moet doen?’ (NOS-citaten 28-09-06)

Laten we Balkenendes trotse VOC-mentaliteit eens nader beschouwen en kijken uit welk hoogmoreel christelijk gehalte deze grondhouding precies is opgebouwd, te beginnen met een vers uit het boek-van-normen-en-waarden-bij-uitstek: De Bijbel, Gods Enig Ware Onfeilbare Woord. Laten we met name dát deel van deze mentaliteit observeren waarover in de geschiedenisboekjes vreemd genoeg niet of zeer summier wordt gerept:

En hij zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knechten zij hij zijner broederen!’ (Gen. 9:25).

Met deze woorden vervloekt Noach de nakomelingen van Cham, als een van zijn drie zonen – Cham genaamd –  de heilige aartsvader spiernaakt en bedwelmd door drank, lallend in zijn nomadentent aantreft. Cham zal de voorvader worden van de gekleurde aardbewoners, aldus de schriftgeleerden. Zijn kinderen zullen ‘knechten der knechten’ – slaven dus – zijn van zijn broers Jafeth; voorvader van de blanken en Sem; de voorvader van de Joden. Met deze en andere bijbelteksten vergoeden calvinistische dominees in de zeventiende eeuw slavenhandel en -houderij zódanig dat zelfs vertegenwoordigers vanuit de eigen zwarte gemeenschap overtuigd raken van de hun voorgespiegelde ‘inferioriteit.’ Zo verdedigt de door Nederlanders als achtjarige slaaf verhandelde Jacobus Capitein de slavenhandel die – schrijft de Engelstalige schrijver van het wikipedia-artikel over deze eerste zwarte calvinistische dominee – nota bene geworden was tot ‘one of the PILLARS of the Dutch republic’s powerful economy.’ Tja, dat soort uitspraken vinden we niet in de Nederlandse geschiedenisboekjes…

De status quo handhaven en verdedigen de Godsgezanten orerend van calvinistische kansels met bijbelverzen als:

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid…als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil…want u weet dat allen door de HEER beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen (Efeziërs 6).

Als we de Nederlandse bronnen moeten geloven zou de slavenhandel niet lucratief zijn geweest. Desondanks komen veel schepen van de West Indische Compagnie zonder suiker, tabak of goud – de handel waarmee de WIC officieel te boek staat – terug uit de Nederlandse koloniën te Suriname, Brazilië en de Antillen omdat de verdiensten uit de slavernij zó hoog zijn dat men de moeite van het vervoer achterwege kan laten. Hoewel de bronnen beweren dat de WIC pas in 1630 met de slavenhandel begint, maakt de Amerikaan John Smith – Amerika is met Spanje via de slavenmarkten op Sint Eustatius en Curaçao een van de grootafnemers – melding van twintig ‘negroes’ die hij al in 1619 betrekt van een Nederlandse handelaar (zie geschiedenis Jamestown, Virginia, VS). In de tijd dat Nederland uitgestrekte gebieden in Brazilië bezit, zijn wij zelfs de belangrijkste leverancier aan de Spaanse koloniën. In de eerste helft van de zeventiende eeuw domineert ons land de handel. Onder Willem III vindt er een opleving plaats.

De heenreis loopt via de Afrikaanse goudkust bebouwd met Nederlandse forten, van waaruit de Nederlanders slaven transporteren naar Zuid- en Midden Amerika. Door de erbarmelijke omstandigheden – men klinkt de slaven, gemiddeld 700 ‘stuks’, in rijen als koopwaar vast op de donkere tussendekken – overlijdt twintig procent van de ‘handel’

onderweg. In 1738 komt van ‘De Leusden’ 702 van het 716 stuks vastgeklonken ‘koopwaar’ om tijdens een storm voor de kust van Suriname. Ach, het is uiteindelijk maar handel, zonde van het geld dat wel! De bemanning brengt zich uiteraard met sloepen in veiligheid. Aangekomen scheiden de handelaren de slavengezinnen, voor wat betreft er tijdens de reis nog van over is gebleven (bekijk: Video Nederlandse slavenhandel).
De Nederlandse calvinistische overheid is aan het eind van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw niet alleen verantwoordelijk voor het vaderlandse aandeel in de slavernij maar ook voor het Engelse in de persoon van Willem III van Oranje, die zowel stadhouder is van Holland als koning van Engeland. Deze held van het protestantisme en moordenaar van de gebroeders De Witt, is speciaal naar Engeland gehaald om een tegenwicht te vormen tegen de katholieke heerschappij gerepresenteerd door Lodewijk XIV maar blijkt een van de grote drijvende krachten te zijn achter de internationale slavenhandel. Een belangrijke christelijke daad was zijn ‘charter’ voor oprichting in 1701 van de SPG ( Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts). Onder de dekmantel van overzeese evangelisatieactiviteiten worden heidense ‘wilden’ ‘gekerstend’ door ontvoering, brandmerking, gevangenneming, transport en verkoop ten behoeve van de internationale slavenhandel. Ook hier blijkt religie weer het ideale vehikel van macht en gewin: het volk gelooft echt, terwijl de machthebbers – het geloof graag in stand houdend – beter weten en er hun voordeel mee doen.

De SPG wordt een van de grootste en beruchtste slavenhandelsmaatschappijen en -houderijen in de toenmalige wereld. Velen werken zich op de plantages in ‘het zweet huns aanschijn,’ – om een calvinistische bijbeluitdrukking te gebruiken – letterlijk dood. Voor onderwijs of welzijn is geen aandacht maar voor zwangere vrouwen gelukkig wel: bij landhuis Knip te Curaçao zijn nog de kuilen te vinden waar zwangeren destijds met hun buik in moeten liggen als zij zweepslagen krijgen. Zo wordt de kostbare koopwaar in hun lichamen tenminste niet beschadigd.

Willem III is ook een van de belangrijkste aandeelhouders in de Royal Africa Company, een vroege corporatie die het monopolie heeft op de goud- en slavenhandel. Gedurende zijn regering groeit de markt aanzienlijk. Ook de achterneef van Willem van Oranje en gouverneur van Nederlands Brazilië, Johan Maurits van Nassau-Siegen, is – zoals Wikipedia verwoordt – vlijtig’ bij de internationale slavenhandel betrokken. Volgens P.C. Emmer verhandelt Nederland in de periode van 1500 tot 1850, meer dan 600.000 slaven (P.C. Emmer ‘The Dutch Slave Trade,1500-1880’).

Het moet gezegd worden: Balkenendes trotse VOC-mentaliteit is in de achttiende eeuw zeker zwaar vertegenwoordigd in zijn geboorteprovincie. Ruud Paesie schrijft in zijn proefschrift ‘Lorrendrayen op Africa’ hoe de Zeeuwse calvinistische elite in de achttiende eeuw goudgeld verdient aan de slavenhandel. Alleen al in het eerste kwart van de achttiende eeuw zijn er 120.000 slaven verhandeld. ‘De illegale slavenhandel was veel omvangrijker dan iedereen tot nu toe dacht, betoogt Paesie. Daarmee is ook het Nederlandse aandeel in de internationale slavenhandel veel groter dan steeds werd aangenomen’ schrijft regiokrant BN De Stem op 19 april 2008 in een artikel over het proefschrift. Ook bij het schrijven van dit artikel blijkt opnieuw dat de geschiedenis is verhuld. De beste bronnen over de Nederlandse geschiedenis zijn vaak buitenlandse publicaties of provinciale kranten die ver af staan van de Haagse macht.

De VOC is de eerste echte, puur winstgeoriënteerde coöperatie ter wereld. De slavenhandel en -uitbating van de Verenigde Oostindische Compagnie is zwaar onderbelicht, aldus Markus Vink, geschiedenisprofessor aan de State University of New York. Volgens de Nederlandse geschiedenisboekjes zou alleen de West Indische Compagnie betrokken zijn bij de slavernij. Nederlanders zijn echter eeuwen lang de schakel in een gigantische slavenhandel, de uitgebreidste in zijn soort in de geschiedenis van Zuid Oost Azie: zij waren ‘the nexus of an enormous slave trade, the most expansive of its kind in the history of Southeast Asia’ schrijft Vink. De VOC-slaven zijn vooral voor eigen gebruik en niet zozeer handelswaar waardoor de slavernij nauwelijks is gedocumenteerd, beargumenteert de professor. De Nederlandse nederzettingen zijn bij uitstek slavenmaatschappijen: in Batavia (Djakarta) bijvoorbeeld, zijn in 1679 van de 32.124 inwoners 16.695 slaaf, hetwelk meer is dan 50%. In 1688 bevinden zich 66.000 slaven in de diverse Hollandse nederzettingen te Indonesië. 2

En dan is er de schandelijke rol van de Dutch Reformed Church bij het verdedigen en handhaven van de slavenmaatschappij en later apartheid te Zuid Afrika. Direct na hun aankomst in 1652 introduceren de calvinistische kolonisten slavernij. Zij stichten aparte gereformeerde kerken voor blanken en zwarten welke separatie de synodevergadering van 1857 nogmaals bekrachtigt (zie artikel oikumene.org).3 De overwegend gereformeerde ‘Afrikaner boers’ stemmen in 1958 massaal op de Nederlandse emigrant, nazi-sympathisant en domineeszoon Hendrik Verwoerd, een rechtgeaarde calvinist die de twijfelachtige eer toekomt grondlegger te zijn van de apartheid. Gekozen tot premier is een van zijn eerste heldendaden het ontnemen van het niet lang daarvoor bevochten stemrecht van kleurlingen en het introduceren van het discriminerende ‘thuislandenbeleid.’

In 1863 is het door calvinisten geregeerde Nederland het laatste Europese land dat de slavernij afschaft, niet zozeer vanwege menslievendheid maar omdat slavernij niet meer rendabel is. Wel moeten slaven tot 1873 gedwongen op de plantages blijven arbeiden om een ineenstorting van de suikerindustrie te voorkomen. Noch de regering, noch ons protestantse koningshuis – dat zoals we hebben gezien nauw betrokken was – heeft ooit enige vorm van excuses aangeboden.

Het vernietigen van kinderlevens ten gunste van winstbejag
De Nederlands-Engelse corporatie Unilever – eigenlijk een verre nazaat van de in 1602 opgerichte eerste corporatie ter wereld: de VOC – staat tot op de dag van vandaag te boek om zijn kinderarbeid in landen als India (wikipedia & indiaresource.org). Het United States Department of Labor concludeert in haar rapport over kinderarbeid van 18 april 2003 dat het Koninkrijk der Nederlanden zich schuldig maakt aan het tolereren van de ergste vorm van kinderarbeid op de Nederlandse Antillen, tezamen met 2001 andere gevallen in de wereld (unhrcr.org. UN Refugee Agency). Renske Leijten van de Socialistische Partij stelt vraagtekens bij de ‘dropouts’ zonder fatsoenlijke opleiding en nauwelijks carrièreperspectief die vanaf hun veertiende al bij de supermarkt werken als schappenvuller tegen 2,15 per uur (R.L. op janmarijnissen.nl column 16 januari 2006). Waar komt deze uitbuitersmentaliteit vandaan?

Kinderarbeid is gedurende de eeuwen de gewoonste zaak. Kinderen helpen in het huishouden of op het land in hun eigen vertrouwde omgeving. Tijdens de industrialisatie verandert dat en maken kinderen tot ver beneden de twaalf jaar onmenselijk lange dagen in fabrieken onder de meest erbarmelijke omstandigheden soms ver van huis en haard verwijderd. Terwijl Engeland deze kinderslavernij al in 1833 afschaft zal het in calvinistisch Nederland nog tot 1874 duren wanneer het parlement een tot vrijwel op het bot uitgeklede wet op kinderarbeid aanneemt. Door de georganiseerde arbeidersbeweging gesteund met handtekeningenacties en demonstratieve vergaderingen, krijgt de liberaal Van Houten ten lange leste zijn ‘kinderwetje’. Het calvinistisch-conservatieve deel van het parlement stemt voortdurend tegen en laat het wetsvoorstel daarna eindeloos amenderen.

Dominee-premier Abraham Kuyper, potentaat en gereformeerde proto-CDAer – door Balkenende in zijn speech van 18 mei 2006 adorerend ‘Abraham de Geweldige’ genoemd – ageert nog het felst op de typisch gereformeerde halfslachtig-marchanderende wijze: uiteraard is Abraham wél voor bescherming van kindertjes maar weet hij zich door zijn gereformeerde geloof gesteund als hij het goddeloze wetsvoorstel afkeurt vanwege ‘de socialistische, in merg en been revolutionaire beginselen van de voorsteller.’

Omdat het wetje dermate is uitgekleed dat het nauwelijks effect sorteert, komt men bijna tien jaar later met een nieuw voorstel waarin ook de beperking van arbeid voor kinderen tussen twaalf en zestien is vervat. Heftige kritiek van de christen-conservatieven maakt dat het voorstel in 1883 ijlings wordt ingetrokken. De arbeidersorganisaties buiten het parlement en het enig socialistische kamerlid Domela Nieuwenhuis – bekend van de veroordeling wegens ‘majesteitsschennis’ in een anarchistisch artikel over rechtvaardigheid in Recht voor Allen – bepleiten aan het einde van de eeuw zelfs een totaal verbod op kinderarbeid onder de vijftien jaar. Hoongelach van de bijbelgetrouwen was hun deel (bron o.m.: dbnl.org. Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren: Kinderarbeid en sociale wetgeving). Uiteindelijk maakt de leerplicht in 1901 een einde aan kinderarbeid.

Het vervolgen martelen en ombrengen van Gode onwelvoeglijke andersdenkenden
Gezegend hij, die in der boozen raad niet wandelt, noch met goddeloozen gaat, noch zich door spotters in de kring laat nooden, waar ieder lacht met God en zijn gebooden, maar die aan ‘s HEEREN wet zijn vreugde heeft en dag en nacht met zijn gebooden leeft.’ (Psalm 1)

De gereformeerden krijgen na de Synode van Dordrecht in 1618 een ongekende machtspositie gelegitimeerd door de staat en hun godshuis wordt feitelijk staatskerk. Andersdenkenden en gelovigen als remonstranten, mennonieten en doopsgezinden worden achtergesteld, vervolgd, krijgen beroepsverboden of worden uit de gilden geweerd.

Hoewel de Katholieke Volks Partij in 1980 uiteindelijk is opgegaan in het CDA hebben katholieken in het door religie verzuilde Nederland in voorgaande eeuwen te kampen met grove achterstelling en calvinistenterreur. Processies zijn verboden en men moet de toevlucht zoeken tot schuilkerken als ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’ en de voormalige schuilkerk in het gebouw van theater ‘De Rode Hoed’, waarin overigens ook de door calvinisten vervolgde Lutheranen, Doopsgezinden en Remonstranten kerken.

Een typisch calvinistische huichelopvatting is hiervan de oorzaak: ‘gewetensvrijheid’ is in de Gouden Eeuw toegestaan, maar godsdienstvrijheid alleen voor de gereformeerde kerk – later hernoemd tot ‘hervormde kerk’ om helderheid te bewaren in refoland temidden van steeds meer afscheuringen en doleanties; in dat geval hebben gereformeerde gewetens de voorkeur. Het lijkt op het huidige toestaan van ‘vrijheid van meningsuiting’ zolang deze meningsuiting zich conformeert aan de door het christelijke kabinet gestelde politiek correcte kaders.

Tientallen katholieken worden in de zestiende en zeventiende eeuw gemarteld, vermoord en ter dood veroordeeld. Vooral de calvinist en medestander van Willem van Oranje, Willem Lumey – bekend van roof- en plundertochten – wist van wanten. Op 9 juli 1572 gebiedt hij negentien Katholieke geestelijken na foltering op te hangen in een turfschuur waarna hij hun lichamen laat verminken. Andere geestelijken laat hij levend aan staken verbranden op de Grote Markt te Den Briel als voorsmaak van het hellevuur (Trouw 05-07-08).

Ook het humanisme heeft het door het patent op de ‘enige waarheid’ van het calvinisme zwaar te verduren. De humanistische filosoof Baruch de Spinoza, heraut van burgervrijheden als vrijheid van geloof, meningsuiting, van drukpers, onderwijs en voorvechter van een scheiding tussen kerk en staat, ondervindt dat aan den lijve. De calvinistische autoriteiten die tot op de dag van vandaag geen scheiding van kerk en staat maar een theocratie nastreven, doen zijn gedachtegoed in de ban. Tientallen dominees als Pontiaan van Hattem die door Spinoza’s vrijheidsdenken zijn beïnvloed, zet de gereformeerde kerk af vanwege goddeloos ‘spinozisme’ (vanhattem.web-log.nl). De Staten van Holland verbieden zijn werk in 1674. In Leiden en Utrecht nemen de autoriteiten zijn boeken uit de handel. Spinoza’s vrijdenkende ‘Tractatus Theologico-Politicus’ en de ‘Tractatus Politicus’ kunnen alleen anoniem verschijnen. Verschillende passages uit zijn geschriften stelt Spinoza verhuld op ‘ten einde de auteur, zijn politieke vrienden en uitgevers, tegen vervolgingen te vrijwaren.’4

Het discrimineren, martelen en ombrengen van onschuldige vrouwen om des HEEREN wille
Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw…Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man (I Korinthiërs 2:3,8,9)’.

Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Want de man is het hoofd der vrouw , gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.’ (Efeziërs 5. 22-24).

In het Calvinistisch gezin en in orthodoxe kringen tot op heden, is de man het hoofd van het gezin. Tot in de vijftiger jaren en bij orthodoxe protestantse en evangelicale gezinnen nog steeds, mag de vrouw niet preken, dient zij haar hoofd te bedekken (vgl. islam), het haar lang te dragen, geen ontblote lichaamsdelen te tonen en vervult zij haar taken in het huishouden. Scholing in een sociaal beroep is eventueel mogelijk.

Dominee-premier Abraham Kuiper, voorloper van Balkenende, die een bijzonder grote invloed heeft gehad op het christelijk denken over de positie van de vrouw, vindt dat zij de man slechts ‘tot hulpe’ is gegeven. ‘Uw Wille zal den man onderworpen zijn’: de man geeft als hoofd van het christelijk gezin leiding en arbeidt buitenshuis, terwijl de vrouw zorgt en door de scheppingsorde is geroepen tot het moederschap. (Trouw 26-02-07).

Van het kiesrecht dient zij zich verre te houden. De calvinisten verzetten zich fel tegen het stemrecht voor vrouwen en Kuijpers schrijft naar aanleiding hiervan in 1914 ‘Naar luid van hetgeen ons in de Heilige Schrift over de door God gewilde positie der vrouw geopenbaard is, ligt alzoo de kracht, de roeping en de eere der Vrouw aan de binnenkant van onze menschelijke samenleving’ (NRC 02-08-93). In de voor hem kenmerkende wijdlopige en pompeuze ‘tale Kanaäns’ zegt hij feitelijk: vrouw, je enige recht is het aanrecht! De voorlopers van het CDA, de CHU en ARP sluiten vrouwen van het kiesrecht uit tot respectievelijk 1937 en 1953. Tegenwoordig is de SGP de laatst overblijvende calvinistische partij die nog consequent aan de archaïsche Bijbelse bronzentijdperkteksten vasthoudt, de rest is gezwicht onder invloed van niet-religieuze denkstromingen als het humanisme. Tot op de dag van vandaag werken de christelijke partijen de belangen van vrouwen tegen als het bijvoorbeeld gaat om in-vitrofertilisatie of zwangerschapsafbreking, behalve uiteraard wanneer het geld opbrengt.

Het calvinisme heeft altijd een grote angst gehad voor de zinnelijke of zelfstandige vrouw die zich aan de enig ware leer of scheppingsorde ontworstelt en er een onafhankelijke mening op na placht te houden. In combinatie met bangmakerij voor dood en duivel – de tegenhanger voor de tegenwoordige terreurangstzaaierij (lees: ‘Het sprookje van terreur’) – verbranden de overheden onschuldige vrouwen tot ver in de zeventiende eeuw als ‘heksen’:

De toveres zult gij niet laten leven ’ (Exodus 22:18).

Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt’ (Deuteronomnium 18:10-11).

Calvijn en zijn navolgers laten in heel Europa heksen in massa-executies ombrengen op basis van bovenstaande bijbelteksten. Vanzelfsprekend gebeurt dit weer in christelijke liefde. In alle gevallen is het voorwendsel een pact met de duivel en aardse, onchristelijke zinnelijkheid: ‘geylheit’. In Nederland zijn enkele van de latere executies van na de middeleeuwen opgetekend. Zo worden het kruidenvrouwtje Marigje Arriens uit Schoonhoven in 1591, Mechteld ten Ham uit s’ Heerenberg in 1605, Anna Muggen uit Gorcum in 1608 en Triene Langhfeldes uit Zieuwent in 1613 omgebracht op de brandstapel, terwijl Albert en Geertje Scheepens uit Braamt in 1647, Marry Hoernemans uit Bredevoort in 1675 legaal worden vermoord door verdrinking.

Tijdens de heksenprocessen te Amersfoort en Utrecht worden naast tientallen vrouwen zelfs kinderen geëxecuteerd. De bejaarde Maria Dircxz met haar dochter en kleindochter van vijftien worden gewurgd en verbrand in 1591 en in 1593 de hoogbejaarde Geertgen Damen van tachtig evenzo door wurging en verbranding. In 1595 moet Grietgen Willems het op dezelfde wijze ontgelden maar dochter Adriana van vijftien komt er gelukkig vanaf met geseling en levenslange opsluiting. In 1595 is het de beurt aan Volckert Dircxz die na intensieve foltering, half gewurgd in brand wordt gestoken. Ook zijn dochtertje Hendrikje Volckerts word gemarteld en haar nek gebroken onder toeziend oog en ‘ter stigtinghe’ van haar vier broertjes die vanwege hun jonge leeftijd enkel geseling hoeven te ondergaan om daarna in het tuchthuis te belanden. Antonius Buycken en Maria Barten vinden de vuurdood na marteling en worging. Behalve te Amersfoort zijn nog bekend de heksenprocessen te Bredevoort in 1610 waar tien vrouwen omkomen op de brandstapel en Roermond waar in 1613 vierenzestig vrouwen in christelijke liefde des HEEREN worden geëxecuteerd (bron: Het verbond van heks en duivel, Lène Dresen-Coenders, Ambo 1983, zie ook: Jo Spaans, ‘Toversters voor het gerecht’).

Het vervolgen, folteren, vermoorden en discrimineren van homoseksuelen
Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!’ (Leviticus 20:13)

Sodomie is de verdorven ‘geestesziekte’ waar de inwoners van Sodom aan lijden en de HEERE ertoe brengt een van Zijn vele oudtestamentische genocides tot uitvoer te brengen door al haar inwoners en dieren te vernietigen. Het is een zonde zó ernstig dat de duivel er geen naam voor heeft – een onuitsprekelijke zonde – vandaar dat men spreekt van ‘de stomme sonde’. Tot 1730 zou het in Nederland ‘tot eere en lof van onzen landsaard’ gelukkig nog niet zijn voorgekomen. Tot het losbarsten van de vervolgingen van 1730 rept de Gereformeerde kerk over deze schandvlek op de natie met geen woord – zelfs in het ‘Swart Register van Duysent Sonden’ uit 1679 blijft deze ‘onsprekelike sonde’ ongenoemd – behalve op slechts één synode in Drente in 1602 als men het heeft over ‘vele sodomitische sonden ende andere vleschelike lusten’. 5

Tot halverwege de zeventiende eeuw worden er regelmatig sodomieprocessen gevoerd die meestal leiden tot executies op de brandstapel maar vanaf de tweede helft gooit men de lijken in het geheim in zee nadat de slachtoffers zijn verworgd. De autoriteiten vernietigen processtukken en vonnissen zodat niets van deze smet op onze voorbeeldig-gereformeerde landsaard aan de oppervlakte zou komen: ‘om sodanigh de memorie van die gruwelycke sonde uit ons midden wegh te doen’en opdat ‘verborgen souw blijven, dat sodaenige gruweldaden in ons land wierden gepleegd6 zie: (Grouwelen onzer eeuwe Theo van der Meer, dbnl.org).

De Utrechtse sodomietenvervolging waarbij achttien homoseksuelen worden gewurgd, ontketenen een golf van vervolging in het gehele land. In Faan bij het Groningse Zuidhorn, voegt de godsvruchtige plaatselijke landheer het christ’lijk Woord Gods bij de daad na een preek en serie publicaties in de krant van dominee Henricus Carolinus van Bijler getiteld ‘Helsche Boosheit of grouwelyke zonde van Sodomie’. Twee-en-twintig sodomieten laat hij door wurging na foltering ombrengen. De jongste is slechts vijftien. Twee bezwijken tijdens het martelen op de pijnbank. Nog eens twee veertienjarige veroordeelden moeten ‘ter christelijcke leeringhe’ toezien hoe de autoriteiten hun vrienden martelen en executeren en krijgen, vanwege hun leeftijd, levenslang.  De calvinistische bestuurder die om politieke redenen opdracht geeft tot de moorden laat de executiekosten door de erfgenamen betalen. (bron: Ab Visser ‘Het monsterproces van Faan’, zie video NCRV’sWonderlijke wegen14-04-07). De vervolgingen gaan door tot in de negentiende eeuw zoals is te lezen in T. van der Meers ‘De Wesentlijke Sonde van Sodomie en Andere Vuyligheeden. Sodomietenvervolgingen in Amsterdam 1730-1811.’

Hitler laat zich later door religie inspireren om bepaalde ‘elementen’ als Joden en homoseksuelen die zijns inziens niet ‘tot eere en lof van onzen landsaard’ oftewel ‘Entarted’ zijn, te verwijderen van de aardbodem (zie deel II over Calvijn). Onder druk van de vrijheidsbewegingen in de jaren zestig hebben de christelijke partijen echter steeds meer van hun immorele gedachtegoed en intolerantie moeten prijsgeven. Tot op de dag van vandaag plegen homoseksuelen in orthodoxe kringen zelfmoord of worden ze voor ‘genezing’ – feitelijk psychische beschadiging – verwezen naar de christelijke ‘Stichting Different’ waar Henk van Rhee, voormalig partijdirecteur en campagneleider van de Christen Unie, de scepter zwaait. CU-wethouder Yvette Lont – voorheen prostitué doch thans blij in de HEERE – vindt dat homoseksuelen de geestelijke dood verdienen en geen bestuurlijke functie behoren uit te oefenen, schrijft De Pers van 30 oktober 2007. Er ontstaat een rel over de toegankelijkheid van CU posities voor homoseksuelen. De achterban is van mening dat zij geen toegang mogen krijgen maar partijleider Rouvoet laat een halfslachtig en vooral huichelachtig rapport uitbrengen – ‘wel toegang maar alleen als men de Bijbelse principes van seksuele onthouding wil navolgen’ –  uit angst voor verlies van zijn geriefelijke machtsplek op het regeringspluche (Volkskrant 17-11-07).  Het is opvallend dat christenen altijd voorgeven zich verre te willen houden van ‘de lage lusten des vleesches’ maar er tegelijkertijd zo door geobsedeerd zijn.

Het CDA heeft zich altijd tegen gelijke rechten utgesproken en moet uiteindelijk noodgedwongen inbinden. Tijdens een werkbezoek aan Indonesië antwoordt volksvertegenwoordiger Balkenende dat hij tegen openstelling van het burgerlijk huwelijk voor gelijkgeslachtigen heeft gestemd als studenten hem vragen hoe de Nederlandse standpunten zich in dit opzicht verhouden tot christelijke normen en waarden (Elsevier 12-04-06). Later blijkt hij dat uiteraard niet zo te hebben bedoeld. Christelijke trouwambtenaren hoeven geen homoseksuele stellen in de echt te verbinden maar er is grote verontwaardiging als een Belgische stel vanwege ‘gewetensbezwaren tegen zwarten’ weigert zich door de zwarte trouwambtenaar Wouter van Bellingen in de echt te laten verbinden (Volkskrant 22-03-07). Homoseksuelen worden door staatsgefinancierde reformatorische scholen nog steeds ontslagen of niet aangenomen vanwege hun geaardheid. De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) presenteert in juni 2008 haar Visienota Homoseksualiteit waarvan de kern luidt dat de VGS geen homoseksuele leraren voor de klas wil omdat dit in strijd is met de Heilige Schrift (Reformatorisch Dagblad 25-09-2008). Het CDJA, de jeugdafdeling van het CDA – baantjesmachine voor de toekomstige leiders van Nederland – is het hier volledig mee eens (De Pers 25 september 2008).

Vierhonderdvijftig jaar strijd tegen menselijkheid
De bovenstaande voorbeelden zijn slechts een fractie van het totaal waaruit blijkt hoezeer de historie van het CDA, CU en SGP is bepaald door juist een gebrek aan elementaire normen en waarden waar het gaat om de bescherming van basale menselijke vrijheid en geluk. De tegenwerking van betere arbeidsvoorwaarden voor arbeiders, het ontzeggen van gildenlidmaatschap voor joden en de obstructie van belangen van vele andere groepen die niet blank, man, ‘christelijk’ en heteroseksueel zijn, heb ik buiten beschouwing gelaten. Alle verworvenheden die het leven van individuen aangenaam maken komen vanuit bewegingen in de samenleving en soms van verlichte parlementariërs als Drees, Van Houten en Nieuwenhuis. Het CDA en haar voorgangers heeft de menselijkheid daarentegen altijd opgeofferd en tegengewerkt ten gunste van hun heilige drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit.


 

1 Zie ‘De War on Freedom van Kabinet Balkenende’ op anarchiel.com

2 Markus Vink, geschiedenisprofessor aan de State University van New York en auteur van ‘Freedom and Slavery: The Dutch Republic, the VOC World, and the Debate Over the ‘World’s Oldest Trade’, gepubliceerd in het South African Historic Journal (59 (2007), pp. 19-46). Zie ook: L. Hattingh, ‘Slawernij in die VOC-gebied,’ Kronos: Journal of Cape History 17 (1990): 3–18 en G. J. Knaap, ‘Slavery and the Dutch in Southeast Asia.’

3 Oikumene.org ‘Uniting Reformed Church in Southern Africa.Zie ook: ‘Slavery in Dutch South Africa’ door Nigel Worden.

4 Tijdschrift voor de studie van de Verlichting, Themanummer: De politieke filosofie van Spinoza, 6de jaargang, 1978, nrs. 1-4, pp. 241-254.

5 M.J.A. de Vrijer, ‘De storm van het crimen nefandum in de jaren 1730-1732’. In: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis 25/26 (1933), pp. 199-200. Zie ook:T. van der Meer, ‘De Wesentlijke Sonde van Sodomie en Andere Vuyligheeden. Sodomietenvervolgingen in Amsterdam 1730-1811.’ Amsterdam, 1984.

6 Voor het citaat, zie doodvonnis wegens sodomie in 1682 Gemeente Archief Rotterdam Oud Rechterlijk Archief 250 Crimineel Sententieboek, 200r-v. In latere vonnissen werd in Rotterdam dezelfde formulering gebruikt./ Resolutien Staten van Holland en Westvriesland (1730), p. 430.

Klik hier voor deel 4

Door Jim Beame

download PDF-versie

Overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/vier_en_een_halve_eeuw_calvinistische_normen_en_waardenloosheid_iii_de_stri

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *