Kleindochtertje Vervloesem met dood bedreigd

 

Kleindochtertje Vervloesem met dood bedreigd

Zolang u blijft zwijgen, bent u medeplichtig.

Kleindochtertje Vervloesem met dood bedreigd 1Op 12.12.2012 bevestigde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in een Argus-uitzending, wat eerdere bronnen reeds hadden gemeld: Joris D. was -samen met andere ‘hoogwaardigheidsbekleders’ zoals Telegraaf-voorman Kees L. – aanwezig bij de satanische lustmoord op het Duitse jongetje Manuel Schadwald (foto). De moord  -zo luidden dreigementen van de Nederlandse autoriteiten aan Duitse rechercheurs- ‘mocht niet worden onderzocht omdat deze onder een slecht gesternte staat’.

Marcel Vervloesem kondigde verdere onthullingen aan.

Kleindochtertje Vervloesem met dood bedreigd 2

====

Op 21.12.2012 werd Micha Kat die zich lovend over de uitzending op Argusoog had uitgelaten, in Den Haag door de politie opgepakt. Nadat hij was klemgereden door een politieauto, kreeg Micha te horen dat hij stond ‘gesignaleerd’. Er werden geen verdere mededelingen gedaan over de reden waarom hij zogezegd gesignaleerd stond. Micha Kat had juist daarvoor genoten van een hapje en een drankje in Nieuwspoort, na het bijwonen van een versuffende vergadering van de Kinderporno commissie in de Thorbeckezaal aan het Binnenhof.

====

Op 23.12.2012 werden al de webpagina’s van de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven op Google ontoegankelijk gemaakt. De webadressen bleken gedesactiveerd te zijn omdat bij het aanklikken de webpagina gewoon leeg  bleef. Toen de Werkgroep Morkhoven inlogde om te zien wat er met de blogs aan de hand was, verscheen er een kort berichtje: ‘Versleutelde account – De account is afgesloten. Mogelijk hebt u uw account gewist of heeft de administrator beslist uw account af te sluiten’.

Gezien de meegedeelde informatie onjuist was, diende Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die tevens de blogbeheerder is, een aantal klachten in bij de Skynet Klantendienst die echter niet werden beäntwoord.

De politie van Sint-Gillis wenste zijn klacht waarin hij aangifte wilde doen van de in de Open Brieven aan kamerleden en ministers aangeklaagde wantoestanden en misdaden, niet aanvaarden. Daarop werd er een afspraak gemaakt met de heer Charles P., burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste) omdat deze aan het hoofd staat van de politie.

De Ombudsman Telecommunicatie verklaarde de klacht van Boeykens inmiddels ontvankelijk alhoewel deze mededeling geen enkele garantie biedt dat Belgacom/Skynet de blogs zal heropenen.  Vandaar dat er in de richting van een gerechtelijke procedure wordt gedacht.

====

In de nacht van 23 op 24.12.2012 ontving het 14-jarig kleindochtertje van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die door het jarenlange gevoerde media-proces tegen haar grootvader en de voortdurende pesterijen op school, psychologisch wordt begeleid, een reeks sms-jes waarin waarin werd aangedrongen om haar grootvader te ‘laten vallen’ en de kant van ‘haar familie’ te kiezen. In de sms-jes werd haar ook geld, een nieuwe computer en een ‘job’ beloofd indien zij op de voorstellen zou ingaan.  Omdat het meisje weigerde en ook niet wenste in te gaan op de eis om de sms-berichtjes van haar GSM te verwijderen, ontving zij een reeks nachtelijke doodsbedreigingen.

De sms-berichtjes bleken afkomstig te zijn van de genaamde Victor V., de beruchte halfbroer van Marcel Vervloesem waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan die door de Justitie nooit onderzocht werden.  De Antwerpse provinciegouverneur P. schreef destijds aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde ‘niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager Victor V..’

Victor V. is een man die reeds zeer lang aan een politieke carrière denkt.

Alhoewel hij later zou verklaren dat hij ‘in zijn jeugd sexueel misbruikt werd door Marcel Vervloesem’, richtte hij destijds een vereniging (wijkcentrum) op die zich bezig hield met sociale woningen.  Hij benoemde zichzelf daarbij tot ‘directeur-generaal’ en stelde zijn ‘verkrachter’ Marcel Vervloesem tot secretaris aan.

Vervolgens werd hij lid van de CD&V (christen-democratische partij).

Het is waarschijnlijk op die manier dat hij in de raad van de bestuur van de Geelse Huisvestingsmaatschappij geraakte, waarvan, zowel hij, als al zijn jonge vrienden, nog steeds een woning huren.

Op een gegeven moment zou hij overgestapt zijn naar de Groenen en nadien naar de sp.a (een min of meer overgebleven samenraapsel van de socialistische partij dat een opportunistische politiek van bestuursakkoorden met de andere  ’grote’ partijen voert).

Door karweitjes op te knappen, vooral tijdens de verkiezingen, geraakte Victor V. in het bestuur van sp.a Herentals en geraakte hij persoonlijk bevriend met de Herentalse burgemeester Jan P. alhoewel deze van een heel ander politiek kaliber is (sp.a-kamerlid, oud-staatssecretaris en oud-minister voor Veiligheidszaken).

Nadat hij met zijn verhaal over ‘misbruik door de zelfverklaarde pedojager Marcel Vervloesem’ naar de streekkrant ‘Het Nieuwsblad’ was gestapt en het op een akkoordje met andere kranten en een commerciële nieuwszender had gegooid, startte zijn politieke carrière pas echt voorgoed.

Terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis tengevolge van de verhalen en klachten van Victor V. en zijn jonge vrienden (die allen een strafblad hebben wegens vandalisme, diefstallen, drugsgebruik en handel, inbraken, bendevorming, oplichting en afpersing, zedenfeiten en zelfs gewapende roofovervallen) was opgesloten, werd Victor V. politiek benoemd en op de website van de Herentalse sp.a als volgt opgehemeld: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk  Welzijn: Nieuw OCMW Raadslid –  23/2/2005 – Heden heeft Vic V. (sp.a) in de handen van Burgemeester Jan P. de eed afgelegd als nieuw OCMW raadslid. ’Vic is al lange tijd actief is de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van iniatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers.

Toen Marcel Vervloesem, die toen reeds ernstig ziek was, op 11.5.2005 aan zijn 16de hongerstakingdag uit protest tegen zijn opsluiting begon, werd Victor V. met zijn 195 voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld en tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd.

Een paar jaren nadien reeds, vertegenwoordigde hij het stadje Herentals in twee intercommunales.

Het is ongetwijfeld vanwege die politieke benoemingen en vriendjespolitiek dat hij niet opgepakt en verhoord wordt inzake de nachtelijke sms-jes aan het kleindochtertje van Marcel Vervloesem.

De zogenoemde Dimitri, de kleine crimineel die, begin vorig jaar en met de nodige hulp van Victor V., met een vers verhaal over ‘sexueel misbruik van Marcel Vervloesem en een paar vrienden’ opnieuw naar Het Nieuwsblad stapte waardoor Marcel Vervloesem opnieuw voor zes maanden opgesloten werd in de gevangenis van Turnhout, heeft de taak van zijn ‘meester’ nu blijkbaar overgenomen.

Iedere nacht ontvangt het 14-jarige meisje nu sms-jes met doodsbedreigingen van de genoemde Dimitri die zich de koning te rijk waant omdat hij daarvoor nooit wordt opgepakt.  Enkele voorbeelden van deze bedreigingen: ’ik zal uw keel opensnijden’, ‘Ik snij u  van onder tot boven  open en ik begin bij uw borsten’, ‘ik maak jullie af’ enzoverder

Dank zij de sp.a en Turnhoutse justitie die zijn roddels gebruikten om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, werd ook Victor V. die inmiddels bestuurslid is van de lokale politieraad Neteland die wordt voorgezeten door burgemeester P., nog altijd niet opgepakt en verhoord.  Er circuleren zelfs geruchten dat de genaamde Dimitri bij Victor V. en de voornoemde bendeleden overnacht.

Het feit dat een burgemeester die tevens kamerlid is, en die vroeger staatssecretaris en minister voor de Veiligheid was, dergelijk tuig blijft steunen en dergelijke doodsbedreiginen toelaat,  bewijst met welke vorm van criminaliteit we hier te maken hebben.

Het was toevallig Victor V. die in 2005 een petitie liet rondgaan waarin hij eiste dat Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Huisvesting zou gezet worden (wat intussen gebeurde). En het was toevallig in diezelfde petitie dat Victor V.  de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet vroeg, wat na enkele pogingen van enkele Gentse sp.a-politici die goed bevriend zijn met de ontwerper van de skynetblogs, nu daadwerkelijk gebeurde.

En ook in die zaken werd Victor V. door de sp.a en de Herentalse burgemeester P. met zijn ongetwijfeld hooggeplaatste vrienden binnen de sp.a, weer onvoorwaardelijk gesteund.

De Werkgroep is ervan overtuigd dat de nachtelijke doodsbedreigingen en brieven die zij na de voorwaardelijke invrijheidstelling van Marcel Vervloesem ontving, vanuit dezelfde politieke hoek komen.  Zij diende hiervoor een klacht in bij de politie van Sint-Gillis maar de onderzoeksrechter van Brussel nam deze klacht blijkbaar niet ernstig.  Er moeten eerst doden vallen vooraléér men optreedt.

Intussen schreven we over deze kwestie naar de sp.a en andere kamerleden.  Die zwijgen echter alsof zij deel uitmaken van  een misdaadsyndicaat dat een koele moord heeft beraamd.

Ook justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die schriftelijk gecontacteerd werd inzake deze gecombineerde aanval van doodsbedreigingen en internetcensuur, lijkt het allemaal over zich heen te laten gaan.  Maar dat komt misschien omdat zij als justitieminister die een ‘zero-tolerantie’ tegenover de kleine criminaliteit predikt, de zware criminaliteit haar gang laat gaan.  Zij benoemde Procureur Jan P. van het gerecht van Turnhout waar dat Marcel Vervloesem eindeloos werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort werd dichtgedekt, immers tot kabinetschef.

Dat is ongetwijfeld mede één van de redenen voor het feit dat de Turnhoutse justitie met allerlei criminelen van het laagste allooi kan blijven samenwerken en geen aanhoudingen hoeft te verrichten.  Zelfs niet in het geval van zware doodsbedreigingen aan het adres van een 14-jarig meisje en haar familie die eigenlijk niets met de Werkgroep Morkhoven te maken hebben.

In plaats van dat het meisje gesteund wordt, wordt zij nu zelfs op school onder druk gezet. De directrice van het Heilig Hart Instituut van Turnhout, waar dat het meisje reeds twee keren door de genoemde Dimitri bij de keel werd gegrepen en met haar gezicht tegen de muur werd geslagen, stelt dat het meisje ‘schoolmoe’ is en zich ‘niet aan de schoolplicht’ houdt.

De Werkgroep Morkhoven heeft hiervoor naar de Vlaamse Minister van Onderwijs en Jeugd, Pascal S. (sp.a) geschreven.

Voor de Werkgroep is het duidelijk dat de gecombineerde aanval van doodsbedreigingen en internetcensuur door de Belgische Staatsveiligheid werd opgezet.  P. heeft uit de periode dat hij nog staatssecretaris en minister voor de Veiligheid was, blijkbaar geleerd hoe men te werk kan gaan. Dank zij de politieke benoemingen en de terreur van allerlei klein gespuis, kan hij aan de macht blijven zonder rekenschap te moeten afleggen aan de burger.

=========

MARCEL VERVLOESEM IN BOMBSHELL ARGUSOOG-UITZENDING BEVESTIGT: D. WAS AANWEZIG OP DE APOLLO BIJ DE MOORD OP MANUEL SCHADWALD * MARCEL KONDIGT VERDERE ONTHULLINGEN AAN * DEZE UITZENDING GAAT ELK BEGRIP TE BOVEN MAAR PAST GEHEEL BIJ HET VAATSTRA-BEDROG *

Micha Kat gisteravond weer gearresteerd **Update: MIcha is vrij**
http://www.argusoog.org/micha-kat-gisteravond-weer-gearresteerd/micha kat opnieuw gearresteerd 20/12/2012
http://community.argusoog.org/micha-kat-opnieuw-gearresteerd20122012/http://boinnk.nl/blog/tag/argusooguitzending/D. BIJ MOORD OP MANUEL SCHADWALD
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/20869/demmink-bij-moord-op-manuel-schadwald#more-20869 Xtra – Argusoog Radio met Speciale Gast: Marcel Vervloesem
http://www.argusoog.org/extra-uitzending-argusoog-radio-met-marcel-vervloesem/
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1016185

Update van Godelieve Vaessen 08-01-2013, 22.37

10.000 euro of uw leven

‘De king’ van Turnhout laat zijn slachtoffertje de keuze waar het levend begraven wenst te worden

15-jarig meisje wordt al weken met de dood bedreigd!!

In Herenthout wordt al weken lang een 15-jarig meisje met de dood bedreigd. De dader, die zichzelf de ‘king van Turnhout’ acht en niet terugschrikt om een waar schrikbewind tegen het meisje te voeren, gaat ongemoeid steeds verder met zijn doodsbedreigingen. En dit terwijl de politie van Herentals al liefst 6 pv’s tegen de man opstelde. ‘Wij hebben onze plicht gedaan’ aldus de politie Herentals ‘en al de klachten en pv’s toegezonden aan het parket van Turnhout’. Blijkbaar is er daar wat misgelopen met de meldingen?..

Doodsbedreigingen, stalking

De bedreigingen aan het meisje zijn dan ook niet mis te verstaan. Zo kreeg zij van ‘de king’ de vraag waar zij verkoos om levend begraven te worden, onder meer op het voetbalveld in Herenthout? In een ander bericht liet hij weten dat hij haar en haar neef zal afmaken. Een kompaan van ‘de king’ probeerde het meisje te lokken naar een plaats aan de Nete gelegen bij het St. Elisabethziekenhuis te Herentals. Omdat het slachtoffertje niet reageerde, werd er haar een nieuwe tv en laptop geboden in ruil voor een mooi “djobke”. Nog later werd er 2500 euro + tv geboden. Het meisje reageerde nog niet waarop de dader eiste dat zij  onmiddellijk zijn berichten aan haar zou verwijderen, zo niet zou er haar wat overkomen. Dan eiste de dader dat zij na schooltijd, omstreeks 15.30u, naar de aangegeven plaats aan het ziekenhuis te Herentals zou komen. Het meisje reageerde niet. Daarop dreigde de dader opnieuw: ‘ik maak je af’.

Om het 15-meisje nog meer onder druk te zetten, zond ‘de king’ haar nog meerdere berichten om haar te tonen dat hij in haar onmiddellijke omgeving was. ‘Mooie straat heb jij, een bos’ – ‘U broer gaat naar Tongelsbos dat is goed, mooi gordijn, groene deur, slaapwel, mooi lichtje’… De berichten bleven toestromen vanaf 21.35u tot liefst 00.45u. Kort daarop volgen weer de volgende doodsbedreigingen: ‘Merry christmas geniet van je laatste kerst. En misschien ook voor je opa’. Daarna ‘ik haat je U gaat eraan bitch’. De berichten lopen alsmaar verder. ‘Nu ben je thuis, gij ging te straks binnen bij nr 14?…

Het meisje is er zo erg aan toe dat er een psychologe moet bij geroepen worden. De ouders stapten voortdurend met de nieuwe doodsbedreigingen naar de politie van Herentals die telkens proces verbaal opstelde. De politie blokte tenslotte de twee gsm nummers: 0491233034 en +32494465262. Kort daarop komt echter de zoveelste bedreiging: ‘oke he meid, mij blokkeren op je gsm zodat mijn smsjes niet kunnen verzonden worden, is laag. Ik laat je doen als je langs mijn kant komt staan voor je eigen bestwil, anders loopt het verkeerd af met je haha.’

Maandag zou het slachtoffertje terug naar de H. Grafschool in Turnhout gaan, de plaats waar de dader al twee keer geweld tegen het meisje gebruikte.

Opnieuw beginnen de doodsbedreigingen zondag omstreeks 22.02u. ‘Morgen school se’. Het meisje vraagt ‘wie bent gij’ – de dader antwoordt ‘ma lieverd, het is met Dimitri, ik zie je morgen wel haha’. Het bericht wordt direct gevolgd door een tweede ‘eerst ga ik met mijn mes langs uw buik zo verder naar uw borstkas en dan jou keel’. Nog een derde bericht ‘maar geen nood schatje ik regel wel een mooie begraafplaats en kist dus ik ben nog lief he.’ Het slachtoffertje stuikt in elkaar en een arts diende ter plaatse te komen. Voor ‘de king van Turnhout’ kon de pret niet op. Opnieuw volgen tal van berichten ‘ik maak u kapot, ik vertrek nu naar u en je beleeft wat’.

Kleindochtertje Vervloesem met dood bedreigd 3

De dader zet opnieuw het meisje onder druk en schrijft ‘om 10 voor 8 stopt Kobe bus in de Koestraat, om 5 voor 7 komt uw bus en om kwart na 7 de bus van Turnhout, Yaro school begint om kwart voor 9, ok’. Volgende berichten ‘vuile trut ik haat u maar uw vriendje hangt, kom ik ben aan het voetbalplein’. Familieleden gaan onmiddellijk naar het voetbalplein kijken, van de dader geen spoor. Even later volgt het volgende bericht waarin de dader laat weten dat hij twee familieleden gezien heeft.

De psychologe van het slachtoffertje nam bij herhaling contact met de politie van Herentals en meldde telkens het gebeuren. Het meisje kan al weken niet naar school en heeft nu intensieve begeleiding. De ouders en familie zijn verontwaardigd omdat de zaak steeds meer uit de hand dreigt te lopen en er schijnbaar niets gebeurt. Het dossier vol bedreigingen en processen verbaal zijn nu met een beklag naar de Minister van Justitie en de Procureur Generaal te Antwerpen toegezonden. Volgende week wordt er een persconferentie over deze zaak gepland. Men kan maar niet begrijpen dat een toestand als deze door het Parket van Turnhout gedoogd wordt.

Intussen duiken hier bovenop immers nog andere problemen op. Omdat het meisje niet naar school kan onder deze omstandigheden, wegens haar veiligheid en persoonlijke toestand, dreigt de school de afwezigheid van het slachtoffertje te melden. De psychologe van het meisje stelde dat zij onder deze omstandigheden niet naar school kàn. Intussen zet de dader zijn bedreigingen gewoon verder en breidt deze sinds gisterenavond uit naar het gezin Helsen.

Intentie tot ontvoering, chantage – aanslag?

De bedreigingen gaan ondertussen “lekker” door… Maandagavond om 21.23u verliest ‘de king’ zich in blinde woede en stuurt het volgende bericht: ‘Alle waar zitte bitch!!! Daik u kapot maak als ge ooit u familie nog levend wild terug zien wilk 10000 euro’.

Wanneer de moeder van het 15-jarig meisje dinsdagnamiddag haar zoontje van school gaat halen, wordt ze bijna door een witte auto van de baan gereden… waarna opnieuw een berichtje naar het 15-jarig meisje volgt ‘dat ze naar het gezicht van haar moeder moet kijken’…

Wanneer gaat men die waanzinnige oppakken? Als de situatie helemaal uit de hand gelopen is en er ongelukken gebeurd zijn?..

08 januari 2013

Overgenomen van:
http://www.argusoog.org/kleindochtertje-vervloesem-met-dood-bedreigd-ii-sp-a-kamerleden-zwijgen/

Dit bericht is geplaatst in Het Einde van ons Beschikkingsrecht, Joris Demmink, pedofilie satanisme en kindermisbruik met de tags , . Bookmark de permalink.

Één reactie op Kleindochtertje Vervloesem met dood bedreigd

  1. Bea schreef:

    Wat een ongelooflijke terreur tegen een kind.
    Dan moet wat Marcel onthuld heeft toch wel echt waar zijn, anders zou je je zo niet gedragen.
    M.a.w. Kindermisbruikers regeren de wereld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *