Het Nederlandse volk dankt Balkenende voor zijn enorme verantwoordelijkheidsbesef!

Dit artikel werd eerder al op 03-06-09 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

Het Nederlandse volk dankt Balkenende voor zijn enorme verantwoordelijkheidsbesef!

(Antwoord op Balkenendes oproep tot meer verantwoordelijksbesef tijdens de Calvijnherdenking, 30 mei jl.)

Wij zij gezegend met een calvinistisch kabinet dat uitblinkt in verantwoordelijkheidsbesef. Hun vredelievende boek van liefde, de Bijbel, inspireert hen daartoe. Dankzij het verantwoordelijkheidsbesef van deze regering hebben wij Gods vrede mogen brengen in Irak en Afghanistan met slechts anderhalf miljoen doden tot gevolg. Dankzij het verantwoordelijkheidsbesef van kabinet Balkenende hebben we nu tóch een Europese grondwet. Daartoe moest wel eerst verraad gepleegd worden, maar leidde ook Judas’ kus uiteindelijk niet tot de redding der wereld?

Dankzij het verantwoordelijkheidsbesef van onze christenoverheid zijn onze nutsvoorzieningen de afgelopen jaren in de grote uitverkoop gedaan, zodat deze dienaresse Gods veel centjes heeft mogen verdienen en haar gezanten en trawanten zich hebben mogen wentelen in de rijkdom des HEEREN. Het calvinisme is de grootste zegen die de HEERE ons land ooit in Zijn onmetelijke Wijsheid heeft toebedeeld. Een waarlijk godsgeschenk! De rijke historie van macht- en geldgerichtheid, slaven-, opiumhandel en collaboratie – de calvinistische VOC-mentaliteit zogezegd – laat een iegelijk in deze christ’lijke natie nog altoos Godes onvolprezen zegeningen smaken! 

Waar zouden we zijn zonder Calvijn?
Op dertig mei vindt in de Dordtse Grote Kerk het hoogtepunt van de Calvijnviering plaats ter ere van de vijfhonderdste geboortedag van de glorieuze kerkhervormer (NU.nl/ANP 30-05-2009). Balkenende heeft in zijn toespraak tijdens de landelijke herdenkingsbijeenkomst in dit godshuis, gehamerd op het eigen verantwoordelijkheidsbesef. Calvijn is hierin namelijk het grote schoolvoorbeeld voor ons allen! Mensen hebben in het denken van Calvijn ‘een grote persoonlijke verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze maken en de morele plicht die keuzevrijheid te gebruiken om het goede te doen.’ Wat dat goede zoal inhoudt leest u – Deo volente – straks. 

De normloze jaren zestig met vieze seks en rock en roll, ‘doorgeschoten verzorgingsstaat van de jaren zeventig’ en het ‘heilige geloof in de markt’ onder kabinet Lubbers – de beste man had daar uiteraard niets mee te maken – hebben maar tot ‘excessen geleid waar wij nu de wrange vruchten van pukken’, oreert onze premier. ‘Het verantwoordelijkheidsbegrip van Calvijn kan helpen de balans te hervinden.’ Balkenende zegt zich te hebben laten inspireren door de hoogmorele lessen van Calvijn. Het calvinistisch gereformeerde geloof van zijn jeugd blijft een onuitputtelijke inspiratiebron, zo deelt hij ons mee als vertegenwoordiger van alle Nederlanders, gelijk hij al eerder vanuit het Catshuis liet weten dat wij zonder geloof niet kunnen functioneren. Het meest tot Godes eer zou zijn een theocratie zoals Calvijn dat voorstaat, waarin het CDA de verantwoordelijkheid opvat te waken over onze zielen die anders toch maar geneigd zijn tot alle kwaedt. Vermenging van kerk en staat, zegt u? Wenst u dan in te gaan tegen de wil van de Almachtige? Is DÁT wat u zegt??? Moge Zijn heilige toorn op u nederdalen en uw gebeente verdelgen!

Calvijn nam zijn verantwoordelijkheid andersdenkenden te haten en liquideren zoals het betaamt
Calvijn had inderdaad een enorm verantwoordelijkheidsbesef. In zijn voorwoord over christelijke bepalingen De Institutiones Christianae Religionis, beschrijft hij hoe onze door Godzelve aangestelde overheid, het recht heeft andersdenkenden om te brengen net als degenen die het voor hen opnemen. Calvinistische christenen – Calvijns theocratische overheid bestaat uiteraard enkel uit deze übermensensoort – hebben namelijk de verantwoordelijkheid deze ‘vijanden Gods’ te haten. Sommige groepen geeft Calvijn echter een VIP-behandeling. Andersdenkende joden die God lasteren (= een afwijkende mening ventileren over de HEERE), bijvoorbeeld, dienen de doodstraf opgelegd te krijgen. Zij hebben immers Christus gekruisigd? Valse profeten behoren, aldus Calvijn, nu eenmaal gestenigd te worden: zelfs als ze tot je vriendenkring behoren. Degenen die blijven volharden in het bijgeloof aan de antichrist verdienen de dood door het zwaard.

Calvijns heeft zo’n sterk verantwoordelijkheidsgevoel dat het bij woorden alleen niet blijft. Duizenden andersdenkenden brengt de godsgezant in zijn Genève – waar hij als Gods persoonlijke Führer heerst – dikwijls na langdurige marteling, liefdevol om het leven: een gereformeerde inquisitie om des HEEREN wille. De dode lichaamsdelen stelt hij ten toon om het Gode-onwelgevallige volk te leren. Memento mori! Vele namen van deze Entarteten zijn ons thans nog bekend. Mogen zij Godes eeuwige toorn ervaren op die ‘vuurige plaets alwaar is weninghe ende knersinghe der tanden!’

Het Boek der Verantwoordelijkheid waar Calvijn zijn inspiratie uit put
Sommigen noemen hem ook wel de 16e eeuwse Hitler, maar zij hebben blijkbaar de genade van het ware geloof onvoldoende gesmaakt: Calvijn en Balkenendes inspiratiebron numéro uno – de HEERE der Heerscharen zelve1 – is immers een God van tomeloze liefde. Oordeelt uzelf uit de calvinistenbijbel bij uitstek, de Statenvertaling: 

Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal (Psalm 137:9).

En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vleesch uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE uw God, gegeven zal hebben (Deut. 28:53).

En ik zal hunlieden het vlees hunner zonen en het vlees hunner dochteren doen eten (Jer. 19:9).

Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouwen die door bijligging des mans een man bekend heeft (Num. 31:17).

Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden (Jes. 13:16).

Dood ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe (Ez.9:6).

Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven dat adem heeft (Deut. 20:16-17).

Handel vijandelijk met de Midianieten en versla hen (Num. 25:17).

Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volks van Israël (Num. 21:6).

En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was (Num. 31:7).

En Gij gaaft mij den nek mijner vijanden, en mijn haters, die vernielde ik (Ps 18:41).

Behalve de vrouwen, en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven (Deut. 20:14).

Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe (1 Sam 15:3).

En ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE (Jer. 13:14).   

Dit waren slechts enkele onbetekenende tekstjes uit Gods Grote Boek van Liefde. Sommigen van u zullen zeggen: 

‘excuseert u mij maar ik heb misschien, eventueel wel enige moeite hierin liefde te ontdekken, met uw permissie’.

Tegen deze dommerds zeg ik: dat ligt natuurlijk aan je verkeerde interpretatie, SUFFERD! Of je haalt de teksten valselijk uit hun verband!!2 Gereformeerde theologen hebben ervoor gestudeerd en zien dat toch echt heel anders. Zelf vind ik Gods liefde ook overduidelijk. Bovendien vind ik uw aantijging blasfemisch en kwetsend. Ik voel me genoodzaakt hierover de Hirsch-Ballin-kliklijn te bellen.

De verantwoordelijkheid om ‘de balans te vinden’: het kleur- en plezierloze calvinistenbestaan
‘Het verantwoordelijkheidsbegrip van Calvijn kan helpen de balans te hervinden’ zegt Balkenende. Precies! Die balans was in Calvijns Genève heel duidelijk aanwezig. Dagelijkse pleziertjes, liefde tussen twee jonge mensen, privébrieven schrijven en persoonlijke ruimte, kleur, lekker eten, muziek, kunst, strikken, extra knopen, kerkorgels: 

ES GEHÖRT NICHT!!! Sind denn alle ganz verrückt geworden!

Sorry, ik liet me even gaan… 

Gelukkig weet Calvijn het vuige volk op het calvinistisch rechte pad te houden door zijn speciale moraalpolitie. Net als onze christelijke overheid – behoeder van uw morele gezondheid – uw emails en Sms’jes leest, telefoongesprekken afluistert, klikken stimuleert, vrije meningsuiting wil beperken en ‘interventieteamvisites’ of overheidsrazzia’s organiseert, leest Calvijns moraalpolitie alle brieven, ondervraagt de stadsbewoners op gezette tijden en voert verrassingsbezoeken uit. Dat is pas verantwoordelijkheid nemen! 

De verantwoordelijkheid voor continuering van ons glorieuze calvinistenverleden
Na Calvijns onbevlekte hemelvaart, hebben wij hier in Nederland 450 jaar in opperste gelukzaligheid van zijn erfenis mogen genieten, aangezien de calvinisten hier al die tijd de scepter hebben gezwaaid. En wat hebben zij zich als Gods kerk, Gods Nieuwe Israël – het oude volk Israël is immers gedegradeerd tot persona non grata na hun kruisiging van de Zon van God – van hun heilige verantwoordelijkheid gekweten! 

Ons calvinistisch boegbeeld, de vroomkatholieke, Franssprekende Duitser Willem van Oranje pleegde – geheel in stijl met de Bijbelse uitroeiing van de Amelekieten, Kanaänieten, Moabieten, Jebusieten, Hetieten, Suikerbieten, Travestieten, Stalactieten en overige tieten – genocide op 70% van de katholieke plattelandsbevolking van Den Bosch. Willem III richt in zijn oneindige goedheid een van de belangrijkste slavenmaatschappijen op ten behoeve van de evangelisatie aan heidense Afrikanen. Behalve dat redt de West Indische Compagnie minimaal zeshonderdduizend slaven uit de goddeloze rimboe van het ‘zwarte’ continent en vervoert hen per cruiseschip naar het door protestantse puriteinen uit Nederland voorbereidde christelijke ‘Land of the Free’, met welke term men destijds uiteraard ‘verlosten door Christus’ bedoelde: de boeien bleven namelijk zitten. Thans kun je daar geen president meer zijn zonder het ware geloof. Ja, wij nemen graag onze christelijke verantwoordelijkheid om het calvinisme te verbreiden, naast tulpen een van de belangrijkste exportproducten. Zo ook bijvoorbeeld naar Zuid Afrika waar onze calvinistische christenbroeder Hendrik Verwoerd, volgens de wil des HEEREN, de apartheid heeft mogen introduceren. 

Lijders aan de ‘onsprekelike sonde’ (der sodomie), behoedt de gereformeerde kerk van verdere ‘swelginghe in de smerige krocht van de lage lusten des vleesches’ door haar vrome gemeenteleden te inspireren tot het nemen van hun verantwoordelijkheid: executie van deze ENTARTETEN op de brandstapel of door verdrinking in zee. Katholieke geestelijken – u kent ze wel, de verfoeilijke dienaars van de paapse antichrist – hangen de calvinisten volgaarne aan de galg ten offerande aan hun liefderijke HEERE, opdat het Hem moge behagen en deze rechtvaardigen uiteindelijk een plek zullen beërven in Zijner heerlijkheid. Zuiveringsacties vinden plaats om onze christelijke natie van al te eigenzinnige dames, ook wel heksen genaamd, te ontdoen. Ons christ’lijke kabinet, ondermeer onder leiding van Abraham de Geweldige, verschoont zich van zeventigduizend ‘goddelooze koelies’ waarbij nationaal held en übercalvinist Hendrikus Colijn – Balkenendes andere idool – zich een speciaal plekje in de hemel heeft mogen verwerven door zich persoonlijk te ontdoen van verdorven heidense vrouwen- en kinderzielen onder het roken van een Wilde Havana. 

De minimaal honderdvijftigduizend ‘inlanders’ die gedood zijn in Nederlands Indië ‘ter herstel van de orde voor uw veiligheid, Vlag, Koningin en Vaderland’ op initiatie van de christelijke partijen; de grootscheepse collaboratie van de christelijke overheid in de tweede wereldoorlog; de enorme uittocht en vernietiging van joden in de wereldoorlog door ons perfecte registratiesysteem ter controle en beheersing à la Calvijn: ronduit geweldig hebben we ons van onze verantwoordelijkheid gekweten! 

Nog altijd vormen de calvinistische VOC-helden een boegbeeld van verantwoordelijkheid!
En nog steeds zijn we een lichtend voorbeeld. Het calvinisme staat enkel voor liefde, menselijkheid, vrede en democratie! Vrede en democratie: en dat tegen slechts anderhalf miljoen doden in Irak! Om met Madelyn Albright te spreken: ‘the price was worth it!’ Deze dode afgodendienaars zouden volgens Calvijn toch al in de hel zijn beland. Bovendien hebben Gods dienaren het recht andersdenkenden om te brengen net als degenen die het voor hen opnemen, vindt de kerkvorst. Gelijk de HEERE, rijk in goedertierenheid, zijn volk ook reeds beval: ‘Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe (1 Sam 15:3).’ Vooral die rottige ‘kinderkens’ moeten we ‘grijpen, en aan de steenrots verpletteren’, vindt u ook niet? 

En van enig ‘heilig geloof in de markt’ – zoals de eerste corporatie ter wereld, de VOC die in werkelijk alles handelde wat los en vast zat, inclusief mensen en opium – moet het calvinisme vanzelfsprekend niets hebben. Het CDA zal de laatste partij zijn die de voorzieningen voor algemeen volksbelang als de PTT, de ziekenfondsen, de NS en de energiebedrijven zou verkwanselen enkel voor een beetje geld, laat staan zijn volk verraden door de Europese grondwet tegen de wil van het volk, tóch in te voeren in ruil voor een corporatie-gericht Europa en christ’lijke refobillen op het Europese regeringspluche! Nee, om zo iets banaals is het echt niet gebeurd. Het is louter verantwoordelijkheidsbesef! Het CDA zou bovendien de laatste zijn die de burger maakt tot gevangenen van eigen staat door alle ingezetenen van Nederland als criminelen te willen laten registreren met vingerafdrukken, gezichtsscans en koppeling naar allerlei andere databases. 

Neen, calvinisten, het CDA en Balkenende nemen steeds hun heilige verantwoordelijkheid! Alles om hun Almachtige God MAMMON te behagen. Zoals Balkenende eerder zei in zijn legendarische VOC-rede: 

‘U moet niet zo vervelend doen! Laten we bij zijn! Toch?’

Voor een uitgebreide, onderbouwende toelichting bij al het bovenstaande, inclusief noten met alle bronvermeldingen, verwijs ik u graag naar een alternatieve historie van het calvinisme in Nederland:

I. De dubieuze rol van het koningshuis.

II. Calvijn, seriemoordenaar, mensenhater en godsdienstwaanzinnige.

III. De onderdrukking, moordpartijen en vervolging van minderheden door het calvinisme.

IV. De calvinistische politiek van geld, macht, bezit, mensenslagers en collaboratie: pre-WOII.

V. De calvinistische politiek van geld, macht, bezit, mensenslagers en collaboratie: WOII.

VI. De calvinistische politiek van geld, macht, bezit, mensenslagers en collaboratie: post-WOII.

 

noten:

1 God/ aanvoerder van de legers.

2 De obligate dooddoeners: ‘Verkeerde interpretatie’, ‘je trekt de tekst uit zijn verband’ of het is hier ‘figuurlijk bedoeld’ (figuurlijk of letterlijk bedoeld, zoals het uitkomt volgens het aloude ‘pick and choose’ principe).

Door Jim Beame

download PDF-versie

Overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/het_nederlandse_volk_dankt_balkenende_voor_zijn_enorme_verantwoordelijkheid

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *