(Eng + NL) De heidense oorsprong van Pasen … The Pagan Origin Of Easter

English Version halfway the Page

De heidense oorsprong van Pasen …

“The Pagan Origin of Easter”
David J. Meyer
(Vrij vertaald René Voogt)

Pasen is een dag die word geëerd door bijna iedereen uit het hedendaagse christendom en wordt gebruikt om de opstanding van Jezus Christus te vieren, vaak gepaard gaand met een kerkdienst bij zonsopgang, en een feest met “Paas Ham”, versierde eieren en verhalen die konijnen omvatten.

Liefhebbers van waarheid komen om vragen te stellen, en veel vragen moeten er worden gesteld over de Paas vakantie.

Is het echt de dag waarop Jezus verrees uit de dood? Waar kwamen al die vreemde gewoontes vandaan, die niets te maken hebben met de opstanding van onze Verlosser?

Het doel van dit traktaat is om te helpen deze vragen te beantwoorden, en om degenen te helpen die proberen de waarheid te zoeken om hun eigen conclusies te kunnen trekken.

Het eerste wat we moeten begrijpen is dat de belijdende christenen niet de enigen waren die een feest, “Pasen” genaamd vierden.

“Ishtar”, wat wordt uitgesproken als “Pasen” was een dag die de wederopstanding herdacht van één van hun goden die zij “Tammuz” noemden, die werd beschouwd als de eniggeboren Zoon van de maan-godin en de zonne-god.

In die oude tijden, was er een man genaamd Nimrod, die de kleinzoon was van één van Noach’s zonen “Ham” genaamd.
Ham had een zoon Kush genaamd, die trouwde met een vrouw Semiramis. Kush en Semiramis kregen een zoon en noemde hem “Nimrod.”

Na de dood van zijn vader, trouwde Nimrod met zijn eigen moeder en werd een machtig koning.

De Bijbel vertelt over deze man, Nimrod, in Genesis 10:8-10 als volgt: “En Cusch gewon Nimrod: hij werd een machtige op de aarde. Hij was een geweldig jager voor de Heer:

daarvoor wordt gezegd, zelfs Nimrod, een geweldige jager voor de Heer. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, en Erech, en Akkad, en Calneh, in het land van Shinar.”

Nimrod werd een goddelijk man voor het volk en Semiramis, zijn vrouw en moeder, werd de machtige koningin van het oude Babylon.

Nimrod werd uiteindelijk gedood door een vijand, en zijn lichaam werd in stukken gesneden en verstuurd naar verschillende delen van zijn koninkrijk.

Semiramis had alle lichaamsdelen verzameld, met uitzondering van één deel dat niet gevonden kon worden.

Dat ontbrekende deel was zijn voortplantingsorgaan. Semiramis beweerde dat Nimrod niet weer tot leven kon komen, zonder dat deel en vertelde de mensen van Babylon, dat Nimrod was opgeklommen naar de zon, en nu “Baal” vernoemd zou moeten worden, de Zonne god ..

Koningin Semiramis verkondigde ook dat Baal op aarde aanwezig zou zijn in de vorm van een vlam of kaars of lamp wanneer deze gebruikt werd bij de aanbidding/herdenking ..

Semiramis creëerden een geheimzinnige religie, en met de hulp van Satan, zette ze zichzelf op als een godin.

Semiramis beweerden dat ze onberispelijk werd ontvangen.

Ze leerde dat de maan een godin was die door een 28-daagse cyclus ging, wanneer zij vol ovulated.

Ze voerden bovendien aan dat ze naar beneden kwam van de maan in een reusachtige maan ei dat viel in de rivier de Eufraat.

Dit zou gebeurd zijn op het moment van de eerste volle maan na de lente-equinox.

Semiramis werd bekend als “Ishtar”, wat wordt uitgesproken als “Pasen”, en haar maan ei raakte bekend als “Ishtar’s” ei.”

Ishtar werd al snel zwanger en claimde dat het de stralen van de zonne-god Baal waren, dat haar zwangerschap veroorzaakte.

De zoon die zij baarde werd Tammuz genoemd.

Er werd opgemerkt dat Tammuz in het bijzonder dol was op konijnen, en zij werden ingewijd in de oude religie, omdat er geloofd werd dat Tammuz de zoon was van de zon-god Baäl. Tammuz, net als zijn vermeende vader, werd jager.

De dag kwam dat Tammuz gedood werd door een wild varken.

Koningin Ishtar vertelde de mensen nu dat Tammuz was opgeklomen naar zijn vader, Baal, en dat hun tweeën de aanbidsters zouden zijn in de heilige kaars of vlam als Vader, Zoon en Geest.

Ishtar, die nu werd vereerd als de “Moeder van God en de Koningin van de Hemel”, bleef haar mysterieuze religie opbouwen.

De koningin vertelde toen tot de gelovigen dat Tammuz werd gedood door wilde varkens, er wat bloed viel op de stomp van een altijd groenblijvende boom, en de stomp groeide s`nachts uit tot een volledig nieuwe boom. Dit maakte de groenblijvende boom heilig door het bloed van Tammuz.

Ze kondigde tevens elk jaar voorafgaand aan zijn verjaardag een periode van veertig dage Rauw aan voor de dood van Tammuz.

Gedurende deze tijd, zou geen vlees worden gegeten.

Gelovigen moesten mediteren op de heilige mysteriën van Baal en Tammuz, en moesten het teken van de “T” vervaardigen aan de voorzijde van hun harten als zij herdachten.

Zij aten ook heilig brood met de markering van een “T” of een kruis aan de top.

Elk jaar, op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox, werd een feest georganiseerd.

Het was Ishtar (paas) zondag en werd gevierd met konijnen en eieren.

Ishtar verkondigde tevens omdat Tammuz gedood was door een varken, dat een varken gegeten moest worden op die zondag.

Welnu, vanaf hier zou de lezer van dit traktaatje de verbinding moeten kunnen zien dat het heidendom de hedendaagse “christelijke” kerk heeft geïnfiltreerd, uit verdere studie blijkt dat dit heidendom binnen kwam door middel van het rooms-katholieke systeem.

De waarheid is dat Pasen helemaal niets te maken heeft met de opstanding van onze Heer Jezus Christus.

We weten ook dat Pasen zoveel als drie weken verwijderd kan zijn van het Paaslam, omdat de heidense feestdag altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox is.

Sommigen hebben zich afgevraagd waarom het woord “Pasen” staat vermeld in de King James Bijbel.

Dat is omdat (acts) handelingen, hoofdstuk 12, ons vertelt dat het de boze koning Herodes was, die van plan was om Pasen te vieren, en niet de christenen.
Pasen en het heidense Pasen vallen soms samen, maar in verschillende jaren liggen ze op grote afstand van elkaar.

Zo veel meer kan gezegd worden, en we hebben nog veel meer informatie voor u, als u een zoeker naar de waarheid bent.

We weten dat de Bijbel ons in Johannes 4:24: verteld dat “God een Geest is, en zij die Hem aanbidden, Hem moeten aanbidden in geest en in waarheid.”

De waarheid is dat de veertig dagen van de vastentijd, eieren, konijnen, warme broodjes en het “Paas kruis” alles te maken hebben met de oude heidense religie van het Mysterie Babylon. En zijn allemaal antichrist activiteiten!!!!

Satan is een meester misleider, en vulde de levens van goed bedoelende, belijdende christenen met afgoderij.

Deze dingen brengen de toorn van God op kinderen van ongehoorzaamheid, die proberen de heidense gewoonten van de verering van Baal christelijke te maken.

U moet zich verantwoorden voor uw activiteiten en voor wat u de kinderen leert.

Deze gewoontes van Pasen en het eren van Baal, die ook Satan is, en nog steeds aanbeden word als de “Opkomende Zon” en zijn huis is “Het Huis van de Opkomende Zon.”

Hoeveel kerken hebben “Opkomende Son diensten” op Ishtar (paas) dag die de opkomende zon in het Oosten in ogenschouw nemen?

Hoeveel zullen gebruik maken van gekleurde eitjes en konijnen verhaaltjes, zoals ze dat deden in het oude Babylon.

Deze dingen zijn geen grap, net zomin als de Dag des Oordeel een grap is.

Ik bid tot God dat dit traktaat ertoe zal leiden dat u gaat zoeken naar meer waarheid.

We zullen blij zijn om u te helpen door het verstrekken van meer informatie en door te bidden voor u.

Dit zijn de laatste dagen, en het is tijd om berouw te tonen, kom naar buiten en zonder u af.

David J. Meyer
www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract1.html
Last Trumpet Ministries International
PO Box 806
Beaver Dam, WI 53916

Originele artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=611

Related / Gerelateerd:

—————————————————————————————————————

English Version

The Pagan Origin Of Easter

Easter is a day that is honered by nearly all of contemporary Christianity and is used to celebrate the resurrection of Jesus Christ.The holiday often involves a church service at sunrise, a feast which includes an “Easter Ham”, decorated eggs and stories about rabbits.

Those who love truth learn to ask questions, and many questions must be asked regarding the holiday of Easter.

Is it truly the day when Jesus arose from the dead? Where did all of the strange customs come from, which have nothing to do with the resurrection of our Saviour?

The purpose of this tract is to help answer those questions, and to help those who seek truth to draw their own conclusions.

The first thing we must understand is that professing Christians were not the only ones who celebrated a festival called “Easter.”

“Ishtar”, which is pronounced “Easter” was a day that commemorated the resurrection of one of their gods that they called “Tammuz”, who was believed to be the only begotten son of the moon-goddess and the sun-god.

In those ancient times, there was a man named Nimrod, who was the grandson of one of Noah’s son named Ham.

Ham had a son named Cush who married a woman named Semiramis.Cush and Semiramis then had a son named him “Nimrod.”

After the death of his father, Nimrod married his own mother and became a powerful King.

The Bible tells of of this man, Nimrod, in Genesis 10:8-10 as follows: “And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord: wherefore it is said, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord. And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad,and Calneh, in the land of Shinar.”

Nimrod became a god-man to the people and Semiramis, his wife and mother, became the powerful Queen of ancient Babylon.

Nimrod was eventually killed by an enemy, and his body was cut in pieces and sent to various parts of his kingdom.

Semiramis had all of the parts gathered, except for one part that could not be found.

That missing part was his reproductive organ. Semiramis claimed that Nimrod could not come back to life without it and told the people of Babylon that Nimrod had ascended to the sun and was now to be called “Baal”, the sun god.

Queen Semiramis also proclaimed that Baal would be present on earth in the form of a flame, whether candle or lamp, when used in worship.

Semiramis was creating a mystery religion, and with the help of Satan, she set herself up as a goddess.

Semiramis claimed that she was immaculately conceived.

She taught that the moon was a goddess that went through a 28 day cycle and ovulated when full.

She further claimed that she came down from the moon in a giant moon egg that fell into the Euphrates River.

This was to have happened at the time of the first full moon after the spring equinox.

Semiramis became known as “Ishtar” which is pronounced “Easter”, and her moon egg became known as “Ishtar’s” egg.”

Ishtar soon became pregnant and claimed that it was the rays of the sun-god Baal that caused her to conceive.

The son that she brought forth was named Tammuz.

Tammuz was noted to be especially fond of rabbits, and they became sacred in the ancient religion, because Tammuz was believed to be the son of the sun-god, Baal. Tammuz, like his supposed father, became a hunter.

The day came when Tammuz was killed by a wild pig.

Queen Ishtar told the people that Tammuz was now ascended to his father, Baal, and that the two of them would be with the worshippers in the sacred candle or lamp flame as Father, Son and Spirit.

Ishtar, who was now worshipped as the “Mother of God and Queen of Heaven”, continued to build her mystery religion.

The queen told the worshippers that when Tammuz was killed by the wild pig, some of his blood fell on the stump of an evergreen tree, and the stump grew into a full new tree overnight. This made the evergreen tree sacred by the blood of Tammuz.

She also proclaimed a forty day period of time of sorrow each year prior to the anniversary of the death of Tammuz.

During this time, no meat was to be eaten.

Worshippers were to meditate upon the sacred mysteries of Baal and Tammuz, and to make the sign of the “T” in front of their hearts as they worshipped.

They also ate sacred cakes with the marking of a “T” or cross on the top.

Every year, on the first Sunday after the first full moon after the spring equinox, a celebration was made.

It was Ishtar’s Sunday and was celebrated with rabbits and eggs.

Ishtar also proclaimed that because Tammuz was killed by a pig, that a pig must be eaten on that Sunday.

By now, the readers of this tract should have made the connection that paganism has infiltrated the contemporary “Christian” churches, and further study indicates that this paganism came in by way of the Roman Catholic System.

The truth is that Easter has nothing whatsoever to do with the resurrection of our Lord Jesus Christ.

We also know that Easter can be as much as three weeks away from the Passover, because the pagan holiday is always set as the first Sunday after the first full moon after the spring equinox.

Some have wondered why the word “Easter” is in the the King James Bible.

It is because Acts, chapter 12, tells us that it was the evil King Herod, who was planning to celebrate Easter, and not the Christians.

The true Passover and pagan Easter sometimes coincide, but in some years, they are a great distance apart.

So much more could be said, and we have much more information for you, if you are a seeker of the truth.

We know that the Bible tells us in John 4:24, “God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.”

The truth is that the forty days of Lent, eggs, rabbits,hot cross buns and the Easter ham have everything to do with the ancient pagan religion of Mystery Babylon.These are all antichrist activities!

Satan is a master deceiver, and has filled the lives of well-meaning, professing Christians with idolatry.

These things bring the wrath of God upon children of disobedience, who try to make pagan customs of Baal worship Christian.

You must answer for your activities and for what you teach your children.

These customs of Easter honor Baal, who is also Satan, and is still worshipped as the “Rising Sun” and his house is the “House of the Rising Sun.”

How many churches have “sunrise services” on Ishtar’s day and face the rising sun in the East?

How many will use colored eggs and rabbit stories, as they did in ancient Babylon.

These things are no joke, any more than Judgement day is a joke.

I pray to God that this tract will cause you to search for more truth.

We will be glad to help you by providing more information and by praying for you.

These are the last days, and it is time to repent, come out and be separate.

David J. Meyer

www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract1.html

Last Trumpet Ministries International
PO Box 806
Beaver Dam, WI 53916

Original artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=611

 

 

Dit bericht is geplaatst in De Leugen aan de macht, Religie en de NWO, Veritas Nieuws Service. Bookmark de permalink.

2 reacties op (Eng + NL) De heidense oorsprong van Pasen … The Pagan Origin Of Easter

  1. Pingback: BOINNK!!! | Wat wij ‘Pasen’ noemen, wat heeft dat te maken met de opstanding van Christus Jezus?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *