De macht achter de macht: Het European Council on Foreign Relations en twee illustere oprichters

Dit artikel werd eerder al op 01-01-10 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

De macht achter de macht: Het European Council on Foreign Relations en twee illustere oprichters

Onze ‘democratie’ is gekocht en betaald. Achter de façade van democratie bevinden zich de informele groepen en organisaties die de wereldagenda in werkelijkheid bepalen. Of het nu het achterkamertje is van de minister president, de Koninklijke Haagse Golf & Country Club te Wassenaar, de besloten vergaderingen van de ongekozen Europese Raad van Ministers of de Bilderberggroep: dáár neemt men de werkelijke besluiten. Nog een laag dieper dan deze on- en dikwijls anti-democratische groeperingen – echte zeggenschap, laat staan macht van het volk vinden de elitaire leden ongewenst – bevinden zich de wereldgrootmeesters; de vertegenwoordigers van de corporaties, het Grote Geld en hun eigenaren, welke laatsten uiteindelijk de dienst uitmaken volgens het aloude dictum: “Wie betaalt, bepaalt.”

De wegbereiders voor onderwerping en kolonisatie door de wereldbezitters zijn vaak de zogenaamde ‘denktanks’ die al dan niet op bestelling de benodigde alibi’s verschaffen voor interventie. Daarnaast zijn er de diverse ‘liefdadigheidsinstellingen’. De laatsten financieren dikwijls groeperingen die een uit de pas lopend land destabiliseren en gereedmaken voor internationaal ingrijpen voor ‘vrede en democratie’ volgens het maçonnieke devies ‘ordo ab chao.’ Ook hebben zij carte blanche om mensen en goederen in te voeren. Het lijkt op de missionarissen in de koloniale tijd als (onvermoede) pioniers voor bezetting door een koloniaal heerser.

Het Europese Council on Foreign Relations is zo’n ‘denktank’ en machtige schaduwregering. Bij het grote publiek (nog) niet bekend is deze organisatie opgericht en gefinancierd door de momenteel wellicht belangrijkste representant van de bezitters van onze wereld, geassisteerd door een moderne Mata Hari uit…

Nederland, net als de oorspronkelijke…

Het Council on Foreign Relations, ontwerper van ‘global governance’ voor de World Order van de 21ste eeuw
Op 7 mei 2007 schrijft “The New York Sun”: “Miljardair plant een Europese versie van het Council on Foreign Relations.” De miljardair is George Soros, een ‘filantroop’, gericht op ‘vrede en democratie’ door het openbreken voor de wereldmeesters van onafhankelijke en zelfvoorzienende samenlevingen. Het ‘onafhankelijke’ European Council on Foreign Relations zal een onderzoeksinstituut zijn dat overeenkomt met het Council on Foreign Relations (CFR) in Amerika, schrijft de krant.i

Professor Carroll Quigley, tijdens zijn leven CFR-lid, mentor van Clinton en de officiële historicus van het CFR, definieert deze denktank in zijn boek “Tragedy and Hope” als volgt:

Het Council on Foreign Relations is de Amerikaanse tak van een genootschap die ontstaan is in Engeland … [en]… gelooft dat nationale grenzen uitgewist moeten worden en een wereldheerschappij gevestigd.” (volledige boektekst, klik hier).ii

Het CFR staat in de Verenigde Staten bekend als “de onzichtbare regering” of ook wel als de “Rockefeller Foreign Ministry.”

In 2008 start het CFR met een vijf-jaren programma met als doel het opzetten of vervolmaken van mondiale organisaties op diverse niveaus, gestoeld op de reeds na de tweede wereldoorlog opgerichte internationale instellingen. Op dit programma anticipeert professor Daniel W. Drezner in zijn toespraak op 26 februari 2007 voor het CFR onder de titel “De nieuwe Nieuwe Wereld Orde.”iii Sommige bestaande organisaties als VN, G8, NAVO, IMF, and AU worden gemoderniseerd. Einddoel is het faciliteren van ‘global governance.’* Met een mondiale regering kan er beter ingespeeld worden op de trans-nationale problematiek, met name het terrorisme. Het programma is genaamdInternational Institutions and Global Governance: World Order in the 21st Century.”iv (voor de volledige PDF-tekst van het programma, klik hier).

Huidige en historische leden van de machtige binnenste circel van de CFR zijn onder andere George Soros, David en Jay Rockefeller (financiers CFR en Rothschild-gelieerd), de bankiers Paul Warburg en W. Averell Hariman (nauw gelieerd aan Rothschild en financiers van Hitler, zie o.m. anarchiel.com “Het verborgen gezicht van de Europese Unie”), bijna alle Amerikaanse presidenten, Henri Kissinger (verantwoordelijk voor de Vietnam-genocides), Alan Greenspan (verantwoordelijk voor de kredietcrisis) en Richard B. Cheney (medearchitect van en grootverdiener aan de Irak-oorlog).v Lidmaatschap is bij invitatie en op voorspraak vanuit het CFR zelf. Veelal hebben de aspirantleden elders reeds hun gedrag getoond in andere denktanks.

Het European Council on Foreign Relations: Europa’s wegbereider van Der Anschluß op ‘global governance’*
De Europese tegenhanger van het CFR (ECFR), is opgericht – gelijk de Bilderberggroep ten tijde van de Koude Oorlog (zie anarchiel.com “Het verborgen gezicht van de EU”) – ter verbetering van de “communicatie van Europa met Amerika” en om de mondiale samensmelting tot een wereldregering vanuit de Europese Unie te bewerkstelligen. Net als de Bilderberggroep door Rockefeller als founding member en financier destijds, wordt het ECFR medeopgezet en grotendeels gefinancierd vanuit de Verenigde Staten.

De corporate financiers zijn steeds gericht geweest op ultieme vrijhandel door het slechten van grenzen. Gedeclassificeerde overheidsdocumenten uit de vijftiger en zestiger jaren tonen dat Ford (eerder medefinancier van Hitlers beoogde corporatiemekka: “Der Europaïsche Wirtschaftgemeinschaftvi) en Rockefeller via de CIA agressief hebben geprobeerd de vorming van een corporate Europese vrijhandelsstaat te bevorderen door Euro-federalisten te financieren, schrijft The Telegraph van 19 september 2000.vii De ‘vaders’ van de Europese beweging zijn door de sponsors behandeld als uitvoerend personeel, schrijft de krant. De in 1960 overleden Józef Retinger is misschien wel de belangrijkste gesponsorde medegrondvester en leider van de Europese beweging. De als jezuïtische priester opgeleide vrijmetselaar Dr. Retinger benadert Prins Bernhard in 1954 als ideale lobby-kandidaat voor de medeoprichting van de Bilderberggroep waar hijzelf secretaris van wordt (daarna neemt de Leidse professor Victor Halberstadt dit over. In Leiden bevindt zich ook het secretariaat, aldus het Leids Dagblad van 15 mei 2009. Merenwijk, Zonnebloem 26, volgens Micha Kat).viii Met de oprichting van het ECFR lijkt het alsof de corporate investeerders hun investering met interest terug willen.

Jean-Luc Dehaene die functies heeft bekleed als het minister presidentschap van België, lid was van het Europees Parlement en visepresident van de European Conventie zei over het ECFR:

Het is de nieuwe uitdaging voor de Europese Unie om een modiale speler te worden en alszodanig een actieve contribuant aan de ‘global governance.’ Om dat te bereiken moet de EU met één stem spreken. Het Europese Council on Foreign Relations kan bijdragen aan het formuleren van de Europese boodschap.ix

Het ECFR publiceert op 3 juni 2009 een artikel op haar site onder de titel “Obama’s New World Order”, dat uit de doeken doet dat de Noord-Amerikaans-Europese regio enkel onderdeel vormt van een groter geheel:

President Obama poogt niets minder dan de wereld orde te herscheppen. […] In Obama’s nieuwe wereld orde vormen transatlantische betrekkingen niet het fundament, maar slechts een van de ellipsen in het Venn-diagram.”

In “New World Order: the balance of soft power and the rise of herbivourous powers” gepubliceerd door het ECFR op 24 oktober 2007, zet Mark Leonard het beleid uiteen. Leonard schrijft dat verleiding het beste instrument is voor de invoer van een “Nieuwe Wereld Orde”, teneinde: “to get what you want.” Massamedia en public relations zijn daarin van oudsher het geëigende middel. Leonard maakte deel uit van de CER, een zeer invloedrijke globalistische denktank, het Foreign Policy Centre onder supervisie van Tony Blair en het transatlantische, door Rockefeller financieel ondersteundex German Marshall Fund. Thans is hij uitvoerend directeur van het ECFR.

De vijftig ‘founding members’ van het ECFR met zeven kantoren in Europese hoofdsteden, bestaan uit EU-parlementsleden, voormalige minister presidenten, leiders in de zakenwereld, media, mensenrechten, EU-ministers, bekende intellectuelen en opniemakers; een invloedrijke samenstelling die overeenkomt met die van de CFR. Inmiddels is het ECFR meer dan verdubbeld tot 122 leden. Voor Nederland nemen momenteel zes personen deel, onderwie Michiel van Hulten, voormalig EU-parlementslid en medewerker aan het verkiezingsprogramma van Tony Blair (1997) en Gijs de Vries, voormalig EU coördinator terrorismebestrijding.

Het lidmaatschap is enkel bij invitatie via introductie door een ander ECFR-lid en gesteund door minimaal twee referenties.xi Meestal is het gedrag en de denkwijze van toekomstige leden al bekend vanuit andere denktanks. Door dit ondemocratische ons-kent-ons systeem is het politiek correct- en globalistisch corporatief denken, gewaarborgd. Achter de schermen houdt het ECFR zich bezig met de Europese politiek en fungeert net als de CFR als een schaduwregering.

George Soros de verpersoonlijking van de mondiale corporate elite
De miljardair waarover The New York Sun in 2007 bericht als oprichter en financier van de Europese versie van het CFR, is, zoals gezegd, de in Boedapest geboren joodse immigrant György Schwartz, beter bekend als George Soros.xii Soros is behalve lid van het CFR, ook lid van de Trilaterale Commissie (2005) en Bilderbergbezoeker (o.m.1994). Thans wordt hij gezien als ‘s werelds grootste speculant en investeerder en staat momenteel (31-12-09) op nummer 29 van de Forbes lijst van ‘rijkste’ mensen ter wereld (hoewel namen als Saxe Coburg Gotha, Rothschild en Orange op deze lijst niet te vinden zijn).

In de oorlog, ruim voor zijn emigratie naar Amerika, werkt Soros voor de Judenrat die in veel gevallen, zoals in Hongarije, collaboreerden met de nazi’s om geloofsgenoten op te geven voor de slaven- of vernietigingskampen. Soros helpt welvarende joden identificeren en onteigenen.xiii Zijn vader, Tivadar Soros, beschrijft vanaf bladzijde 17 van zijn boek “Masquerade: dancing around death in Nazi-occupied Hungary”, hoe Soros de nazi’s, ondanks zijn verbod, niet tot eigen ongenoegen assisteert in het oppakken van medegelovigen voor de dodenkampen.

In de VS aangekomen zou Soros op eigen kracht zijn fortuin gemaakt hebben met speculeren en dit aan willen wenden voor het creëren van wat hij noemt, een (economische) ‘Open Society.’ Met zijn ‘liefdadigheidsorganisatie’ opererend onder de feelgood-name “Open Society Institute” (OSI), breekt hij gesloten – dat wil zeggen zelfvoorzienende en onafhankelijke samenlevingen – open onder de dekmantel van ‘democratisering’, voor de invoer van het internationale graai-corporatisme. Soros’ OSI financiert, mobiliseert, ondersteunt en traint groeperingen die een land destabiliseren en gereedmaken voor internationale interventie ten behoeve van ‘vrede en democratie.’xiv Nieuwe media als Twitter worden ingezet om het destabiliserende effect van bepaalde bewegingen te vergroten. Een klein voorbeeld is de ophemeling van het belang van Twitter bij het aan de kaak stellen van de vermeende ‘valse verkiezingsoverwinning’ van Irans president Ahmadenijad door OSI-medewerker Evgeny Morozov in de Washington Post van 17 juni 2009. Gezien de oprichter en financier is het European Council on Foreign Relations formeel onderdeel van de Open Society Foundation te Londen. Net als de OSI zegt het ECFR vrede en democratie na te steven in een open maatschappij en met name ook de expansie van dit ‘democratisch’ gedachtengoed.xv

Soros was een van de hoofdsponsors van Obama maar ook van Osama. Soros heeft een fortuin gemaakt in de wapenhandel met Osama bin Ladens broer Shafiq bin Laden. De Times van 8 mei 2003 bericht hoe Soros als partner in een Carlyle fonds, tezamen met president Bush op de ochtend waarop American Airline nummer 11 de WTC-noordtoren doorboort, een zakenontmoeting heeft met Shafiq en rechtstreeks verdient aan de gelijktijdig geënsceneerde tereurhoax waarbij 3000 onschuldige burgers worden geslachtofferd. De uiteindelijke winsten, nadat het WTC is opgeblazen en de ‘War on terror’ kan beginnen, zijn astronomisch.xvi

Soros speculeert op de mondiale financiële markten via zijn investeringscorporatie Quantum Funds NV. Om aan overheidstoezicht te ontkomen is Quantum Funds gevestigd in een witwas- en belastingparadijs dat in het verleden diverse malen door de OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) is genoemd als belastinghaven en ‘s werelds belangrijkste centrum voor het witwassen van illegale Zuid-Amerikaanse cocaïne- en andere drugsopbrengsten: Curaçao.

Het fonds vertegenwoordigt een aantal aandeelhouders waarvan de namen geheim zijn. Time Magazine van 4 mei 1987 noemt per ongeluk een storting in 1969 van de Rothschild familie als bijdrage in het oprichtingskapitaal.xvii Recentelijk op 30 november 2009 werden de namen van Rothschild en Soros door verschillende financiële nieuwsbronnen met elkaar in verband gebracht bij landaankopen en een investering in een corporatie voor telecommunicatie in Afrika.xviii

Op 16 september 1992 komt het fonds in het nieuws als het in staat blijkt het Britse Pond te ‘breken’. Dit ‘breken’ impliceert een gedwongen devaluering van de munt door de Britse regering op wat de geschiedenis is ingegaan als “zwarte woensdag.” Nog nooit is dit eerder vertoond. Het dure Pond komt zo meer in het gareel van de overige Europese valuta, een effect toegejuichd door de Euro-federalisten en beoogd door de financiële elite. De ogenschijnlijk ongehoord kloeke inzet van Soros’ gehele vermogen in een ‘short sell’ op de devaluering van het Pond, levert Soros meer dan 1 miljard dollar op.xix Boze tongen beschuldigen Soros van voorkennis. Op 21 december 2002 brengt de New York Times een bericht naar buiten dat Soros door Frankrijk schuldig is bevonden aan handel met voorkennis.xx

Quantum Funds is het publieke gezicht van een omvangrijk netwerk van private financiële belangen, beheerd door de leidende aristocratische en koninklijke families van Europa, aldus de aan Princeton afgestudeerde historicus en onderzoeksjournalist William Engdahl. In een artikel uit 1996 getiteld “Het geheime financiële netwerk achter ‘Wizzard’ George Soros”, beschrijft hij hoe Soros onmogelijk zijn immense vermogen op eigen kracht en zonder voorkennis bijeen kan hebben vergaard. Engdahl wijst op het feit dat Quantum-commissieleden tevens zitting hebben in de directies van diverse Rothschild banken en financiële instellingen. Zoals Richard Katz en Nils O. Taube die directiefuncties hebben bij de London N.M. Rothschild & Sons merchant bank, Rothschild Italia S.p.A. te Milaan en de investeringsgroep St. James Place Capital te Londen die voor de helft eigendom is van Lord Rothschild.

Engdahl stelt dat Soros zijn succes volledig heeft te danken aan het Rothschild bankencollectief en dat men prefereert deze connectie niet publiekelijk te maken. Zelf is Soros werkzaam geweest bij, aldus Engdahl, een representant van Rothschild, Arnhold & S. Bleichroeder Inc. Deze financiële dienstverlener behartigt nog steeds bepaalde belangen van Quantum. Edmond de Rothschild’s Zwitserse Banque Privee SA en de Rotschild bank AG te Zurich noemt Engdahl als Soros’ financiers.xxi Het gehele netwerk aan Rothschild instellingen en connecties is obscuur doordat veel instellingen fungeren als holdings onder allerlei namen. Zelf treedt de familie ook zelden in het nieuws. Voor een compleet diagram van de Rothschild financiële instellingen: zie het ‘Rothschild banking diagramm’ op scribd.com.

Soros is een corporatistische globalist bij uitstek. Herhaaldelijk roept hij op ‘flexibel’ te zijn als hij spreekt over de Nieuwe Wereld Orde die aan de horizon gloort, zoals in zijn uitleg van de kredietcrisis in Forbes Magazine van 27 mei 2008.xxii Op 10 november 2009 publiceert Soros een essay waarin hij oproept tot de invoer van een wereldmunt en “A New World Architecture.” Het Internationaal Monetair Fonds zou daarin een cruciale rol moeten spelen.

De reorganisatie van de wereld orde zal verder moeten gaan dan het financiële systeem en de Verenigde Naties moeten betrekken, speciaal het lidmaatschap van de veiligheidsraad”,

aldus Soros in zijn uiteenzetting.xxiii

Mabel Wisse Smit, werktuig van het globalistisch corporatisme, genaamd “Nieuwe Wereld Orde”
De rechterhand van wereldmeester Soros is Martine Los uit Pijnacker, voormalig medewerkster in de onderwereld-sexclub Yab Yum alwaar zij als ‘De Marmot’ haar klanten – indien concurrenten van eigenaar K. Bruinsma – ‘informatie ontfutselde, aldus ex-drugsbaron Steve Brown in zijn boek “Killing Fields Amsterdam.”

Tegenwoordig is zij beter bekend onder de Titre de Courtoisie van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel van ‘Oranje’-Nassau (Genealogisch correcte naam volgens de gebruikelijke mannelijke lijn in de keizerlijke administratie: ‘Van Nassau-Dietz’. Het Huis van Oranje is namelijk uitgestorven en het gelijknamige prinsdom opgehevenxxiv).

Soros benoemt haar in 1997 tot directeur Europese Zaken van zijn Open Society Institute (OSI) te Brussel. Hij steunt Mabel en de oud-vicepresident investment banking bij Goldman Sachs – prins Johan Friso – tijdens het schandaal dat ontstaat rond hun huwelijk door Mabels leugens over haar relatie met moordenaar, maffia- en drugsbaas Klaas Bruinsma, schrijft de Independent van 11 oktober 2003.xxv Soros is aanwezig bij haar huwelijk te Delft op 24 april 2004.

Het Open Society Institute, aldus de Volkskrant van 9 oktober 2003 wil “gesloten samenlevingen […] veranderen in open democratische.” Mabel bleek de ideale kandidaat voor de verwezenlijking van corporatistische idealen onder de dekmantel van liefdadigheid, vrede en democratie. Niet al te scrupuleus en eventueel omkoopbaar door “skeletons in the cupboard” uit haar verleden, een bankier als stiefvader, de juiste contacten op hoog niveau (vaak door het bed met hen te delen), alsmede internationale ervaring bij pleitbezorgers van het internationaal corporatisme als het secretariaat van de Verenigde Naties te New York, de Shell Oil Corporatie te Maleisië, het Haagse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ABN-AMRO Bank corporatie te Barcelona.

In 1997 verricht Mabel Wisse Smit als directeur van Soros’ Open Society Institute werk voor een alweer door Amerika betaalde ‘denktank’; de Internationale Crisis Groep (ICG), een machtige lobbyorganisatie gesteund door Sorosxxvi, vermomd als liefdadigheidsinstelling ter legitimering van westerse (lees: Amerikaans-imperialistische) interventie en onderwerping voor ‘vrede en democratie’.xxvii Het ICG is actief in Joegoslavië bij het stelen van de natuurlijke rijkdommen van de bevolking tijdens de oorlog. Zo adviseert deze organisatie de NAVO om de Trepca-mijnen ‘zo snel mogelijk’ van de Serven af te nemen en legitimeert dat in het rapport “Trepca: Making Sense of the Labyrinth.” Milieuactivisten worden gebruikt om de ‘vervuilende mijnen’ te bezetten.xxviii

In die tijd zou Mabel vanuit haar ‘liefdadigheidswerk’ tevens betrokken zijn bij de zeer lucratieve wapenhandel naar voormalig Joegoslavië, destijds in oorlog. Haar naam circuleert op het internet tezamen met twee wapenhandelaren voor Bosnië; Muhammed Sacirbey en CIA-agentxxix Abdullah Bin Laden van de liefdadigheidsinstelling “World Assembly of Muslim Youth” (WAMY), welke organisatie door India, Pakistan, de Filipijnen en Bosnië is beschuldigd van het financieren van terrorisme.xxx

De getrouwde Bosniër-Amerikaan, VN-diplomaat en Wall Street investment banker Sacirbey had zes jaar een intensieve relatie met Mabel die, aldus een bericht van NOVA op 23 oktober 2003, hij intensief betrekt bij zijn werk: “gedurende de hele Balkanoorlog wijkt Wisse Smit nauwelijks van zijn zijde”.xxxi Desondanks betoogt hij in een interview met de Volkskrant van 30 oktober 2003 bij hoog en bij laag dat zij, ondanks deze intensieve en lange tijd waarin zij nauwelijks van zijn zijde week, absoluut niets wist van zijn wapentransporten.xxxii Een uitgebreid gedocumenteerd artikel op de Britse variant van internetkrant Indymedia van 27 oktober 2003, getiteld “War Child’ involved with arms lobby” doet uit de doeken hoe deze ‘liefdadigheidsinstelling’ (alweer) dient als alibi voor wapenhandel in Joegoslavië en hoe Mabel daar eveneens bij betrokken zou zijn. Mabel richt in die tijd War Child Nederland op (1995). Het blad ‘Expatica’ voor buitenlandse werknemers van corporaties en overheden, bericht op 22 oktober 2003 hoe de AIVD Mabel verdacht van lobbywerk voor Egyptische wapenhandelaren in de jaren negentig (originele bericht verwijderd).

Mabel zet zich in voor Sacirbey’s vrijlating als hij in 2003 wordt gearresteerd op verdenking van verduistering van minimaal 600.000 dollar uit fondsen en hulpgelden van de VN en krijgt publieke steun van de globalistische elite. In het strafdossier van de gevangen genomen wapenhandelaar-diplomaat wordt Mabel genoemd als spion.xxxiii De lijst van steunbetuigers voor Mabels actie, waaronder George Soros, geeft een goed inzicht in het type wereld waar Mabel zich ophoudt: de bezitters van de wereld, upper-class, pro-Amerikaans, corporatistisch, Atlantisch, zionistisch en overtuigd van de superioriteit van de westerse waarden en mondiale instellingen.xxxiv

Het NIOD-rapport van 10 april 2002 over de val van Screbrenica wijst Mabel en haar invloedrijke Bosnische lover aan als enigen buiten de Nederlandse regering die rechtstreeks invloed konden uitoefenen op het lot van de Bosniërs aldaar.xxxv Sacirbey speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van het Dayton-akkoord waarbij het onder Tito ooit zo stabiele Joegoslavië ontmanteld wordt, iets waar toevalligerwijs de VS en George Soros – die in het land miljoenen pompt ter creatie van een ‘open society’ – met het oog op vrijhandel en de strategische ligging van Joegoslavië groot voorstanders van zijn.xxxvi

Het doel van de shocktherapie à la Naomi Klein tot een gefragmenteerd Joegoslavië, is de deur wagenwijd te openen voor kolonisatie door de NAVO en VS op het kruispunt van West Europa en Centraal Azië met haar onmetelijke olierijkdom.xxxvii De NAVO moet echter eerst een reden tot interventie krijgen. Genocide is de oplossing. De CIA faciliteert het verdeel-en-heers spel en het bloedvergieten onder het volk. Jovica Stanisic, hoofd van de Servische geheime politie verantwoordelijk voor genocide, blijkt tegelijkertijd al acht jaar voor de CIA te werken.xxxviii

In 2002, wordt Mabel de politiek leider van het Londense hoofdkwartier van de Open Society Foundation waar ze op dat moment – aldus haar Engelstalige Wikipedia-pagina – de OSI activiteiten coördineert gericht op internationale beleidswijziging van gesloten samenlevingen als Joegoslavië, oftewel om ze braak te leggen voor de vrije en corporate wereldmarkt (Mabel “helps to coordinate all international OSI advocacy activities aimed at international policy change“). Voor iemand die zich presenteert als Prinses van Oranje – op de ECFR-ledenljst van 2009 laat zij zich ‘Van Oranje’ noemen – zijn al deze politieke verwikkelingen op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen. De Open Society Foundation is de wieg van het European Council on Foreign Relations. Formeel valt deze Europese kloon van het Amerikaanse Council on Foreign Relations daar nog steeds onder.

In 2007 wordt Mabel naast Soros een van de medeoprichters van het European Council on Foreign Relations, tevens vice-voorzitter en naast Soros directielid (ECFR-board). Bilderbergkrant NRC-Handelsbladxxxix schrijft op 4 oktober 2007, onder de propagandistische kop “Massabeweging nodig” ter onderstreping van de blijkbaar bittere noodzaak van het ECFR: “Prinses Mabel is mede-oprichter en vicevoorzitter van het European Council on Foreign Relations.” Op de Nederlandse pagina van het Europees Parlement over het European Council on Foreign Relations stelt Mabel “dat de organisatie de middelen biedt samen te werken aan oplossingen voor globale problemen zoals terrorisme, AIDS en het klimaat.” Al deze ‘problemen’ zijn echter gecreëerd ter invoering van vrijheid- en burgerechtenbeperkende maatregelen is uit talloze feitelijke artikelen op anarchiel.com en elders gebleken.xl Uiteindelijk doel is een fascistische corporate en gecentraliseerde werelddictatuur (zie hiervoor anarchiel.com “Nieuwe Wereld Orde: feit of fictie?”).

Vanaf 1 juli 2008 is Mabel behalve ECFR-lid, tevens CEO van “The Elders”, een politiek correcte denktank opgericht door Nelson Mandela en Richard Branson ter bevordering van ‘vrede en democratie’ naar globalistisch model, bestaande uit vooral oudpresidenten en -diplomaten als Jimmy Carter en Kofi Annan. De leden gaan de ‘global village’ helpen bij het oplossen van wereldproblemen. The Elders worden gesponsord door ondermeer miljardair Branson en het United Nations Foundation. De andere geldschieters zijn onbekend: de infomatiepagina van www.theelders.org met de sponsorlijst was tot de publicatie van dit artikel onbereikbaar.

Naomi Klein beschrijft in hoofdstuk 10 van “The Shock Doctrine” dat er voor de zwarte bevolking in Zuid-Afrika geen werkelijke verandering heeft plaatsgevonden omdat Mandela het onderdrukkende corporatistische economiesysteem in stand heeft gelaten. Nelson Mandela, Desmond Tutu en de ander leden lijken het ideale PR-gezicht voor dezelfde corporatistische gedachtenwereld. De aanpak die The Elders voorstaan echoot het bovengenoemde soft-beleid ter verleiding van de massa dat ECFR-directeur Mark Leonard voorstaat als noodzakelijke aanvulling op een robuuste, meer militair-politionele werkwijze.

David Rockefeller zegt in een interview met Charlie Rose in “In Charlie’s Greenroom: David Rockerfeller”: “Ik denk dat als ik een man zou uitkiezen die naar mijn idee vertegenwoordigt wat de wereld nodig heeft, dat Nelson Mandela zou zijn.”xli In de Chicago Tribune van 24 december 2005 antwoordt Barack Obama – zelf een Wall Street PR-man – op de vraag “Wie van de mensen die u hebt ontmoet was het meest intrigerend”: “Nelson Mandela was een krachtig moment.”xlii

Persoonlijk lijkt Mandela ook al langere tijd het globalistische gedachtegoed te zijn toegedaan als hij het Amerikaanse Congres toespreekt in 1994. De Washington Post van 7 oktober 1994 citeert zijn uitspraak, “De Nieuwe Wereld Orde die momenteel wordt geschapen moet zich richten op de creatie van een wereld van democratie, vrede en voorspoed voor allen.” xliii Dit waren tevens de de officiële redenen waarom de Irak-oorlog is aangegaan. Op de opening van de twaalfde topontmoeting in 1998 van de Non-Aligned Movement zegt Mandela dat “Een Afrikaanse wedergeboorte cruciaal [is] voor [een] Nieuwe Wereld Orde.xliv

Mandela is de ideale persoon om het Amerikaanse Congres of grote groepen mensen voor bepaalde denkbeelden over te halen, al dan niet beloond met een gulle bijdrage op een Zwitserse bankrekening door Rockefeller en consorten. Het is het verleidingsaspect waar het ECFR over spreekt en het charmeoffensief dat met Obama is ingezet na de al te doorzichtige cowboyjaren van Bush. Dat ECFR-lid, -vicevoorzitter, -oprichter en -mededirecteur Mabel van Oranje-Soros-Bruinsma-Sacirbey nu tevens het hoofd is van zijn organisatie spreekt boekdelen.

Wegbereiders van totalitaire ‘Global Governance’*
Het Europese Council on Foreign Relations en de twee hier beschreven oprichters, zijn een tekenend voorbeeld van de façade die aan de burger wordt gepresenteerd. Vermomd als weldoeners voor vrede en democratie zijn deze organisatie en de genoemde personen een vehikel ter vergroting van de macht en het geldelijke gewin van de happy few.

De principes van Bush en consorten, oorlog = vrede (& megawinst), ultieme vrijhandel en graai-corporatisme presenteren zij in een eleganter jasje. Het is de soft New World Order van ECFR-directeur Mark Leonard die het glijmiddel vormt voor de transitie naar de hard New World Order met een internationaal leger, een mondiale politiemacht, een wereldmunt, maximale burgercontrole en het einde van de individuele zelfbeschikking.

En zoals altijd: met Nederland in de voorhoede…

 

*Al naar gelang de volkstemming krijgt de Nieuwe Wereld Orde elk keer weer een andere aanduiding: Global Governance, World Order, Nieuwe Economische Orde, Nieuwe Orde, New American Century, Nieuwe Ordening, Global Order, New World Architecture, et cetera.
noten:

i The Sun, New York, 7 mei 2007, “Billionaire Plans Europe Version of Council on Foreign Relations.”
ii Professor Carroll Quigley, CFR lid, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (1966): “The Council on Foreign Relations is the American Branch of a society which originated in England …  [and] … believes national boundaries should be obliterated and one-world rule established.” Volledige tekst, klik hier.
iii CFR.org, “The New New World Order”, Daniel W. Drezner, Associate Professor of International Politics, Fletcher School of Law and Diplomacy, Februari 26, 2007, Council on Foreign Relations
iv CFR.org, mei 2008, “International Institutions and Global Governance: World Order in the 21st Century.” (voor de volledige PDF-tekst van het programma, klik hier).
v CFR.org “Historical Roster of Directors and Officers”, officiele lijst CFR.
vi Zie anarchiel.com “Het verborgen gezicht van de Europese Unie.”
viiTelegraph, 19 september 2000, “Euro-federalists financed by US spy chiefs.
viii Leids Dagblad, 15 mei 2009: “Geheime’ Bilderberggroep zit in Leiden” Vrijmetselarij Rettinger, zie Dr John Coleman; “The Conspirators Hierarchy- The Committee of 300”; blz. 52: “Rettinger was a well-trained Jesuit priest and a 33rd Degree Freemason.”
ix ecfr.eu: “What Council Members have said about ECFR…”; Dehaene: “The new challenge for the European Union is to become a global actor and as such an active contributor to the global governance. To achieve that EU have to speak with one voice. The European Council on Foreign Relations can contribute to formulate the European message.
x Rockefeller Brothers Fund, 8 maart 2005, “German Marshall Fund of the United States, The – A Memorial to the Marshall Plan: $150,000 for 3 years.”
xi Zie ecfr.eu, “Frequently Asked Questions.
xii The Sun, New York, 7 mei 2007, “Billionaire Plans Europe Version of Council on Foreign Relations.”
xiii Beschrijving “judenrat/jewish council”: en.wikipedia.org 28-12-09, participatie Soros: Kaufman, Michael T., Soros: The Life and Times of a Messianic Billionaire, Alfred A. Knopf: 2002, zie ook Soros, Wikipedia (Eng), zie ook rol Soros: “The Secret Financial Network Behind “Wizard” George Soros by William Engdahl. 
xiv Pakalert Press, 24 juni 2009, “Soros, the CIA, Mossad and the new media destabilization of Iran.”
xv Washington Post, 17 juni 2009, “Iran Elections: A Twitter Revolution?” Zie verder ECFR-site: “ECFR is a project initiated by and legally part of: Open Society Foundation, 5th/4th Floor, Cambridge House, 100 Cambridge Grove, London W6 0LE, United Kingdom, Registered Charity in England and Wales. Reg. Number: 1105069, Registered Company in England and Wales. Reg. Number: 4571628.” Zie ook programma’s ECFR: “Democracy, Human Rights and Justice”. Beschrijving: “How can the EU and its member states best promote the values of democracy, human rights and justice across the spectrum of Europe’s engagement with the world? What is the relationship of these principles to other objectives of European foreign policy, and what is the most effective way to support their further expansion?”
xvi Times, 8 mei 2003, “Heady times for Carlyle in the wake of chaos and grief that gripped a nation.” Over de terreurhoax: hiervoor is overweldigend bewijs geleverd en de bronnen zijn talloos. Voor degenen die nog niet bekend zijn met de materie en er open voor staan: zie ter introductie: Loose Change Final Cut. Zie ook: anarchiel.com “Het sprookje van terreur.”
xvii Time Magazine, 4 mei 1987, “George Soros: World’s Champion Bull Rider.”
xviii Europmoney Institutional Investor, 30-11-2009 “Soros, Albright, Rothschild In $350M Deal”.
xix Niall Ferguson: The Ascent of Money. A Financial History of the World. Penguin Books, London 2009, ISBN 978-0-141-03548-2
xx New York Times, 21 december 2002, “Soros Is Found Guilty in France On Charges of Insider Trading.”
xxi William Engdahl, “The Secret Financial Network Behind “Wizard” George Soros.”. Informatief over het verband tussen Soros en Rothschild is ook hoofdstuk 56 “George Soros und der Rothchild Connection.” uit het controversiële boek van Jan Udo Holey, pseudoniem Jan Van Helsing “Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert.”
xxii Forbes, 27-05-2008, “Soros Explains The Credit Crisis
xxiii Project-syndicate.org, 10 november 2009, “A New World Architecture”, George Soros: “Reorganizing the world order will need to extend beyond the financial system and involve the United Nations, especially membership of the Security Council.”
xxiv Zie anarchiel.com: “Het koningshuis.”
xxv Independent, 11 oktober 2003, “Prince quits succession as fiancée linked to gangster.
xxvi www.crisisgroup.org, “George Soros, Remarks on receiving the ICG Founders Award, 9 October 2003”, “Soros: “My support of the ICG is part of a larger strategy.”
xxvii Link lag te gevoelig en is weggecensueerd. Oorspronkelijk adres:http://www.crisisweb.org/annual/1998/staff.htm , oorspronkelijke tekst: “ICG would like to thank the following individuals for their contribution to the organisation’s work during 1997: Laura Bernard, Sue Blackmore, Lee Bryant, Carole Corcoran, Lynne Davidson, Leo Dobbs, Eran Fraenkel,Martin Gairdner, Betsy Hamilton, Deborah Hinton, Alice Jay, Bernard Leloup, Peter Luff, Ivan Lupis, Paul Manning, Moritz Mieier-Ewart, Natasha Nadazin, Raymond Ryan, David Shearer, Simon Sheehan, Victor Tanner, Christiaan Winkel and Mabel Wisse-Smit.
xxviii International Crisis Group, “Trepka: Making Sense of the labyrinth”, 26 november 1999. Zie voor context:
Www.globalresearch.ca, Michel Chossudovsky: “Dismantling Former Yugoslavia, Recolonizing Bosnia-
Herzegovina. Administered in several doses since the 1980s, NATO-backed neo-liberal economic medicine has helped destroy Yugoslavia.”
xxix Greg Palast, “The Best Democracy Money Can Buy”, ISBN 0-452-28391-4 over o.m. Abdullah Bin Laden die vlug het land wordt uitgesmokkeld na 9-11 en de connectie met CIA-operaties in Bosnie.
xxx Zie ondermeer Indymedia, “De vrienden van Mabel Wisse Smit”, b.v. de opmerkingen van Mark Metzelaar tegen onderzoeksjournalist Henk Ruyssenaars, “Bosnie-Oranje contra affaire”: “Een andere liefdadigheidsorganisatie voor Bosnie, is WAMY van Abdullah Bin Laden. Deze werd gesteund door de CIA en was opgemerkt door de “Dutch intelligence”. De steun van de CIA ging met name uit naar het bevechten van de Serven. De belangen tussen Soros, Mabel, WAMY (Abdullah Bin Laden), Holbrooke, Bosnisch ambassadeur, Clarke, en CIA waren daarin gelijk.
Het gebied waarin geopereerd werd, eveneens. Al die mensen kennen elkaar eveneens, of via een tussenstap, …op het rechtstreekse verband met Mabel na…”
xxxi NOVA.tv 23 oktober 2003, “Muhamed Sacirbey.”
xxxii Volkskrant, 30 oktober 2003, “Sacirbey: Mabel Wisse Smit onwetend van wapenhandel
xxxiii NOVA, 9 oktober 2003, “Pleidooi voor Mabel Wisse Smit”. Link naar uiteindelijk fragment strafdossier is onklaar gemaakt.
xxxiv Volkskrant, 9 oktober 2003 ,“Internationale vips betuigen steun aan Mabel Wisse Smit.
xxxv NOVA, 29 oktober 2003, “Muhamed Sacirbey.”
xxxvi Www.globalresearch.ca, Michel Chossudovsky: “Dismantling Former Yugoslavia, Recolonizing Bosnia-Herzegovina. Administered in several doses since the 1980s, NATO-backed neo-liberal economic medicine has helped destroy Yugoslavia.”
xxxvii Zie Naomi Klein “The Shock Doctrine” & “A Century of War, Anglo-American Oil Politics and the New World Order” door William Engdahl, bladzijde 238.
xxxviii LA Times, 1 maart 2009, “Serbian spy’s trial lifts cloak on his CIA alliance.”
xxxix Van deze krant hebben vele malen hoofdredacteuren de Bilderbergbijeenkomsten bijgewoond. Ook in 1991 toen David Rockefeller de pers bedankte voor 40 jaar stilzwijgen zodat de plannen voor een wereldregering mogelijk werden. Zie anarchiel.com: “Nieuwe Wereld Orde Feit of Fictie”, Deel II.
xl Zie voor terrorisme; Loose Change Final Cut. Zie voor klimaat “The Great Global Warming Swindle.” Zie ook: anarchiel.com “Het sprookje van terreur.”
xli Charlie Rose in “In Charlie’s Greenroom: David Rockerfeller.” Oktober 2007. “I think if had to pick a man living today who it seems to me represents what the world needs that it would be Nelson Mandeal.”
xlii Chicago Tribune, 27 december 2005 “Q&A with Sen. Barack Obama”: “Of the people you’ve met, who are most intriguing? A. Meeting Nelson Mandela was a powerful moment.”
xliii Washington Post, 7 oktober 1994, “Mandela Addresses Congress”, “the new world order that is in the making must focus on the creation of a world of democracy, peace and prosperity for all humanity,”
xliv DURBAN, Paul Ejime, S. Africa (PANA) – September 2: “Mandela Says African Rebirth Crucial For New World Order ” 

Door Jim Beame

download PDF-versie

Overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/de_macht_achter_de_macht_het_european_council_on_foreign_relations_en_

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *