De wereld in gijzeling. Deel V: Wellinks wereldbank, geruisloze motor achter opkomend wereldfascisme

Dit artikel werd eerder al op 09-05-10 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht. 

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

Klik hier voor deel 1

De wereld in gijzeling. Deel V: Wellinks wereldbank, geruisloze motor achter opkomend wereldfascisme

De bekende geschiedenis van de samenleving is niet meer dan het zichtbare deel van de ijsberg. Er is een schaduweconomie, schaduwpolitiek en eveneens een schaduwhistorie, bekend bij conspirologen.* Er zijn [ongeziene] krachten werkzaam in de wereld, niet te stoppen voor de [machtigste] landen en zelfs continenten. Er bestaan internationale ‘supra-nationale’ en ‘supra-overheids’ groepen. In overeenstemming met de traditie, spelen de mystieke en religieuze componenten uiterst belangrijke rollen in de geschiedenis van de mensheid.” i

(Dr. Tatyana Koryagina, hoofdeconoom Russische Ministerie van Economische Zaken, 2001).
De wereld is in gijzeling. Sinds de kredietcrisis breiden de banken hun macht in sneltreinvaart uit door niet langer enkel de derdewereldlanden maar álle naties aan een wurgend schuldinfuus te koppelen. De fenomenale renteschulden verhalen overheden via belastingen op de burgers. Het doel is gecentraliseerde totaalcontrole.

Na de totstandkoming van de centrale banken ontstaat de “centrale bank der centrale banken” als verdere centralisering en bijgevolg vergroting van de bankiersmacht. Weinigen hebben van haar gehoord. Toch is het de wereldbank in spe met politietaken. De stichting gebeurt onder dubieuze omstandigheden door mensen van dubieus allooi. Vandaag de dag zitten lieden van precies hetzelfde allooi achter de knoppen: de Greenspans, Bernankes, Trichets, Kissingers, Wolfowitzen, David Rockefellers en Jacob Rothschilds. De bank opereert in het uiterste geheim buiten alle democratische principes om en is succesvol in het bouwen van de “New International Economic Order”. Langzaam treedt de bank vanuit haar schimmige, ‘low profile’ achtergrond in de openbaarheid. Zij wordt de motor achter ‘global governance.’* Om de wereldbevolking daarvoor rijp te maken kan een kredietcrisis een nuttig instrument zijn…

Het voorwendsel tot oprichting en het volk daarvoor geofferd
The Bank of England was lange tijd de enige en daarna belangrijkste centrale bank ter wereld. In de twintigste eeuw verandert dit. De BIS verschijnt ten tonele. De BIS-bank of Bank voor Internationale Betalingen ziet het levenslicht als gevolg van het klassieke spel van een gecreëerd probleem, de reactie van de massa en de geboden ‘oplossing’. De formule is daarbij steevast: probleem-reactie-oplossing. Deftiger gezegd: these-antithese-synthese volgens de Hegeliaanse dialectiek. De uitkomst staat hierbij tevoren al vast.

De Wall Street Crash in 1929 en de navolgende ‘crisis’ versterken het excuus voor de centrale bankiers om op 20 januari 1930 te Den Haag deze Bank for International Settlements (BIS) op te richten met haar hoofdvestiging in het Zwitserse Bazel. De deelnemende landen binden zich aan de BIS door ondertekening toepasselijkerwijs in Nederland – het land van waaruit het huidige banksysteem immers is ontstaan – van het internationale Hague Agreement.

Duitsland moet 132 miljard goudmark per jaar betalen als gevolg van het Verdrag van Versailles dat de Eerste wereldoorlog in 1919 officieel beëindigde (= probleem). De Duitse economie verkeert op de rand van de afgrond en kan als grootste economie van Europa de andere economieën meeslepen in deze crisistijd als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen. De werkloze en hongerige Duitsers zijn radeloos en tot alles bereid om hun kinderen te voeden. De roep om maatregelen en regulering zwelt aan (= reactie).

Het is Hjalmar Schacht die het voorstel doet tot de oprichting van de BIS. ii Schacht is de president-directeur van de Duitse Reichsbank en Hitlers latere Nazi-minister van Economische zaken verantwoordelijk voor de geldstromen nodig voor de Führers oorlogsmachine. Behalve Schacht staan Charles Dawes en Owen Young aan de basis van de BIS. Als representanten van het internationale bankenkartel binnen de Amerikaanse overheid, bedenken zij een ‘hulpplan’ voor de heropbouw van de Duitse economie waarbij zij het land opzadelen met een lening van $ 800 miljoen zodat feitelijk op alle Duitse bezittingen een kolossale hypotheek komt te rusten en het land volledig aan de bancaire ketting ligt. De betalingen zouden plaats moeten vinden via een intermediair en toezichthouder op de Duitse herstelbetalingen, is de officiële uitleg voor de noodzaak van de BIS (=oplossing).

Het eigenlijke plan is een bedenksel van bankier J.P. Morgan. iii Zowel J.P. Morgan, Dawes en Young zijn Rothschild agenten, aldus diverse schrijvers waaronder Anthony Sutton, Andrew Hitchcock en William Dean A. Garner. Garner, ‘ghostwriter’ van auteurs in de New York Times, stelt zelfs:

De BIS is het Rothschild spaarvarken. Centrale banken zijn illegaal opgerichte private banken die in eigendom zijn van de Rothschild bankiersfamilie”. iv

De aldus ontstane schulden, verhoogd door onbetaalbare rentes, veroorzaken bezuinigingen, afbraak van verworven rechten (=vrijheden), massawerkloosheid en honger. Uiteindelijk maakt deze wurgconstructie het Duitse volk zo desperaat dat zij massaal stemmen op Hitlers partij, de NSDAP, met de bekende gevolgen. Kolen- en staalbaron Fritz Thyssen, een van Hitlers belangrijkste financiers zegt hierover:

Ik heb me tot de Nationaal Socialistisch Democratische Partij gewend pas nadat ik overtuigd raakte dat het gevecht tegen het Young Plan onvermijdelijk was als een complete ineenstorting van Duitsland voorkomen zou moeten worden. v

Het werkelijke doel: een wereldsysteem van financiële controle in privéhanden
Bij nader inzien blijken de betalingsproblemen van Duitsland echter niet de werkelijke reden te zijn voor de oprichting van de BIS. Het oprichtingsdocument bevat namelijk een veel vergaander doelstelling waarin Duitsland zelfs in het geheel niet wordt genoemd:

De doelen van de bank zijn: het bevorderen van de samenwerking van centrale banken en het bieden van aanvullende faciliteiten voor internationale operaties; en het handelen als bewindvoerder of vertegenwoordiger voor wat betreft internationale financiële schikkingen aan haar toevertrouwd in overeenstemming met de afspraken met de betrokken partijen.” vi 

Duidelijk is hier de centrale plaats en overkoepelende functie die de BIS heeft: een centrale bank der centrale banken en centralisering staat gelijk aan een toename van macht omdat elders macht wordt weggenomen.

De beroemde Harvardprofessor Carroll Quigley, adviseur van Amerika’s Ministerie van Defensie, lid van de Council on Foreign Relations en mentor van Clinton, heeft als ingewijde jarenlang de werking van het banksysteem kunnen bestuderen. Hij heeft een duidelijke visie op het werkelijke doel van de BIS. In zijn boek “Tragedy and Hope” beschrijft hij bovengenoemd consortium van centrale bank-directeuren dat als een geheim genootschap opereert en besluit tot de vorming van de BIS-bank. De Bis-Bank is, aldus Quigley, de ‘apex’, de spil in het machtsweb van centrale banken. Hij beschrijft dat treffend met de woorden:

De machten van het financiële kapitalisme hadden een verstrekkend doel, niets minder dan het creëren van een wereldsysteem van financiële controle in privéhanden, in staat het politieke systeem van elk land en de wereldeconomie in zijn geheel te overheersen. Dit systeem zou bestierd moeten worden op feodale wijze door de centrale banken van de wereld, die gezamenlijk opereren door middel van geheime afspraken gemaakt in de vele bijeenkomsten en conferenties. De spil van het systeem zou de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, Zwitserland moeten worden, een private bank in eigendom van, en beheerst door de centrale banken van de wereld, welke zelf private corporaties vormen. Elke centrale bank […] zou zich beijveren om haar regering te domineren door haar vermogen leningen aan de Schatkist te bepalen, de buitenlandse valuta te manipuleren, de mate van economische activiteit in een land te sturen en meewerkende [collaborerende] politici te beïnvloeden met als dank financiële beloningen in de zakenwereld.” vii

Professor Anthony Sutton komt na zijn onderzoek tot dezelfde conclusies als Quigley. In hoofdstuk 1 van “Wall Street and the Rise of Hitler” noemt hij de BIS “The Apex of Control.” Over de werking en invloed van het feodale systeem van financiële controle in privéhanden waarover Quigley schrijft, vervolgt hij:

Dit feodale systeem functioneerde in de jaren twintig van de vorige eeuw zoals het vandaag de dag nog steeds functioneert, via het medium van de private centrale bankiers in elk land die de nationale geldvoorziening van afzonderlijke economieën beheersen. In de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, beïnvloedden het New Yorkse Federal Reserve Systeem, de Bank of Engeland, de Reichsbank te Duitsland en de Banque de France eveneens min of meer het politieke apparaat van hun landen afzonderlijk op indirecte wijze door beheersing van de geldvoorziening en het scheppen van een monetaire omgeving. Een directere invloed werd gerealiseerd door te voorzien in politieke fondsen, of het wegnemen van steun aan politici en politieke partijen. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, weet President Herbert Hoover zijn verlies in 1932 aan het wegnemen van steun door Wall Street en de switch van de financiën en invloed van Wall Street naar Franklin D. Rooseveldt. Politici die ontvankelijk zijn voor de doelen van het financieel kapitalisme en universiteiten productief in ideeën voor wereldcontrole bruikbaar voor de internationale bankiers, worden in het gareel gehouden met een systeem van beloningen en straffen.” viii   

De BIS-financiers/eigenaars betrokken bij de oprichting, bestaan uit zes private centrale landsbanken en drie ‘gewone’ private banken, te weten: J.P. Morgan & Company, First National Bank of New York (nu Citygroup ix) and First National Bank of Chicago (nu onderdeel J.P. Morgan x). De laatste drie banken hebben een meerderheidsbelang in de Federal Reserve Bank (FED), een private bank die fortuinen verdient aan het drukken van het overheidsgeld uit het niets, gelijk de overige private centrale banken, en daar bovendien nog rente voor rekent. Aan de aldus ontstane staatsschuld gaat het hoofdbestanddeel van uw belastingen op. Deze oplichting stelt wijlen Aaron Russo, voormalig vriend van de Rockefellers, aan de kaak in zijn film “Freedom to Fascism” welke in 2006 een staande ovatie ontvangt tijdens het filmfestival te Cannes.

Na de oprichting van de BIS te Den Haag is de Tweede Wereldoorlog het middel om de wereld rijp te maken voor een verdere centralisering van de macht ‘voor vrede, veiligheid en democratie’ xi met de introductie van talloze mondiale controle-instituten. In Bretton Woods besluiten politici van 44 landen uit naam van de banken en corporaties die zij dienen, tot de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank onder het voorwendsel dat vrije handel toch zo’n probaat middel is tegen toekomstige oorlogen, oorlogen die door hetzelfde banken- en corporatiekartel aan beide zijden gelijkelijk zijn gesteund en gefinancierd. Dit laatste is door verschillende schrijvers onweerlegbaar aangetoond. De bekendste is opnieuw Anthony Sutton, naar mijn idee een van de helden van de twintigste eeuw, met zijn trilogie “Wallstreet and and the Bolshevik Revolution” (1974), “Wall Street and the Rise of Hitler ” (1976)  en “Wall Street and FDR” (= Federal Reserve System. 1976). De financiering en steun van Hitler door ‘respectabele’ Europese banken en bedrijven als Shell en Philips, komt uitgebreid aan bod in Jacques R. Pauwels uitstekende “Big Business met Nazi-Duitsland” (2009).

Opbrengst goud concentratiekampmoorden witgewassen door de BIS
De secretaris van President Roosevelt, Henry Morgenthau, verricht in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog onderzoek naar de lotgevallen van de BIS, verzamelt bewijsstukken en beschrijft zijn bevindingen in dagboeken. De BBC documentaire “Banking with Hitler” (1998) toont op basis van onder meer deze dagboeken, dat niet alleen de Zwitserse banken maar het gehele internationale bankenkartel betrokken is geweest bij de financiering van Hitler. xii De BIS is daarbij de spil. Bij de directie van de BIS zitten bankiers van de Bank of England zij aan zij met Nazi-kopstukken als Hermann Schmitz, directeur van IG Farben; Kurt von Schroeder, directeur van de JH Steinbank te Keulen, tevens gezaghebbend medewerker en financier van de Gestapo; Walther Funk, president van de Reichsbank als opvolger van de eerder genoemde Schacht en Emil Puhl als vice-president.

Onder het offeren van jonge burgerlevens op het slachtveld, verzorgt de BIS de witwastransacties van geplunderd goud uit de Europese nationale schatkisten en betaalt daarvoor dividend aan centrale banken als de Bank of England. De nazi’s roven het goud uit de kluizen van Europese landen als Oostenrijk, Nederland en België dat vervolgens via de BIS omgezet wordt in Duitse goudmarken. Als de Tsjechen aan de beurt zijn om door tussenkomst van de BIS beroofd te worden proberen zij hun 6,000,000 GBP aan goud te parkeren bij de Bank of England.

BIS-lid en president-directeur van de Bank of England, baron Norman Montagu blijkt, zoals het merendeel van de corporate wereldtop, een fervent supporter van Hitler en een hechte vriend van diens minister van Economische Zaken, Hjalmar Schacht, verantwoordelijk voor de geldstromen naar de nazi-oorlogsmachine. Van diens kind is Montagu peetvader. Montagu stuurt het Tjechische goud terug naar de BIS. Hoewel het Nederlandse goud eveneens is geplunderd, komt het goud door toedoen van de Nederlandse BIS-president J.W. Beyen vervolgens bij Hitler. xiii Hier zien we voor de zoveelste keer dat de belangen van centrale bankpresidenten niet liggen bij de afzonderlijke landen die zij behoren te dienen. Beyen volgt in 1937 de Nederlander L.J.A. Trip op als BIS president (later opgevolgd door Thomas McKittrick) en zet zich na de oorlog in als directeur voor het IMF en voor de Europese Economische Gemeenschap xiv, het geesteskind van Hitlers rijksbankpresident Walter Funk. xv

Bij de winsten uit concentratiekampgoud en de verwerking door de BIS is sprake van een ware kringloop: Terwijl de BIS fondsen beschikbaar stelt voor de concentratiekampen, wordt de opbrengst van de omgebrachten, bestaande uit grote voorraden gouden en zilveren munten, etuis, horloges, tanden, gespen, brillen en pennen, weer helder witgewassen door de BIS, zo blijkt uit de bovengenoemde BBC-documentaire. xvi Charles Higham beschrijft in “Trading with the Enemy” hoe de BIS de verwerking op zich neemt van “omgesmolten goud vanuit het bezit van de Reichsbank aan tandvullingen, brilmonturen, sigarettendoosjes, en aanstekers, en trouwringen van de vermoordde joden.” Een getuige verklaart later over het BIS-goud uit concentratiekampen: “We wisten allemaal dat deze plaatsen de locaties van concentratiekampen waren. Het was de tiende zending, in november 1942, van goud uit tandvullingen. De kwantiteit van goud uit tandvullingen werd ongewoon groot.” xvii

Tijdens de internationale Bretton Woods monetaire conferentie in juli 1944 introduceert Morgenthau het vraagstuk van door de nazi’‘s geroofde eigendommen en de betrokkenheid van de BIS bij het witwassen van de opbrengsten. Hij geeft als commentaar op de voormalige Nederlandse BIS-president Beyen, die daar aanwezig is als hoofd van de Nederlandse delegatie: “Als iemand op enig moment iets meer over hem zou willen weten in het Britse Parlement, dan hebben wij hier een zeer interessant document.” xviii Ondanks de misdaden van de BIS gedurende de oorlog door Morgenthau aan de kaak gesteld, verzet Nederland zich in de persoon van Beyen tijdens de conferentie tegen stemmen die roepen om het opheffen van de BIS. xix

De private centrale banken hebben samen met de BIS uitgebreid gecollaboreerd met de nazi-autoriteiten. De betrokkenen zijn na de oorlog nooit vervolgt. Morgenthaus onderzoek is direct na de oorlog stopgezet terwijl leden van zijn staf worden aangeklaagd wegens communisme. xx In 1952 wordt Beyen minister van Buitenlandse Zaken. Het historische overzicht op de website van de BIS rept met geen woord over het nazi-verleden. xxi

De BIS: het ideale witwasstation
De BIS is ideaal als witwasstation voor crimineel geld uit hoofde van een van haar voornaamste functies: het optreden als ‘agent’ voor de afzonderlijke (centrale) banken. xxii Zo schrijft Anthony Sutton dat Brown Brothers, Harriman tijdens de Tweede Wereldoorlog geld naar Nazi-Duitsland door kan sluizen door het eerst over te maken aan de BIS. De BIS zorgt vervolgens dat het geld bij de Nazi’s terechtkomt. De ‘discretie’ van de BIS maakt controle onmogelijk. Charles Higham schrijft in “Trading With The Enemy, How the Allied multinationals supplied Nazi Germany throughout World War Two” dat de BIS in de oorlog fungeert als “Een geldtrechter voor Amerikaanse en Britse fondsen die uitmondde in Hitlers geldkisten om Hitlers oorlogsmachine op te bouwen.” xxiii

Bij de huidige BIS is de mentaliteit nog altijd hetzelfde: business a usual ten koste van de mensheid. Voormalig MI6-geheim agent en ingewijde Dr. John Coleman zegt over de BIS en IMF:

Laat me u zonder enige twijfel zeggen dat beide banken niets anders zijn dan intimiderende witwas stations voor de drugshandel. De BIS ondermijnt elk land dat de IMF kopje onder wil doen gaan door het opzetten van wegen en middelen ten behoeve van het gemakkelijk uitvloeien van vluchtkapitaal. De BIS herkent, noch maakt enig onderscheid tussen vluchtkapitaal en witgewassen drugsgeld. De BIS handelt volgens gangster methodieken. Als een land zich niet wil onderwerpen aan de roof van haar rijkdommen door het IMF, zegt de BIS in feite, “Mooi, dan zullen wij u breken door middel van de enorme voorraad aan drugsdollars die wij tot onze beschikking hebben.” xxiv

De drie-eenheid van de BIS, IMF en Wereldbank uit zich ook in hun gezamenlijke website met mondiale schuldstatistieken: www.jedh.org xxv

In basis is de BIS een enorm doorsluis fonds voor global government door welk de bank geld van burgers heimelijk kan overmaken aan het IMF. “Bijvoorbeeld […] geld van belastingbetalers kan door de BIS naar het IMF doorgesluisd worden en vandaar uit naar overal. In essentie wast de BIS het geld wit aangezien er geen specifieke rekenschap gedaan wordt vanwaar bepaalde geldstortingen vandaan kwamen en waar ze naar toegingen” schrijft journalist en econoom Doug Casey. xxvi

Het manipuleren van geldstromen en ensceneren van crises
De machthebbers achter de centrale banken onder supervisie van de BIS, manipuleren de geldstromen naar believen en ensceneren crises die het excuus genereren om de macht verder te kunnen concentreren. De grote econoom Milton Friedman zegt tijdens een uitzending voor National Public Radio in 1996:

De Federale Reserve Bank is zondermeer de veroorzaker van de Grote Depressie door de totale geldhoeveelheid in omloop met een derde te verminderen in de jaren 1929 tot 1933.” xxvii 

Enorme sommen geld onttrekken de banken aan het systeem of pompen zij er juist in door “uit het niets” geld de creëren. Precies hetzelfde gebeurt tijdens de geënsceneerde ‘kredietcrisis’ waarin we ons momenteel bevinden. Deze crisis is eveneens ontstaan door een tekort aan geld. Op de ‘magische’ datum 11 september xxviii – exact zeven jaar nadat de machthebbers 3000 burgers slachtofferen tijdens de eveneens geënsceneerde terroristische aanslag op het WTC om volgens de bekende probleem-reactie-oplossing formule draconische vrijheidsbeperkingen in te kunnen voeren – op de magische datum 11 september 2008, onttrekken de wereldmeesters binnen twee uur 550 miljard dollar aan het betalingsverkeer. De Amerikaanse afgevaardigde en ingewijde Paul Kanjorski deelt in een flits van uitzonderlijke eerlijkheid tijdens een live-televisieuitzending van het respectabele C-Span op 27 januari 2009, aan de kijkers mee dat de wereldeconomie een slagaderlijke bloeding heeft opgelopen die leidt tot de mondiale crisis:

Hier zijn de feiten, we hoeven het niet eens over deze dingen te hebben: Op donderdag [11 september] om ongeveer elf uur ‘s ochtends, nam de Federal Reserve een enorme geldontrekking waar uit rekeningen van de geldmarkt in de Verenigde Staten ten bedrage van 550 miljard dollar, onttrokken in slechts twee uur. We [schatkist] ondergaan een elektronische bankrun. [Dit] zou de gehele economie van de Verenigde Staten doen ineenstorten en binnen 24 uur zou de wereldeconomie zijn ingestort. Ze besloten de geldrekeningen te sluiten. Als ze dat niet hadden gedaan, zou dat het einde van ons economisch systeem betekenen en het politieke systeem zoals we dat kennen.” xxix

Op 10 februari 2009 bevestigt financieel analist Daniel Gross de feiten genoemd door Kanjorski in het programma Countdown with Keith Olbermann. De media geven er verder geen aandacht aan.

Probleem-reactie-oplossing: voormalige Nazi-bank thans primaire motor achter global governance
Na deze tweede 11 september-ramp is het dus opnieuw ‘crisis’. In oktober 2008 komen de centrale bankiers daarom bijeen op de IMF-Wereldbank ‘spoed’conferentie in Washington om te bespreken welke bank nu in het heetst van de kredietcrisis als Wereldbank zou kunnen fungeren. De huidige Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds zouden niet voldoen als economische politie. De wereldeconomie is de ineenstorting nabij.

De Telegraph die op 8 oktober verslag doet opent met de vraag “Heeft de wereld een nieuwe bancaire politie nodig?”, en besluit haar artikel met het bevestigende antwoord van Danny Gabay, voormalig econoom bij de Bank of England, die de hooggeplaatsten toespreekt met de woorden:

Het antwoord zou zich wel eens recht voor onze neus kunnen bevinden, in de hoedanigheid van de Bank van Internationale Betalingen (BIS) […] De IMF heeft de neiging haar waarschuwingen over economische problemen in heel diplomatieke taal te verpakken, maar de BIS is onafhankelijker en veel beter gepositioneerd om zoiets af te handelen als zij de macht krijgt om dat te doen.” xxx 

Inmiddels heeft de BIS haar anonimiteit afgelegd. Enige tijd geleden heeft de bank het verlopen hotel waar zij eerst haar schimmige hoofdkwartier had, verwisseld voor twee ultra moderne torens die, als het opgeblazen New-Yorkse WTC destijds, onderling door een gang zijn verbonden. De hoogste heet in de volksmond de Toren van Basel, herinnerend aan de Toren van Babel, waar de verdeeldheid onder de mensheid zou zijn aangevangen. Een toepasselijke titel als men bedenkt dat deze en andere banken de verdeeldheid onder mensen in de vorm van revoluties, wereld- en andere oorlogen hebben gefinancierd.

In de Botta toren bevindt zich ook de deur naar de aan Rothschild gelieerde ABN-AMRO, welke een binnendeur heeft naar de BIS-bank, de enige bank die een kantoor met de BIS deelt. xxxi

Op 26 april 2010 dit jaar komt het hoge woord eruit. Voor het promotieorgaan van de Nieuwe Wereld Orde, de Council on Foreign Relations (CFR) te New York, zegt de President van de Europese Centrale Bank en Bilderberger, Jean Claude Trichet in een toespraak getiteld “Global Governance Today” dat de BIS de primaire motor wordt achter de mondiale economie en global governance*. xxxii

De BIS: besturing van de financiële wereldorde in het opperste geheim
Harpers Magazine van november 1983 bevestigt Quigleys systeem van bijeenkomsten waar centrale bankiers geheime afspraken maken, buiten elke democratische controle om. In een artikel genaamd “Ruling the World of Money” noemt de schrijver de bank “de meest exclusieve, geheime en machtigste supra-nationale club ter wereld” waar de werkelijke zaken worden gedaan in “een soort binnenste club van ongeveer een half dozijn machtige centrale bankiers”, deze binnenste cirkel hebben het “vaste geloof dat centrale banken onafhankelijk van hun regeringen behoren te handelen.” Het hoofd van de BIS doet in de aanhef een uitspraak die herinnert aan een eerdergenoemd citaat van Rothschild:

Ik kan geen politici gebruiken, ze missen het beoordelingsvermogen van centrale bankiers.” xxxiii

Gelijk bij de Bilderbergbijeenkomsten hebben de deelnemers geheimhoudingsplicht en mag de pers niet aanwezig zijn.

Kennis geeft het volk macht. De BIS-bank en de bijbehorende elitaire wereldtop die zij in werkelijkheid dient, doet er alles aan om de absurde en onmenselijke waarheid van het banksysteem onder de tafel te houden. In zijn boek,”The Naked Capitalist” waarin hij net als Dr. Anthony Sutton, Prof. Caroll Quigley, Dr.  Jaques R. Pauwels en vele anderen, aantoont dat bankiers en industriëlen de wereldwijde opkomst van het communisme en fascisme organiseren en financieren, zegt Prof Dr. Willard Cleon Skousen:

Niets doet het internationale establishment zo in paniek geraken als de mogelijkheid van een dreigende onthulling. Zodra het publiek gevaarlijk bewust is geworden van de samenzweringsprocessen die rond hen opereren, is de immense, in elkaar grijpende machtsstructuur van de gehele Londen-Wall Street combinatie in de hoogste versnelling geraakt en ter redding aangesneld. Radio, TV, kranten, tijdschriften, beleidsmakers van de overheid, autoriteiten uit de universitaire wereld en andere hooggeplaatste opiniemakers, zijn allen begonnen aan de voordracht van een zorgvuldig geprepareerde zin, geconstrueerd om het publiek te pacificeren en weer terug in slaap te sussen.”xxxiv 

De maatregelen voor als de massa ontwaakt
Om eventuele represailles van ontwaakte burgers voor te zijn heeft de BIS zichzelf, gelijk de vorstenhuizen en hoogste kerkadel, boven de wet gesteld en in een “Protocol betreffende de immuniteit van de Bank voor Internationale Betalingen” een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn in het “Agreement between the Swiss Federal Council and the Bank for International Settlements to determine the Bank’s legal status” formeel door de Zwitserse federale regering goedgekeurd en bekrachtigd:

 • Diplomatieke onschendbaarheid voor de BIS-staf/-bankiers en voor wat zij met zich meedragen.
 • Gelijk ambassades, immuniteit voor alle gebouwen en kantoren van de BIS.
 • Geen supervisie of kennis van de bankhandelingen door welke autoriteit van de overheid dan ook.
 • BIS-stafleden/  -bankiers zijn boven de wet gesteld, zij vallen niet onder de (plaatselijke) wettelijke bepalingen en rechtspraak (jurisdictie).
 • Immuniteit van BIS-staf voor arrestatie of gevangenneming en immuniteit voor confiscatie van bagage.
 • Immuniteit van BIS-staf voor jurisdictie zelfs na het volbrengen van hun missie, voor handelingen uitgevoerd ten behoeve van hun taak,  inclusief gesproken en geschreven woorden.
 • Geen restricties op immigratie. Ontheffing voor zichzelf, hun echtgenoten en kinderen van welke immigratierestricties dan ook, van registratieformaliteiten voor vreemdelingen en van verplichtingen die verband houden met dienstplicht in Zwitserland.
 • Vrijheid om alle communicatie van allerlei soort te versleutelen. Het recht codes in officiële communicatie te gebruiken of het recht documenten te zenden of ontvangen via koeriers of diplomatieke post.
 • Geen belastingen op welke transactie dan ook, salaris incluis. xxxv

Volksverraad en financieel terrorisme van eigen bodem
De BIS-directie bestaat uit de presidenten van de belangrijkste centrale banken die hiervoor, ondanks hun cruciale taak, volledig buiten democratische beginselen of controle, zijn benoemd en aan geen enkele overheid verantwoording schuldig zijn. Epstein stelt in bovengenoemd artikel “Ruling the World of Money” dat er nog een binnenste cirkel is van ongeveer een half dozijn bankdirecteuren (Duitsland, U.S., Zwitserland, Italië, Japan and Engeland).

Prominent CDA-er Nout Wellink is behalve president van de Nederlandsche Bank (DNB); trouw Bilderbergbezoeker, lid van de Trilaterale Commissie (=bankiers lobbyorganisatie. Lid v.a. 2005), lid van de groep van 10 ‘Governors’ (Het comité van G10 centrale bank presidenten), directielid van het International Monetair Fonds, lid van de Financial Stability Board en lid van de directieraad van de private Europese Centrale Bank. Maar bovenal is Wellink bij de Bank voor Internationale Betalingen betrokken als lid vanaf 1997, van 2002 tot 2006 als voorzitter en tot op de dag van vandaag als directielid (2010). Volgens de BIS zou het gebrek aan regulering de kredietcrisis hebben veroorzaakt. Toevalligerwijs zijn de jaren onder Wellinks voorzittersschap precies de cruciale jaren dat de BIS, na het uiteenbarsten van de internetbubbel en diverse Wall Street schandalen rond bedrijven als Enron, een einde had kunnen maken aan de zelfregulering op Wall Street en de huidige kredietcrisis had kunnen voorkomen. Maar wellicht was dat geheel niet de bedoeling…

Trichet maakt tijdens zijn toespraak “Global Governance Today”* voor het Council on Foreign Relations veel duidelijk. De oorzaak van de crisis zou, zoals gezegd, liggen bij de financiële wildgroei. De BIS zou, onder leiding van Wellink, alles hebben gedaan maar juist niet hebben kunnen ingrijpen omdat landen en hun inwoners niet met hun tijd meegaan en nog te zeer aan hun grenzen en autonomie vasthouden. Het ligt dus aan de landen die het ingrijpen beletten en dat terwijl het publiek juist ‘recht’ heeft op financiële stabiliteit. Het is, aldus Trichet,

het gebrek aan coördinatie in financiële regulering voor de crisis die bindend was, en financiële instituten stimuleerde zich over te geven aan een grote mate van financiële wildgroei.” […] Dit was het onvermijdelijke resultaat van het feit dat de financiële spelers meer en meer mondiaal opereerden en ondanks de opmerkelijke pogingen van het Basel Comité [=BIS] voor wat betreft de bancaire sector, bleef de financiële regulering grotendeels nationaal. […] Het mondiale publieke recht op internationale financiële stabiliteit is een gebied waar hervorming noodzakelijk is. xxxvi

Maar gelukkig is de ‘oplossing’ nabij met een dwingend wereldsysteem gevuld met een veel sterkere concentratie aan macht en onbetwistbare mandaten:

De crisis heeft getoond dat hiaten in het systeem van global governance – in termen van zowel efficiëntie als legitimiteit – moeten worden gevuld. Dit kan gedaan worden – en wordt momenteel daadwerkelijk gedaan – door het mandaat van bestaande internationale instituten te versterken.”  xxxvii

De keuze lijkt gemaakt, global governance (wereldregering) aangestuurd door het internationale bankenkartel:

Een dimensie van internationale samenwerking waarvan ik vind dat deze bijzonder goed heeft gewerkt gedurende de financiële crisis is die van de centrale banken geweest – zowel bilateraal als gekanaliseerd door de diverse Basel-gebaseerde comités (=BIS).” xxxviii

Deze Global Economy Meetings van 31 directeuren in het BIS hoofdkwartier te Basel, die “zo bijzonder goed hebben gewerkt” maar blijkbaar een andere doelstelling hebben dan het oplossen van de kredietcrisis, schuift Trichet onder vurige instemming van het CFR-publiek, vervolgens naar voren als

de belangrijkste groep voor global governance.” xxxix 

Gelet op zijn rol in de BIS, bovengenoemde functies en hun verwevenheid met de principes van het mondiale corporatisme, is het bijna onmogelijk voor te stellen hoe Wellink het Nederlandse volksbelang ooit dacht te hebben kunnen dienen. Uit zijn uitspraken blijkt dat zijn affiniteiten ergens anders liggen en dezelfde zijn als die van Trichet en de andere Bilderbergers. In het Internationale vaktijdschrift The Banker’ van 5 januari 2009 geeft Wellink aan dat hij tezamen met collega centrale bankpresidenten en wereldleiders “de creatie van een financiële nieuwe wereld orde [heeft] besproken om het oude Bretton Woods systeem uit 1944 te vervangen.” Wellink, gelooft in verdere centralisatie van het monetaire systeem: “de financiële nieuwe wereld orde moet [zich] concentreren op een betere, grensoverschrijdende samenwerking tussen de centrale banken, leiders en internationale lichamen.” xl

Wellinks orde
Wellinks wereldbank en financiële nieuwe wereldorde zijn aanstaande: volgens Quigley een feodaal wereldsysteem van financiële totaalcontrole in privéhanden. De Nederlandse overheid en het koningshuis hebben zich daartoe eeuwenlang aan de eigenaars van het internationale bankenkartel en de corporaties geprostitueerd en een hoofdrol gespeeld in de totstandkoming van de huidige desolate toestand van de wereld. Nu loopt Nederland opnieuw voorop in de ontwikkelingen.

De doelen en mentaliteit van de BIS – ‘business as usual’ ten koste van de mensheid en het leven op aarde –  zijn sinds de Nazi-tijd onveranderd. Nazisme, fascisme, corporatisme: het zijn drie gezichten van hetzelfde. Menslievendheid is hier vreemd.

Het banksysteem is het vehikel geweest tot manipulatie naar een wereldregering met een wereldleger, wereldbank en wereldmunt. De BIS, Wellinks feodale wereldbank in spe, blijkt de motor achter deze global governance, het corporate wereldfascisme. Met het verdwijnen van het muntgeld en de koppeling van iedere persoon en al zijn geldtransacties – evenals uiteindelijk zijn medisch-, kind-, politie-, bank-, uitkerings- en arbeidsdossier; zijn internet-, telefoon-, koop- en reisgedrag; zijn kredietregistratie, leenhistorie, biometrische gegevens en mogelijk DNA-materiaal –  aan één persoonsnummer in een centrale database, is het zover. Door een eenvoudige druk op de knop verschijnt uw persoonsprofiel: uw virtuele ‘echte’ en legitieme ik voor iedere ‘professional’, waar ook ter wereld. Sommige trouwe journaalkijkers en tevreden NRC-lezers ervaren dit als de ultieme vorm van veiligheid…

In werkelijkheid betekent dit het einde van uw zelfbeschikking.

Laten wij het zover komen?

 

*‘Conspirologen’ = deskundigen op het gebied van samenzweringen.
* Global Governance = het nieuwe, minder beladen eufemisme voor de wereldregering volgens de New World Order (=mondiale corpocratie).

Voor deel IV, klik hier.

 

Noten
i Dr. Tatyana Koryagina in Pravda: “Will the Dollar and America Fall Down on August 19.” Blz.1 van het nummer gedateerd 12th juli 2001: “The known history of civilization is merely the visible part of the iceberg. There is a shadow economy, shadow politics and also a shadow history, known to conspirologists. There are [unseen] forces acting in the world, unstoppable for [most powerful] countries and even continents. There are international “super-state” and “super-government” groups. In accordance with tradition, the mystical and religious components play extremely important roles in human history”. Uit: Dr. Alexandr Nemets, Expert: “Russia Knew in Advance, Encouraged Citizens to Cash Out Dollars”, Newsmax.com, 17 Sept. 2001. URL: http://www.newsmax.com/archives/articles/2001/9/16/103951.shtml
ii Anthony Sutton, “Wall Street and the Rise of Hitler”, (GSC & Associates, 2002), p. 26.
iii Caroll Quigley, Tragedy & Hope, (MacMillan, 1966), p.308.
iv “The BIS (pronounced BIZZ) is the Rothschild’s piggy bank. […] Central banks are illegally created PRIVATE banks that are owned by the Rothschild banking family.” William Dean A. Garner. Garner, 17 maart 2010: “Bank For International Settlements (BIS): How The Rothschilds Control And Dictate To The World.” in: Online News Magazine “That’s Just Plum Dumb”: http://thatsjustplumdumb.com/index.php/2010/03/bank-for-international-settlements-bis-how-the-rothschilds-control-and-dictate-to-the-world/
v “I turned to the National socialist party only after I became convinced that the fight against the Young Plan was unavoidable if complete collapse of Germany was to be prevented.” Uit: Edgar B Nixon, ec., “Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs”, Volume III (Cambridge: Balknap Press, 1969) p. 456.
vi “The objects of the Bank are: to promote the co-operation of central banks and to provide additional facilities for international operations; and to act as trustees or agent in regard to international financial settlements entrusted to it under agreements with the parties concerned.” Uit: BIS, Statutes of the Bank for International Settlements Article 3 [gelijk aan januari 1930, tekst als geamendeerd op 10 maart 2003], Basic Texts (Basle, August 2003), p. 7-8.
vii “The powers of financial capitalism had a far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations. Each central bank […] .sought to dominate its government by its ability to control Treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the country, and to influence cooperative politicians by subsequent economic rewards in the business world.” Uit: Carroll Quigley (1966). “Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time”. New York: Macmillan. pp.323–324.
viii “This feudal system worked in the 1920s, as it works today, through the medium of the private central bankers in each country who control the national money supply of individual economies. In the 1920s and 1930s, the New York Federal Reserve System, the Bank of England, the Reichs-bank in Germany, and the Banque de France also more or less influenced the political apparatus of their respective countries indirectly through control of the money supply and creation of the monetary environment. More direct influence was realized by supplying political funds to, or withdrawing support from, politicians and political parties. In the United States, for example, President Herbert Hoover blamed his 1932 defeat on withdrawal of support by Wall Street and the switch of Wall Street finance and influence to Franklin D. Roosevelt. Politicians amenable to the objectives of financial capitalism, and academies prolific with ideas for world control useful to the international bankers, are kept in line with a system of rewards and penalties.” Uit: “Wallstreet and the Rise of Hitler”, hoofdstuk I, “BIS – Apex of Control.
ix Zie wikipedia: “List of bank mergers in the United States” (geraadpleegd 20-03-10).
x Zie Wikipedia: “First Chicago Bank”, geraadpleegd 10-03-10.
xi Zie voor motieven van Bretton Woods artikel in Telegraph: “The answer might already be staring us in the face, in the form of the Bank for International Settlements (BIS). . . . The IMF tends to couch its warnings about economic problems in very diplomatic language, but the BIS is more independent and much better placed to deal with this if it is given the power to do so.” Gordon Rayner, “Global financial crisis: does the world need a new banking ‘policeman’?” The Telegraph: October 8, 2008.
xii BBC Timewatch, “Banking with Hitler”, 1998.
xiii BBC Timewatch, “Banking with Hitler”, 1998.
xiv Instituut voor Nederlandse Geschiedenis: Beijen, Johan Willem (1897-1976), URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/beijen
xv Zie “Het verborgen gezicht van de Europese Unie.”
xvi BBC Timewatch, “Banking with Hitler”, 1998.
xvii “Trading With The Enemy, How the Allied multinationals supplied Nazi Germany throughout World War Two”, Charles Higham – pub. Robert Hale, London – 1983 – ISBN 0 7090 102, hoofdstuk 1.
xviii Arthus Lee Smith: “Hitler’s gold: The Story of the Nazi War Loot”, Berg 1989, p. 58.
xix Marc Flandreau, Carl-Ludwig Holtfrerich, Harold James; “International Financial History in the Twentieth Century: System and Anarchy”; Cambridge University Press, 2003; p. 162.
xx BBC Timewatch, “Banking with Hitler”, 1998.
xxi www.bis.org; “BIS History-Overview” URL: http://www.bis.org/about/history.htm (geraadpleegd 10-03-10).
xxii James C. Baker, “The Bank for International Settlements: Evolution and Evaluation”, (Quorum, 2002), p. 27
xxiii “A money funnel for American and British funds to flow into Hitler’s coffers and to help Hitler build up his machine,” citaat uit: Charles Higham, “Trading With The Enemy, How the Allied multinationals supplied Nazi Germany throughout World War Two.
xxiv Coleman, John;’The Conspirators’ Hierarchy – The Committe of 300’; Voorwoord. Global Insights Publications; 4th edition (August 1997) ISBN-13: 978-0963401946. Blz. 111: “This is precisely the way the Bank of International Settlements and the IMF are operating. Let me say without hesitation that both these banks are nothing more than bully-boy clearing houses for the drug trade. The BIS undermines any country that the IMF wants to sink by setting up ways and means for the easy outflow of flight capital. Nor does BIS recognize nor make any distinction when it comes down to what is flight capital and what is laundered drug money. The BIS operates on gangster lines. If a country will not submit to asset-stripping by the IMF, then it says in effect, “Right, then we will break you by means of the huge cache of narcodollars we are holding.”
xxv Persbericht BIS, 30 maart 2006, “IS, IMF, OECD and the World Bank launch joint external debt website”, URL: http://www.bis.org/press/p060330.htm
xxvi “For example, U.S. taxpayer monies can be passed through BIS to the IMF and from there anywhere. In essence, the BIS launders the money, since there is no specific accounting of where particular deposits came from and where they went,” uit: “The Most Powerful Bank You’ve Never Heard Of”, Doug Casey in Investersinsight.com 03-07-2006, URL: http://www.investorsinsight.com/blogs/what_we_now_know/archive/2006/03/07/the-most-powerful-bank-you-ve-never-heard-of.aspx
xxvii “The Federal Reserve definitely caused the Great Depression by contracting the amount of money in circulation by one-third from 1929 to 1933.” Quote van Friedman tijdens interview National Public Radio in januari 1996.
xxviii Enige verwarring over de datum van 11 september gezien de absurditeit ervan. Sommige bronnen nemen foutief de door Kanjorski genoemde 15 september voor een congresbijeenkomst die hij had, over als datum voor de bankrun. De bankrun vond echter plaats op de donderdag daarvoor. “RIGHT BEFORE THE ELECTION OF PRESIDENT HUSSEIN”: “A $550 Billion Electronic Run on the Banks”: dat was op donderdag 11 september 2009. Zie o.m. URL: http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/02/9112008-catastrophic-financial-terrorist-attack-caused-economic-meltdown.html “Please listen to the video closely. Kanjorski states that there was a closed meeting of Congress on about the 15th of September. This would be a MONDAY. Then he lets it slip out that the financial meltdown occurred on a Thursday… of the previous week. This would be THURSDAY – SEPT. 11.”
xxix Rep. Paul Kanjorski, (D, Penn) Chairman of the House’s Capitol Markets Subcommittee op C-SPAN, 27 januari 2009: “Here are the facts, we don’t even need to talk about those things: On Thursday at about eleven o clock in the morning, the Federal Reserve noticed a tremendous drawdown of money market accounts in the United States to the tune of 550 billion dollars, being drawn out in a matter of an hour or two […] We [=treasury] are having an electronic run on the banks […] [this] would have collapsed the entire economy of the United States and within 24 hours the world economy would have collapsed […] They decided to […] close down the money accounts. […] If they had not done that […] It would have been the end of our economical system and the political system as we know it.”
xxx “The answer might already be staring us in the face, in the form of the Bank for International Settlements (BIS). . . . The IMF tends to couch its warnings about economic problems in very diplomatic language, but the BIS is more independent and much better placed to deal with this if it is given the power to do so.” Gordon Rayner, “Global financial crisis: does the world need a new banking ‘policeman’?” The Telegraph: October 8, 2008.
xxxi Ooggetuige Richard Jansen in “Bank watching in Basel”: “In Basel, I noticed that there are two BIS-buildings, about a kilometer from eachother. The ‘Botta’-building at the Aeschenplatz is a former UBS-bank. It has a door with the ABN-AMRO-bank next door, very strange. ABN-AMRO has a indoor connection with BIS, I saw it with my own two eyes!” URL: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?noframes;read=155786
xxxii “Global governance today”, Keynote address by Mr Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank, at the Council on Foreign Relations, New York, 26 April 2010. Volledige tekst: http://www.bis.org/review/r100428b.pdf
xxxiii Harper’s Magazine, “Ruling the World of Money”, Edward Jay Epstein, 1983. Zie ook in Ellen Hodgson Brown, “Web of Debt”, Third Millenium Press, 2007, p 129.
xxxiv “Nothing panics the international establishment like the possibility of a threatened exposure. Whenever the public has become dangerously aware of the conspiratorial processes operating around them, the vast inter-locking power structure of the entire London-Wall Street combine has immediately shifted into high gear and raced to the rescue. Radio, TV, newspaper, magazines, government policy makers, college officials and other opinion molders in high places have all commenced a recitation of a carefully prepared line designed to pacify the public and put them back to sleep”, citaat uit “The Naked Capitalist”(1970) van Willard Cleon Skousen.
xxxv BIS, PDF: Head Quarters Agreement “Agreement between the Swiss Federal Council and the Bank for International Settlements to determine the Bank’s legal status in Switzerland”, http://www.bis.org/about/headquart-en.pdf BIS, “Protocol Regarding the Immunities of the Bank for International Settlements, Basic Texts”, (Basel, Augustus 2003), p. 33 & Artikel 12, p.43.
xxxvi “Global governance today”, Keynote address by Mr Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank, at the Council on Foreign Relations, New York, 26 April 2010. Pagina 3.
xxxvii “Global governance today.” Pagina 4.
xxxviii “Global governance today.” Pagina 3.
xxxix “Global governance today.” Pagina 4.
xl “Nout Wellink.” The Banker, 5 januari 2009.

Door Jim Beame

download PDF-versie

Originele artikel:
http://www.anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_v_wellinks_wereldbank_geruisloze_motor_

Dit bericht is geplaatst in Het Einde van ons Beschikkingsrecht. Bookmark de permalink.

3 reacties op De wereld in gijzeling. Deel V: Wellinks wereldbank, geruisloze motor achter opkomend wereldfascisme

 1. Hoe werken de banken?

  The American Dream – Dutch – NL
  https://www.youtube.com/watch?v=ZTw_cMbJ6gs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *